Česky CZEnglish EN

Změny zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu  

Nově je upravena definice zájezdu obsažená v § 1 odst. 1 zákona, která nyní obsahuje vymezení jiné služby cestovního ruchu podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona pouze jako jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (tj. již se neuvádí, že významnou částí zájezdu je tato jiná služba, pokud tvoří alespoň 20% ceny zájezdu).

Termín „cestovní smlouva“ je nahrazen termínem „smlouva o zájezdu“.

Nadále platí, že prodávat zájezd uzavřením smlouvy o zájezdu může jen podnikatel – držitel koncese pro Provozování cestovní kanceláře (dále jen provozovatel cestovní kanceláře). Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněn, jak provozovatel cestovní kanceláře, tak i provozovatel cestovní agentury (na základě živnostenského oprávnění k živnosti volné).

Ministerstvo pro místní rozvoj na svých internetových stránkách*) zveřejnilo výklad k ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) zákona, které ukládá cestovním agenturám, aby v případě nabízení zájezdu prostřednictvím internetových stránek byla informace o pořádající cestovní kanceláři uvedena zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu.

Dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona provádí Ministerstvo pro místní rozvoj a obecní živnostenské úřady; dozor nad plněním povinností stanovených zákonem pojišťovnám, popř. bankám je svěřen České národní bance.

Nově jsou definovány správní delikty a přestupky a sankce (ty nemohou být ukládány formou blokového řízení).

Podle přechodných ustanovení zákona smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku uzavřenou podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 29. 12. 2015), jsou účastníci této smlouvy povinni uvést do souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 159/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak se cestovní kancelář považuje za nepojištěnou. Pojištění záruky pro případ úpadku podle předchozí věty se musí vztahovat rovněž na již prodané a dosud neuskutečněné zájezdy, na zájezdy, které se uskutečnily pouze zčásti, a na zájezdy, u nichž vznikl zákazníkovi nárok na vrácení rozdílu mezi tím, co za zájezd zaplatil a hodnotou poskytnutého plnění, pokud cestovní kancelář tento nárok neuspokojila.

Upozornění pro cestovní kanceláře

Upozorňujeme podnikatele provozující koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře", že dle § 56 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále živnostenský zákon) je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Jak vyplývá z ust. § 5 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, součástí žádosti o koncesi je i smlouva s pojišťovnou, kde cestovní kancelář sjednává pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Proto je provozovatel cestovní kanceláře povinen oznámit živnostenskému úřadu i veškeré změny této smlouvy, např. změnu pojišťovny. Nesplněním této povinnosti se provozovatel cestovní kanceláře dopustí správního deliktu dle § 62 odst. 1 písm. w) živnostenského zákona, za což se uloží pokuta do výše 20 000 Kč.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2016 09:29
  • Datum poslední aktualizace: 30.11.2016 09:29
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design