Česky CZEnglish EN

PŘESTUPKY

§ 16a

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 

a) poruší povinnost mít občanský průkaz,

 

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

 

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech stanovených zákonem,

 

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

 

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

 

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

 

g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,

 

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,

 

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

 

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

 

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,

 

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,

 

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

 

n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,

 

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

 

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

 

(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je  příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

K projednání přestupků podle odstavce 1 písm. b) až j) a l) příkazem na místě je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost.

 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

  

 

 

 

 

(

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2018 07:43
  • Datum poslední aktualizace: 10.07.2017 10:41
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design