Česky CZEnglish EN

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (v podmínkách Statutárního města Brna Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5) nebo zastupitelskému úřadu.

 

Sdělení může podat:

- občan České republiky starší 15 let

- pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

- zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let

- zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

 

Sdělení lze podat:

- osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu  nebo na českém zastupitelském úřadě -  nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list 

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana

- elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem

- prostřednictvím datové schránky

 

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podléhá správnímu poplatku 100 Kč, prostřednictvím českého zastupitelského úřadu 300 Kč.

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky (včetně dokladu o úhradě správního poplatku) na Magistrát města Brna, Odbor správních činností, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Ukončením trvalého pobytu na území České republiky skončí platnost občanského průkazu.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Formulář - ukončení trvalého pobytu

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.10.2018 08:20
  • Datum poslední aktualizace: 05.01.2016 09:54
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design