Česky CZEnglish EN

Odcizení, ztráta, poškození občanského průkazu a povinnosti občanů

Držitel občanského průkazu je povinen dle § 14 zákona o občanských  průkazech:

 • s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím
 • ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu poškození, ztrátu, odcizení, zničení nebo zneužití občanského průkazu. Vpřípadě odcizení může občan tuto skutečnost nahlásit též policii
 • v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu
 • požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů:
  • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti uplynutím doby uvedené v OP, nebo ohlášením ztráty, odcizení nebo zničení 
  • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství 
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné
  • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého
  • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
  • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti 
 • při převzetí nového občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány
 • dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu  podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu

Povinnosti dalších osob:

 • každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii
 • stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
 • každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
Potvrzení o občanském průkazu se občanovi vydá při:

 • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
 • zadržení neplatného občanského průkazu
 • nevydání OP z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání
 • odevzdání OP jestliže občan pozbyl státní občanství ČR, ukončil trvalý pobyt na území ČR, požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí
 • odevzdání OP opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, popřípadě podpůrcem na základě smlouvy o nápomoci nebo členem domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • odevzdání OP nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.
 • Potvrzení o OP vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie ČR jen tehdy, pokud je jí nahlášeno odcizení OP, je jí odevzdán nalezený OP nebo při zadržení občanského průkazu.

Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou, vystavuje se s dobou platnosti na 2 měsíce při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP, zadržení neplatného OP a nevydání OP z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání. V ostatních případech na dobu neomezenou. Úřad vystaví potvrzení pouze jednou. Občan je povinen si požádat o vydání občanského průkazu.

Na potvrzení o občanském průkazu nelze :

 • provádět žádné finanční transakce
 • převádět nemovitosti
 • na poště vyzvednout doporučený dopis ani finanční hotovost
 • převzít důchod
 • uzavřít sňatek
 • žádat sociální dávky nebo podporu v nezaměstnanosti
 • provést změnu trvalého pobytu občana

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP může občan požádat o vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. 

Přestupku se dopustí fyzická osoba tím, že:

(§ 16a zákona o občanských průkazech)

 • poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3 citovaného zákona 
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz  před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v §14 odst. 1 písm. d) citovaného zákona
 • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
 • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
 • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle § 24 odst. 2 citovaného zákona
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
 • požaduje nebo příjme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2 citovaného zákona
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let
 • neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu
 • prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil
 • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu
 • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu 

Za přestupek podle § 16a odst.1 písm. a) a n) lze uložit pokutu   do 15 000 Kč.

Za přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Za přestupek podle § 16a odst. 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 22.06.2018 13:52
 • Datum poslední aktualizace: 16.01.2014 12:03
 • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design