Česky CZEnglish EN

Vydání prvního občanského průkazu – co je potřeba předložit 

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit, není-li dále stanoveno jinak,

 

a) rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

 

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

 

c) doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

 

 

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit

 

a) rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,

 

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

 

c) doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

 

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu

občanovi, jehož  svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je třeba předložit

 

a) rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,

 

b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti  občana, 

 

c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

 

d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

 

 

Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce, současně pořídí digitalizovanou podobu občana, jemuž bude OP vystaven. 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2018 12:30
  • Datum poslední aktualizace: 28.12.2015 10:11
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design