Česky CZEnglish EN

Převzetí občanského průkazu

Občanský průkaz je možno vyzvednout na Odboru správních činností MMB, Oddělení občanských průkazů, Husova 5, Brno.

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně a prokázat svoji totožnost některým z těchto dokladů: občanský průkaz, cestovní pas,  řidičský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, rodný list. Po  prokázání  totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.

Při převzetí nového občanského průkazu je povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány.

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce  se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana byla schváleno soudem. 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.04.2018 16:08
  • Datum poslední aktualizace: 30.11.2017 13:22
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design