Česky CZEnglish EN

Konec platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu končí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • pozbytím státního občanství, úmrtím

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení občana došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu

 

Důležité informace

 

Pozor na platnost cestovního pasu!  

Magistrát města Brna, Odbor správních činností upozorňuje občany, kteří plánují vycestovat do zahraničí, aby si ve svém vlastním zájmu překontrolovali platnost cestovního dokladu. Některé státy požadují, aby platnost cestovního pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu do země, popřípadě při opuštění země.

Občanům proto doporučujeme, aby si s dostatečným časovým předstihem před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontrolovali platnost stávajícího dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. Potřebné informace lze získat na příslušné ambasádě, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz . Povinnost mít platný cestovní pas při překračování státních hranic se vztahuje také na děti.

Lhůta pro vydání cestovního pasu je 30 dnů, správní poplatek činí pro občany mladší 15 let 100 Kč a doklad je vydán s platností na 5 let, pro občany starší 15 let činí správní poplatek 600 Kč a platnost dokladu je 10 let.

Od ledna 2016 skončila možnost vydat cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s platností 6 měsíců, cestovní pas vydával úřad příslušný podle místa trvalého pobytu občana, zákonnou lhůtu 15  dnů pro vydání pasu proto bylo možné zkrátit. V současné době se cestovní pas ve zkrácené lhůtě vydává do 6 pracovních dnů. Pasy jsou centrálně vyhotovované ve Státní tiskárně cenin a lhůtu pro vydání již nelze zkrátit. Doklad však obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji a je vydáván s dobou platnosti 5 let pro občany mladší 15 let, za správní poplatek 2000 Kč, s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15 let, zde správní poplatek činí 4000 Kč

Požádat o vydání cestovního pasu je možné na území České republiky u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Věnujte prosím pozornost poučení pro držitele e-pasu

Doporučujeme občanům, aby si před cestou do zahraničí (nejlépe před úhradou zájezdu či letenky), překontrolovali platnost stávajícího cestovního dokladu. Některé státy požadují platnost dokladu delší než 6 měsíců. Potřebné informace získáte na zastupitelských úřadech jednotlivých států nebo na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz .

Držitel cestovního dokladu je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového cestovního dakladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

Pokud dojde v průběhu cesty občana do zahraničí k poškození nosiče dat u cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji nebo není možné načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení, může občan dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez příjímání zvláštních opatření. Po návratu do České republiky oznámí občan zjištěnou nefunkčnost nosiče dat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

S ohledem na změnu zákona o cestovních dokladech a seznam států zveřejněný Ministerstvem zahraničních věcí  je možné, aby občané ČR při vstupu na území  Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatské republiky, Makedonské republiky a Srbské rebubliky, použili jako cestovní doklad platný občanský průkaz.

Platnost zápisu dětí v cestovním dokladu rodičů skončila dne 26. 6. 2012, po tomto datu mohou děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem, tj. cestovním pasem, občanským průkazem při cestování v rámci Evropské unie. Skončení platnosti zápisu dětí nemá vliv na platnost cestovního dokladu rodičů.

 

Cestujete do zahraničí? Pozor na platnost cestovního pasu!

Magistrát města Brna, Odbor správních činností se při své činnosti na úseku cestovních dokladů setkává s nárůstem případů, kdy se občané chystají vycestovat do zahraničí a platnost cestovního pasu nedostačuje požadavku dané země na platnost dokladu. Většinou se jedná o požadavek, aby platnost cestovního pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu do země, popřípadě při opuštění země.

Pokud plánujete cestovat například do Belize, Fidži, Filipín, Haiti, Indie, Kambodže, Korejské republiky, Malajsie, Srí Lanky, Thajska a jiné, je třeba, aby platnost cestovního pasu byla delší než 6 měsíců. Informace o vstupních požadavcích a vízech se mohou měnit, proto je vhodné zjistit aktuální podmínky vstupu do země před plánovanou cestou.

Občanům proto doporučujeme, aby si s dostatečným časovým předstihem před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontrolovali platnost stávajícího dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. Potřebné informace lze získat na příslušné ambasádě, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz .

Další problémový okruh případů představují situace, kdy zaměstnavatel neočekávaně vyšle svého zaměstnance na zahraniční služební cestu, a to bez dostatečného časového prostoru pro vyřízení odpovídajícího cestovního dokladu. Zejména manažeři, lékaři, vědečtí pracovníci, technici a sportovci se dostávají do situace, kdy jejich stávající platný cestovní doklad z různých důvodů nesplňuje podmínky pro vstup do cílové země.

Magistrát města Brna, Odbor správních činností proto upozorňuje, že tito občané mají možnost požádat o nový cestovní pas s dostatečným časovým předstihem i za trvání platnosti stávajícího pasu. V odůvodněných případech umožňuje totiž zákon o cestovních dokladech vydání dalšího platného cestovního pasu.

 

Nejčastější dotazy

Je možné zapsat dítě do pasu rodiče?

Ne. Děti již nelze zapsat do cestovního pasu rodiče.

Platí zápisy dětí v cestovním pasu rodiče?  

Ne. Platnost zápisu dětí v cestovním dokladu rodiče skončila dne 26. 6. 2012.

Lze cestovat s dětmi do zahraničí, když je mám zapsané v občanském průkazu nebo předložím kartičku zdravotní pojišťovny, rodný list dítěte?

Ne. Při opuštění území ČR musí mít dítě svůj cestovní doklad, tím je pro cesty do zahraničí cestovní pas, v rámci cest po EU lze použít občanský průkaz dítěte.

Je možné vyřídit žádost o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě za příplatek?

Ano. Žádá-li občan o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá mu jej obecní úřad s rozšířenou působností ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů, správní poplatek pro osoby do 15 let činí 2000,- Kč, pro osoby nad 15 let činí 4000,- Kč. Na stránkách MMB mají občané možnost získat informace o vyhotovených dokladech připravených k převzetí ( www.brno.cz/pasy ).

Musím vrátit neplatný cestovní pas, když v něm mám platné vízum?

Ano. Držitel neplatného cestovního dokladu je povinen odevzdat tento doklad bez zbytečného odkladu orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu, úřadu, zastupitelskému úřadu nebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. V případě neodevzdání neplatného cestovního dokladu se fyzická osoba dopustí přestupku.

Musím ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního pasu?

Ano. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a dále pokud neprodleně neohlásí poškození, zničením, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu.

Mohu mít více cestovních pasů?

Ano. Občan může požádat v odůvodněných případech (např. z vízových důvodů) o vydání dalšího cestovního pasu.

Pokud došlo ke změně příjmení (uzavření sňatku), je cestovní pas dále platný?

Ano. V případě, že ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením sňatku je doklad platný 3 měsíce ode dne změny příjmení. Pokud cestovní pas obsahuje nesprávné údaje např. o jméně, příjmení (změna nesouvisí s uzavřením sňatku občana) rozhodne orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho platnosti.

Končí platnost cestovního pasu v případě změny trvalého pobytu?

Ne. Trvalý pobyt není v cestovním dokladu uveden, proto platnost dokladu nekončí.

Musím opakovaně předkládat rodné listy dětí, když už jim byl vydán cestovní pas?

Ano. Žadatel má povinnost prokázat při podání žádosti o vydání cestovního dokladu pravdivost požadovaných údajů příslušnými doklady.

Jsem občan Slovenské republiky, můžu požádat o vydání cestovního pasu na Magistrátu města Brna?

Ne. Magistrát města Brna vydává cestovní doklady pouze občanům České republiky.

Nemám trvalý pobyt v Brně, v Brně studuji a nedostanu se do místa trvalého bydliště, můžu požádat o vydání pasu v Brně?

Ano. Pokud nemá občan trvalý pobyt v Brně,může na Magistrátu města Brna požádat o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji.

Musím dokládat osvědčení o státním občanství ČR u podání žádosti o vydání cestovního pasu pro dítě?

Osvědčení o státním občanství se dokládá pouze v případě pochybností, např. narození dítěte v zahraničí, trvalý pobyt v zahraničí, jeden z rodičů je cizinec.

Musím mít dítě s sebou u podání žádosti o pas?

Ano. V případě podání žádosti o vydání cestovního dokladu je nutná přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie.

Lze prodloužit platnost cestovního pasu?

Ne. Občan musí požádat o vydání nového cestovního pasu.

Co jsou to biometrické údaje v cestovním dokladu?

Biometrické údaje v cestovním dokladu obsahují zobrazení obličeje a otisky prstů držitele. 

 

Přehled platné legislativy

Právní úprava

 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. 
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech.
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
 
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 16.02.2018 08:39
 • Datum poslední aktualizace: 16.02.2018 08:39
 • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design