Česky CZEnglish EN

Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození

Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je  místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky.

Není–li matka nebo osvojitelka občanem České republiky nebo nemá-li matka nebo osvojitelka na území ČR trvalý pobyt, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce nebo osvojitele (trvalý pobyt otce se přiděluje u dětí narozených po 31.12.2010).

Získá–li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

Nelze – li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného (např. matka je občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky a otec je cizinec nebo matka je cizinka a otec občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky), je místem trvalého pobytu dítěte: 

- u narození na území České republiky sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se dítě narodilo (při narození v Brně je to úřední adresa Brno, Husova 5) nebo

- sídlo zvláštní matriky, v případě, že se dítě narodilo v cizině (Brno, Dominikánská 2)

Trvalý pobyt novorozenců není třeba hlásit. Dítěti je po vydání rodného listu ze zákona přidělena adresa místa trvalého pobytu podle výše uvedeného. Pouze v případě, že by rodiče chtěli, aby bylo dítě hlášeno na jiné adrese trvalého pobytu, je třeba postupovat a předložit doklady podle § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel -  viz změna místa trvalého pobytu.

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit – viz ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Zaevidováním trvalého pobytu na území města Brna vzniká občanovi mimo jiné povinnost hradit poplatek za komunální odpad. Tato povinnost nevzniká např. občanům evidovaným k trvalému pobytu na úředních adresách Brno, Husova 5 (adresa sídla ohlašovny) a Brno, Dominikánská 2 (adresa sídla Zvláštní matriky). Bližší informace poskytne Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna – viz místní poplatek za komunální odpad v Brně .

V případě dotazů se můžete obrátit na pracovnice oddělení evidence obyvatel – tel.: 542 175 141 -42.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.10.2018 08:20
  • Datum poslední aktualizace: 14.03.2017 13:46
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design