Česky CZEnglish EN

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno   

 • Vykonává působnost úřadu územního plánování
 • Pořizuje územní plán a regulační plány pro území města a jejich změny
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
 • Pořizuje územní studie
 • Vydává územně plánovací informace 
 • Je dotčeným orgánem v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • Vydává koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska
 • Zpracovává územní koncepce rozvoje funkčních složek města a soustavně sleduje územní rozvoj města
 • Spolupracuje na zpracování programu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů
 • Spolupracuje na rozvojových projektech programu rozvoje města a na výběru lokalit pro umísťování aktivit celoměstského zájmu
 • Spolupracuje na vypracování oborových rozvojových koncepcí
 • Spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými pracovišti při koncipování složek územního a hospodářského rozvoje města
 • Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování

Organizační schéma Odboru územního plánování a rozvoje

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
Vedoucí OÚPRIng. arch. Dušan Novotníknovotnik.dusan(zavináč)brno(tečka)cz542 174 116542 174 425
SekretariátIngeborg Semrádová
semrádová.ingeborg(zavináč)brno(tečka)cz
542 174 104

542 174 425

                                                                                                                              .

Kontaktní pracovník pro styk s veřejností ve věcech změn územně plánovací dokumentace:

JménoEmailTelefonČíslo dveří
Ing.arch. Monika Jaškovájaskova.monika(zavináč)brno(tečka)cz542 174 143338
Ing. Zuzana Křenková
krenkova.zuzana(zavináč)brno(tečka)cz
542 174 585

352

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení Odboru územního plánování a rozvoje

Oddělení  ekonomicko – správní

 • Zpracovává návrh rozpočtu Statutárního města Brna pro odbor a  samostatně  hospodaří  s rozpočtovými prostředky přidělenými do správy  odboru
 • Zabezpečuje úkoly v oblasti hospodaření se svěřenými prostředky  k pořizování  územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • Spravuje spisový archiv a archiv zpracovaných územně plánovacích  dokumentací  a územně plánovacích podkladů
 • Komplexně zajišťuje podatelnu odboru
 • Zajišťuje výkon činností v oblasti veřejných zakázek
 • Ve spolupráci s dalšími útvary odboru organizačně zajišťuje pořádání  urbanistických  a architektonických soutěží
 • Spravuje Územní plán města Brna v digitální podobě, provádí jeho  aktualizace na základě  schválených změn a zajišťuje jeho distribuci  ostatním útvarům Magistrátu města Brna  a  úřadům městských  částí v digitální i tištěné podobě
 • Zajišťuje prezentaci územního plánu a dalších územně plánovacích dokumentací  a územně analytických podkladů na Intranetu a Internetu
 • Spravuje archiv digitálně zpracované územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • Připravuje a předává digitální podklady zpracovatelům územně plánovací  dokumentace a  územně plánovacích podkladů
 • Spravuje údaje o území předané od poskytovatelů v rámci územně analytických podkladů
 • Připravuje grafické podklady pro jednání a prezentace odboru
 • Spolupracuje s odborem městské informatiky na vytváření a rozvoji projektu "Geografického informačního systému města Brna"

Oddělení pořizování a aplikace ÚPD

 • Po stránce organizační zajišťuje pořizování nové územně  plánovací dokumentace, územně analytických podkladů a územních studií
 • Přijímá návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna a podněty na pořízení změn regulačních plánů a územních plánů zón
 • Pořizuje změny a úpravy směrné části platných územně plánovacích dokumentací
 • Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • Vydává územně plánovací informace
 • Vydává vyjádření dotčeného orgánu ke všem druhům územních řízení a k umisťování staveb formou veřejnoprávní smlouvy
 • Vyjadřuje se k záměrům investorů z hlediska územního plánování a k návrhům na dispozice s majetkem města  
 • Podává informace o využitelnosti konkrétních nemovitostí z hlediska územního plánování
 • Vydává koordinovaná závazná stanoviska nebo koordinovaná stanoviska Magistrátu města Brna ke správním řízením i dalším postupům dle stavebního zákona a to na základě koordinace závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření odborů Magistrátu města Brna, které jsou dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy
 • Oddělení  územní a hospodářské koncepce

 • Soustavně sleduje demografický, ekonomický a společenský vývoj města z hlediska udržitelného rozvoje území a promítá požadavky vývoje do územně plánovací činnosti
 • Po stránce svých odborností garantuje v rámci pořizování obsah územního plánu, dalších územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, specifických a profesně zaměřených podkladů
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
 • Zajišťuje územní koncepci rozvoje základních městských funkcí – bydlení, výroby, pracovních příležitostí, občanské vybavenosti veřejné a komerční, sportu, rekreace a volného času.
 • Zajišťuje územní koncepci rozvoje veřejných prostranství a městské zeleně
 • Zajišťuje územní koncepci protipovodňové ochrany
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje všech složek dopravy ve městě
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje a ochrany všech složek životního prostředí ve městě
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje systémů sítí technického vybavení ve městě
 • Stanovuje podmínky pro urbanistické a architektonické soutěže

Dokumenty

Územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Územní plán města Brna (ÚPmB)
Územní plán města Brna (ÚPmB) 

Pro správné zobrazování ÚPmB je nutné používat Internet Explorer verze 9 a vyšší a nebo Google Chrome či Mozilla Firefox v aktuálních verzích.

Pořizované změny ÚPmB

Opatření obecné povahy k vydaným změnám ÚPmB

Připravovaný ÚPmB

Podrobnější územně plánovací dokumentace

Mapa podrobnější ÚPD  

Podrobnější ÚPD

Opatření obecné povahy k vydaným změnám podrobnější ÚPD

Pořizovaná podrobnější ÚPD

Územně plánovací podklady (ÚPP)

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady 2014

Územně analytické podklady 2016

Územně analytické podklady - Informace o technické infrastruktuře

Územní studie

Aktuálně pořizované územní studie

Pořízené územní studie členěné dle městských částí (MČ)

Pořízené územní studie s řešeným územím primárně ve více městských částech (MČ)

Ostatní územně plánovací podklady

Územní studie Nový nástupní prostor v areálu ZOO - 2016

Urbanistická studie Šemberova - zastavovací studie - 2005

Urbanistická studie s regulačními prvky Sadová - k. ú. Královo Pole - 2004

Metodika pro zpracování regulačních plánů 2015

 - určeno pro zpracovatele ÚPP a ÚPD (pro zpracování regulačních plánů a v přiměřeném rozsahu také pro zpracování územních studií)

Ostatní podklady pro územně plánovací činnost

Generel sportovních zařízení v městě Brně - 2007

Generel odvodnění města Brna - 2010

Hluková mapa - 2005

Mapa brownfields - 2014

Průzkum maloobchodní sítě - 2009,     2013

  

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍCH UZÁVĚRÁCH

Lokalita Kostelíček ( k. ú. Líšeň) 

  

Odborné posouzení postupu ve věci nového ÚPmB

Prověření územních dopadů variant přestavby Železničního uzlu Brno

Budoucnost centra Brna - 2 varianty

Další projekty

Návrh řešení instituce městského architekta v Brně (2015)

Revitalizace vnitrobloků - 2010

Městské zásahy Brno - 2011

Projekt REURIS - Revitalizace Staré Ponávky - 2009-2012 

Projekt CIVITAS ELAN - udržitelná doprava ve městech - 2009-2012 

Architektura volných tvarů a její začlenění do městských struktur (17.1.2011)

Z historie územního plánování v Brně

 
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 08.02.2018 08:44
 • Datum poslední aktualizace: 08.02.2018 08:44
 • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design