Česky CZEnglish EN

Informace pro imobilní žadatele o občanský průkaz

Magistrát města Brna, Odbor správních činností vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro tzv.  imobilní občany zdržující se v jeho správním obvodu.

Jedná se o službu zejména pro zdravotně a tělesně postižené žadatele, kteří si nejsou schopni z vážných zdravotních důvodů přijít požádat osobně o nový občanský průkaz.

 

Jak lze domluvit tuto službu?  

Za imobilního občana se na úřad dostaví jím pověřená osoba (rodinný příslušník, popř. jiná osoba), která prokáže svoji totožnost, předloží dosavadní občanský průkaz žadatele, případně doloží změnu údajů a předá telefonní kontakt na držitele OP, příp. jinou osobu. Pro občana, který trvale žije v domově pro seniory či je umístěn v nemocnici nebo jiném podobném zařízení, lze žádost vyřídit přes sociálního pracovníka.

 

Jak je prováděna tato služba?

Pracovnice úřadu osobně navštíví imobilního občana s již předchystanou žádostí,  vyfotografují ho, a pokud je to možně, občan se na žádost podepíše. Po vyhotovení nového občanského průkazu Státní tiskárnou cenin pracovnice občana navštíví znovu za účelem předání dokladu.

Návštěvy jsou uskutečňované vždy po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou. Je dobré, aby u imobilního občana byl přítomen někdo z jeho blízkých a usnadnil komunikaci pracovnic s ním.

 

Kolik tato služba stojí?

Samotná služba je bezplatná, zůstává ale povinnost uhradit správní poplatek pokud tak stanoví zákon, např. z důvodu ztráty či odcizení občanského průkazu.

 

Právní úprava

§ 8 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech v platném znění

 „Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje.“…

 

Související právní úprava

§ 2 odst. 2 písm. b) zákona  č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v platném znění

Případné zneužití této služby je možno kvalifikovat jako přestupek proti pořádku ve státní správě dle citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. 

Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody“.

 

Kontakty

Ema Matušková                                                         Email                                    Telefon

vedoucí oddělení zhotovení a distribuce dokladů    matuskova.ema@brno.cz   542 175 102

Další telefonní kontakty

542 175 143, 542 175 144, 542 175 056, 542 175 165, 542 175 146
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.08.2018 12:56
  • Datum poslední aktualizace: 09.08.2017 14:43
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design