Česky CZEnglish EN

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě  nového trvalého pobytu (v podmínkách Statutárního města Brna na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5). Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

 

Změnu místa trvalého pobytu může ohlásit:

- občan České republiky starší 15 let

- za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, popřípadě fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu

- zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

- občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 

vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,  který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu (je možné vyplnit pouze originální tiskopis)                           

   Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.

- předložit platný občanský průkaz nebo, nemá – li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou

- doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopii.

  V případě, že občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti užívání objektu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení  oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením   změny místa   trvalého pobytu. V případě, že oprávněná osoba je přítomna na ohlašovně při provádění změny místa trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstancem ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např.byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba  je oprávněna byt nebo dům užívat.

- zaplatit správní poplatek 50 Kč. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let , předloží český rodný list dítěteobčanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.

Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).

 

V případě, že občan prokazuje při změně místa trvalého pobytu totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh) a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory v uváděných údajích s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel nebo občanských průkazů, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

občanské průkazy

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.10.2018 14:15
  • Datum poslední aktualizace: 29.11.2016 09:45
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design