Česky CZEnglish EN

Odbor vnitřních věcí, přehled platné legislativy

                                        • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, v platném znění
                                         • Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
                                          • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
                                           • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
                                            • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
                                             • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění
                                              • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
                                               • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
                                                • Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
                                                 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
                                                  • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění
                                                   • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
                                                    • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
                                                     • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
                                                      • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
                                                       • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění
                                                        • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
                                                         • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění
                                                          • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění
                                                           • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
                                                            • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
                                                            • Zákon č.  251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění
                                       • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
                                       • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
                                      • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
                                     • Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
                                    • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění
                                   • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
                                  • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, v platném znění
                                 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
                                • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
                               • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
                              • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
                             • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění
                            • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění
                           • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění 
                          • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
                         • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
                        • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
                       • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
                      • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, v platném znění
                     • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
                    • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
                   • Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy(vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), v platném znění
                  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
                 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
                • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, v platném znění
               • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách jmen a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
              • Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
             • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky 416/2008 Sb.
            • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v platném znění 
           • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., v platném znění
          • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění
         • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., v platném znění
        • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
       • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb.
      • Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.
     • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
    • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
   • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v platném znění
  • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
 • Nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 23.11.2017 13:24
 • Datum poslední aktualizace: 23.11.2017 13:24
 • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design