Česky CZEnglish EN

CHCI NAHLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ, ZNEUŽITI CESTOVNÍHO DOKLADU, jak postupovat…

Formulář ke stažení zde:  Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního pasu (738.6 kB, Adobe Acrobat dokument)


 •     Ztrátu, odcizení, zničení, nález cestovního dokladu je nutné neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání nebo matričnímu úřadu anebo nejbližšímu útvaru policie České republiky.

 •     V zahraničí je držitel povinen ohlásit ztrátu, odcizení, zničení, nález cestovního dokladu nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky. 


 

  Držitel cestovního dokladu je povinen:

  (§ 32, 33 zákona o cestovních dokladech)

 • s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad (dále jen CD) před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím
 • odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy
 • ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení nebo nález CD
 • držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení CD nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu,

 • kdo získá CD jiného občana je povinen jej neprodleně odevzdat, tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá CD osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo hlásil ztrátu nebo odcizení CD, jestliže dosavadní CD nalezne nebo získá zpět jinou cestou.
  •  

   Přestupku se dopustí fyzická osoba tím, že:

   (§ 34a zákona o cestovních dokladech)

   a)   poruší povinnost chránit CD před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

   b)   neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v CD,

   c)   při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného CD,

   d)   neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití CD,

   e)    neodevzdá neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy,

   f)     neodevzdá CD v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

   g)   úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije CD,

   h)    požaduje nebo příjme CD jako zástavu nebo odebere CD při vstupu do objektu nebo na pozemek,

   i)    pořídí kopii CD a neprokáže souhlas občana, kterému byl CD vydán, 

   j)    neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.


 

K projednání přestupků podle § 34a, písm. a), b), a e) až g) v blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání cestovního dokladu.  


   

   Držitel cestovního dokladu je povinen:

  Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 10 000,- Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku cestovních dokladů dále tím, že neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji. 
Úřad pro ochranu osobních údajů může za tento přestupek uložit pokutu do výše 1 000 000,- Kč.   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 •  Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost cestovního dokladu. 
 •  Nalezený cestovní doklad již nelze používat při vycestování do zahraničí.

  Orgán příslušný k vydání CD, matriční úřad, zastupitelský úřad nebo policie může zadržet neplatný CD držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí. Orgán, který CD zadržel je povinen vydat občanovi potvrzení o zadržení CD.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 08.11.2017 10:39
 • Datum poslední aktualizace: 08.11.2017 10:39
 • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design