Česky CZEnglish EN

Přehled platné legislativy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionáln rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění

Metodika implementace projektů (spolu) financovatelných z evropských fondů, v platném znění

Metodika pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv statutárního města Brna, v platném znění

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.06.2015 10:59
  • Datum poslední aktualizace: 15.06.2015 10:59
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design