Česky CZEnglish EN

Statut čestného pohřebiště města Brna

 

                                                                                             

S T A T U T

čestného pohřebiště města Brna

__________________________________________________________________________

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení

(1)  Čestné pohřebiště města Brna tvoří hrobové skupiny či areály hrobových skupin na hřbitovech města Brna, prohlášené Radou města Brna za součást čestného pohřebiště a jednotlivé hroby, které byly Radou města Brna prohlášeny za čestné. *1)

(2)  Uložení na čestném pohřebišti i prohlášení hrobu za čestný v případech, kdy ostatky zemřelého jsou již uloženy, je výrazem úcty k památce zemřelých, jejichž celoživotní činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná.

 

Článek 2 

Ukládání ostatků

(1)  Vydávat souhlas k uložení tělesných ostatků významných zemřelých osob na čestném pohřebišti přísluší Radě města Brna.

(2)  Návrhy na uložení tělesných ostatků na čestném pohřebišti či na prohlášení hrobu za čestný se předkládají Radě města Brna prostřednictvím Odboru vnitřních věcí MMB. *2)

(3)  Návrhy mohou se souhlasem dědiců zemřelého *3) podávat občané, sdružení občanů *4), politické strany a politická hnutí *5), církve a náboženské společnosti *6), orgány a instituce státní i veřejné správy, jakož i právnické osoby *7).

(4)  Pokud Rada města Brna vydá souhlas k uložení ostatků na čestném pohřebišti, předloží navrhovatel souhlas dědiců zemřelého. *3)

(5)  Umísťování pietních desek do prostorů čestného pohřebiště je možno pouze na základě předchozího souhlasu Rady města Brna. *1)

___________________________________________________________________________

*1)  Bližší podrobnosti jsou uvedeny v prováděcím pokynu, který tvoří přílohu č. 1 statutu

*2)  Subjekty,  jejichž  vyjádření se předkládá  Radě města  Brna s návrhem  jsou  uvedeny v prováděcím pokynu, který tvoří přílohu č. 1 statutu

*3)  Pokud je  dědicem jiná osoba  než   příbuzný,  je    nutný   rovněž   souhlas   nejbližších příbuzných zemřelého

*4)  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

*5)  Zákon č. 424/1991  Sb., o sdružování v politických  stranách a politických  hnutích, ve znění pozdějších předpisů

*6)  Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností

*7)  Ustanovení  § 18 zákona č. 40/1964 Sb.,  občanského  zákoníku,  ve  znění  pozdějších předpisů

(6)  Do hrobů čestného pohřebiště je možno ve výjimečných případech se souhlasem Rady města Brna a dědiců zemřelého *3) uložit ostatky nejbližších příbuzných zemřelého *1).

(7)  Jakékoliv přemísťování ostatků významné zemřelé osobnosti, uložené v rámci čestného pohřebiště, je možno pouze se souhlasem Rady města Brna a dědiců *3) zemřelého *1).

 

Článek 3 

Hrobové místo

(1)  Hrobové místo na čestném pohřebišti přiděluje pro nově vzniklé hroby Rada města Brna.

(2)  Hrobové místo je poskytnuto bezplatně.

 

Článek 4 

Hrobové příslušenství a úprava hrobu

(1) Hrobové příslušenství je vybudováno na základě výtvarného návrhu, který po předchozím souhlasu dědiců zemřelého *3) schvaluje Rada města Brna *1).

(2)  Hrobové příslušenství  je budováno na náklady města Brna, podzemní část hrobek na náklady dědiců *3) zemřelého *1).

(3)  Údržbu hrobového příslušenství i hrobového místa provádí správce příslušného hřbitova na náklady města Brna.

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení  

(1)  Na provoz a užívání čestného pohřebiště města Brna se vztahují ustanovení vyhlášky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, jakož i obecné podmínky provozu a užívání pohřebišť, stanovené vyhláškou, kterou se vydává Řád pro pohřebiště na území města Brna.

(2)  Statut čestného pohřebiště města Brna  nabývá účinnosti schválením Radou města Brna.

(3)  Statut čestného pohřebiště města Brna z května 1997 se ruší.

                                                                                                                     

                                                                                                                            

Příloha č. 1 

 

Prováděcí pokyn

k ustanovení článků 1, 2 a 4 Statutu čestného pohřebiště města Brna

__________________________________________________________________________

 

K ustanovení čl. 1 statutu

Úvodní ustanovení

- k odst. (1):

Návrh na prohlášení určité lokality součástí čestného pohřebiště města Brna předkládá Odbor vnitřních věcí MMB, po předchozím projednání s Odborem kultury, Odborem památkové péče a Odborem životního prostředí. K návrhu se vyjadřují Komise životního prostředí RMB a Kulturní komise RMB.

Zpracování výtvarného návrhu na řešení čestného pohřebiště města Brna zajišťuje Odbor kultury MMB, realizaci schválené lokality (včetně prováděcí dokumentace) Odbor životního prostředí MMB. K výtvarnému návrhu a prováděcí dokumentaci se vyjadřuje Odbor památkové péče MMB.

 

K ustanovení čl. 2 statutu

Ukládání ostatků

- k odst. (2):

K předloženým návrhům na uložení ostatků významných zemřelých osobností či prohlášení hrobu za čestný v případech, kdy ostatky významné zemřelé osobnosti jsou již uloženy, se vyjadřuje komise RMB a odbor MMB, do jejichž věcné působnosti přísluší významná životní činnost zemřelého, za kterou je návrh předložen.

Pokud významná životní činnost zemřelého věcně nesouvisí s působností žádné z komisí RMB a odborů MMB, zaujme k návrhu stanovisko  Kulturní komise RMB a Odbor kultury MMB.

K předloženým návrhům zaujímá stanovisko rovněž Odbor životního prostředí MMB.

- k odst. (4):

Souhlas dědiců zemřelého (nejbližších příbuzných) je nutno předložit v případě, že návrh na uložení ostatků významné zemřelé osobnosti do hrobu v rámci čestného pohřebiště byl předložen pouze jedním z více dědiců nebo jiným subjektem.

- k odst. (6):

Návrh na uložení ostatků nejbližšího příbuzného významné osobnosti do hrobu v rámci čestného pohřebiště se předkládá Radě města Brna prostřednictvím Odboru vnitřních věcí MMB. K návrhu se v těchto případech vyjadřuje Odbor životního prostředí MMB.

Pokud se Rada města Brna neusnese jinak, hradí náklady na uložení do hrobu a případnou úpravu hrobového příslušenství  navrhovatel.

- k odst. (7):

Návrhy na případné přemístění ostatků významných zemřelých osobností, uložených v rámci čestného pohřebiště, se předkládá Radě města Brna prostřednictvím Odboru vnitřních věcí MMB. Rada města Brna posuzuje i otázku ponechání hrobového příslušenství jako pietní vzpomínky na významnou zemřelou osobnost nebo odstranění hrobového příslušenství. K návrhu se v těchto případech vyjadřuje Odbor životního prostředí MMB.

Pokud se Rada města Brna neusnese jinak, hradí náklady na vyjmutí ostatků zemřelého a v případě odstranění hrobového příslušenství i náklady na odstranění ten, kdo předložil návrh na přemístění ostatků.

 

K ustanovení čl. 4 statutu

Hrobové příslušenství a úprava hrobu

- k odst. (1):

Zpracování výtvarného návrhu hrobového příslušenství (s výjimkou podzemní části hrobek), včetně zpracování kalkulace nákladů  zajistí Odbor kultury MMB. Zpracovaný výtvarný návrh hrobového příslušenství předloží ke schválení dědicům (nejbližším příbuzným) významné zemřelé osobnosti. Pokud dědici projeví s návrhem souhlas, předloží Odbor kultury výtvarný návrh hrobového příslušenství, včetně kalkulace nákladů, ke schválení Radě města Brna.

- k odst. (2):

Vlastní vybudování hrobového příslušenství zajistí podle schváleného výtvarného návrhu a v rozsahu schválených nákladů Odbor kultury MMB. Dokončené hrobové příslušenství bude předáno k zajištění řádné údržby Odboru životního prostředí MMB, jako odboru funkčně příslušnému k řízení Správy hřbitovů města Brna, p.o.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.05.2011 14:43
  • Datum poslední aktualizace: 02.02.2011 10:59
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design