Česky CZEnglish EN

Následující projekty realizovalo statutární město Brno za přispění operačních programů, ze kterých bylo možné čerpat dotace v programovacím období 2004 – 2006.

Modernizace TIC města Brna – dne 11. dubna 2006 schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání realizaci projektu modernizace turistických informačních center města Brna.  V rámci tohoto projektu, který je významnou měrou spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu , dojde k dalšímu zkvalitnění služeb poskytovaných Turistickým informačním centrem.

Veřejný přístup občanů ve statutárním městě Brně k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny – provoz tohoto projektu byl slavnostně zahájen dne 4. října 2006. Město Brno ho realizovalo z finančních prostředků Společného regionálního operačního programu , rozpočtu města Brna i státu. Jeho stěžejním tématem je rozvoj infrastruktury a informačních  i komunikačních technologií. Více informací naleznete zde .

URBACT Hous-Es: Správa a regenerace velkých sídlišť – dne 28. dubna 2006 schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání přistoupení města Brna do tématické sítě URBACT Hous-Es. Tato síť spojující 11 evropských měst  byla vytvořena především za účelem výměny zkušeností v oblasti regenerace zanedbaných obytných oblastí, konečné výstupy z její činnosti jsou plánovány na září roku 2007. Tento program je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací naleznete zde: česká verze anglická verze .

Projektová absorpční kapacita Statutárního města Brna – IT podpora projektového řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU – Rada města Brna schválila svým usnesením ze dne 2. 6. 2006 smlouvu o partnerství a tím i účast Statutárního města Brna v projektu Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje. V rámci tohoto projektu byli proškoleni odborní pracovníci Magistrátu města Brna – projektový manažeři – v praktickém užití softwarových prostředků na plánování, správu a řízení rozvojových projektů města spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Více informací naleznete zde .

Projektová absorpční kapacita Statutárního města Brna - Územní rozvoj a inovace z hlediska čerpání prostředků z EU –  projekt byl zaměřen na posílení znalostní báze a schopnosti připravovat kvalitní projekty v oblasti územního urbánního rozvoje a  projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti medicíny. Hlavní myšlenkou projektu bylo zprostředkování přenosu zahraničních zkušeností a jejich  aplikace do prostředí České republiky s důrazem na využití prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007-2013.

Informační a propagační materiály města Brna – realizaci tohoto projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 8. listopadu 2005. V rámci projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního programu , došlo k zefektivnění propagace města a zlepšení nabídky informací o atraktivitách a potenciálu města turistům a široké veřejnosti. Nově vytvořené materiály svým vzhledem a obsahem odpovídají současným trendům, jsou navrženy v jednotném vizuálním stylu města a lze je nalézt zde . Více informací o projektu naleznete zde .

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.05.2016 14:50
  • Datum poslední aktualizace: 25.05.2016 14:50
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design