Česky CZEnglish EN

PRÁVNÍ ÚPRAVA – LEGISLATIVA

    

Obecná část

    • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
    • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
    • Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
    • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
    • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
    • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
     v platném znění
    • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
    • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, se zákonem o obcích, se zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze,v platném znění
    • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
    • Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
    • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ( s účinností od 1. ledna 2003), v platném znění

Pozemní komunikace a speciální stavební úřad

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
  o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 484/2006 Sb. o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, v platném znění
 • Vyhláška MD č. 527/2006 Sb. o užívání zpoplatněných pozemních komunikací, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění
 • Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
 • Zákon č. 143/2001 Sb., ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů

<//span>

Dopravní a dřážní úřad

  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
  • Vyhláška MF č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, v platném znění
  • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
  • Vyhláška MDS č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění
  • Vyhláška FMV č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění
  • Vyhláška MDS č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel,v platném znění
  • Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v platném znění

  • Správní delikty a přestupky

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění

Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 22.11.2017 11:09
 • Datum poslední aktualizace: 14.04.2016 13:23
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design