Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna 44. soubor

44. soubor změn je sestaven z návrhů na pořízení změn podaných v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. Jedná se o dílčí změny podmínek využití území lokálního charakteru. Tento soubor také zahrnuje změny, které lze dle jejich charakteru považovat za změny celoměstského významu (promítnutí realizovaných částí ÚSES a promítnutí části dokumentu Strategie parkování ve městě Brně) a změny textové části územního plánu.

V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 bylo podáno značné množství návrhů na pořízení změn ÚPmB. Na jejich základě bylo sestaveno 347 ZÁMĚRŮ změn, z nichž 11 záměrů se dotýkalo území více městských částí. Informace o tom, které ZÁMĚRY byly či nebyly schváleny, jsou uvedeny v položce ZÁMĚR. Z počtu 347 ZÁMĚRŮ změn jich však bylo 39 duplicitních, a to buď s již pořizovanými změnami, nebo s jinými návrhy na pořízení změn podanými v daném období. Duplicitní ZÁMĚRY změn nebyly samostatně předloženy k rozhodnutí, zda bude či nebude zahájen proces jejich pořizování, pouze bylo ZMB vzato vědomí, že se tyto ZÁMĚRY již pořizují pod jinými označeními, nebo že je o těchto ZÁMĚRECH změn rozhodováno v rámci věcně shodného, ale jinak označeného ZÁMĚRU. Podrobné informace o duplicitních ZÁMĚRECH jsou uvedeny zde.

(Návrhy na pořízení změn ÚPmB - 44. soubor projednaly v období únor – červen 2016 samosprávné orgány městských částí.)

ZÁMĚR pořízení 44. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM/1679 Zastupitelstva města Brna na Z7/20. zasedání dne 06. 09. 2016.
Dne 07. 03. 2017 byl usnesením č. ZM7/2143 Zastupitelstva města Brna na Z7/26. zasedání schválen ZÁMĚR pořízení změny B70/15-II – 44. soubor.
Dne 11. 04. 2017 byl usnesením č. ZM7/2250  a usnesením č. ZM7/2249  Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání schválen ZÁMĚR pořízení změn B37/14-I a B27/14-I – 44. soubor.
ZADÁNÍ 44. souboru změn bylo schváleno usnesením č. ZM7/3870 Zastupitelstva města Brna na Z7/40. zasedání dne 19. 06. 2018.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ    

Další fáze procesu pořizování:
         Návrh změn ÚPmB – 44. soubor nebude zpracováván samostatně, ale jednotlivé změny budou
         prověřeny v rámci zpracování Návrhu nového ÚPmB v souladu se schváleným Zadáním.        

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.08.2018 10:27
  • Datum poslední aktualizace: 03.08.2018 10:27
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design