Česky CZEnglish EN

Cyklistická doprava v Brně

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životního prostředí ve městech a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.

Nárůst motorové dopravy z posledních let s sebou přinesl přetížení existující komunikační sítě a s tím spojené zhoršení životního prostředí a kolo by se mohlo stát řešením. Ale aby mohla být cyklistická doprava užívána i k cestě do zaměstnání musí být pro ni vytvořeny optimální podmínky. .Je nesmírně důležité rozvíjet cyklistickou infrastrukturu tak, aby umožnila optimální využití kvalit a možností cyklistické dopravy. Kolo může být použito především při realizování krátkých cest. Proto, aby bylo konkurenceschopné i při volbě dopravního prostředku na delší vzdálenosti, je nezbytné jeho začlenění do integrovaného dopravního systému.

Cíl je tedy jasný. Vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících relativně rychlé a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest. A to nejenom rekreačních. Protože podle výsledků průzkumů v zemích evropského společenství tvoří cesty za prací kratší než 5km více jak 50% všech cest. A to je ideální vzdálenost na kolo.

Historie

V Brně bylo s realizací cyklotras započato v roce 1992. Byl vybudován, respektive vyznačen první úsek Komín/Sokolovna – Bystrc přístaviště. Aby se předešlo chaotické výstavbě navzájem nepropojených úseků, byla následně zpracována studie cyklistických tras na území celého Brna. Výsledkem byla poměrně hustá síť cyklotras, která rovnoměrně pokrývala území celého města a jako celek byla v roce 1994 schválena jako směrná část územního plánu města Brna.

V roce 2006 byla pořízena nová studie, která zmapovala stávající síť cyklokomunikací a především prověřila nové možnosti vedení cyklokomunikací.

Generel cyklistické dopravy na území města Brna 

Síť městských cyklotras

Systém cyklotras ve městě je založen na trasách podél řek Svratky a Svitavy. Tyto trasy společně s trasami Studentskou, Starobrněnskou a Průmyslovou tvoří základní síť cyklotras. Na ně navazuje systém doplňkových tras. To je systém významných radiálních a tangenciálních propojen, které zajišťují rovnoměrné pokrytí města. Míra porytí je nezbytná, tzn. taková, aby umožňovala propojení jednotlivých městských částí alespoň jedním bezpečným koridorem.

Při hodnocení existující sítě jsme vycházeli z dílčích úseků jednotlivých cyklotras . Od nich jsme se dostali k trasám a přes základní členění až k celému systému. Pro přehlednost je však uvádíme v opačném pořadí.

Výchozí hodnoty jsou objektivně měřitelné a lze je v pravidelných intervalech monitorovat. Základním kriteriem byla délka navržené sítě a celkové množství realizovaných úseků. Druhým kriteriem bylo rozdělení na stezky a trasy. Podrobnost hodnocení je přímo úměrná významu trasy.

Základní síť městských cyklotras

Jedná se o trasy, které by měly tvořit základ celého systému. Jedná se o 5 základních tras : 

Průmyslová
Starobrněnská
Studentská
Svitavská
Svratecká

 

Doplňkové trasy

Na základní síť cyklotras navazuje systém doplňkových tras, což je systém významných radiálních a tangenciálních propojen, které zajišťují rovnoměrné pokrytí města. Míra porytí je nezbytná, tzn. taková, aby umožňovala propojení jednotlivých městských částí alespoň jedním bezpečným koridorem.

Cyklomapa města Brna

Cyklomapa města Brna

Brno a okolí - 1:50 000
Brno - 1:20 000

Regionální cyklotrasy

Mezi cyklotrasy regionálního významu lze zařadit trasy propojující město s významnými rekreačními oblastmi v aglomeraci. Jedná se o oblasti Moravského krasu, Slavkovského bojiště, Ždánického lesa nebo Bobravy.

Okraje města se dotýká trasa č. 5231 nazvaná "Po stopách zrušených železničních tratí", vedoucí z Mokré hory přes Lelekovice, Kuřim do Veverské Bítýšky, "Pivní stezka" začínající tamtéž je nasměrována k pivovaru Černá hora. Na jihu města je nově vyznačena naučná cyklotrasa "Přírodním parkem Bobrava". Rozhraní mezi regionálními trasami a trasami místního významu tvoří tzv. "Brněnské kolečko" představované trasou č. 5005.

Nadregionální a mezinárodní trasy

Nadregionální trasy

Trasy nadregionálního významu korespondují se dvěma značenými trasami mezinárodního významu. Ve směru východ západ je jedinou alternativou trasa č. 473 procházející jižně od  města.

Mezinárodní cyklotrasy

Městem prochází dvě značené trasy mezinárodní významu.

Trasa č.1

Významná mezinárodní trasa. Je součástí systému Eurovelo č.4. Navazuje na stezku Brno-Vídeň v prostoru soutoku řek Svratky a Svitavy. Souběžně s řekou Svratkou prochází přírodně zajímavým územím města až k Brněnské přehradě. Tvoří páteřní trasu městského systému ve směru jih – severozápad.

Trasa č.5

Je součástí systému Eurovelo č.9 a mezinárodního tahu Krakov – Vídeň. V systému národních cyklotras je nazývána též Jantarová. Na trasu č. 1 navazuje v prostoru Komárova. Prochází průmyslovou oblastí města podél řeky Svitavy. Na severu napojuje město na rekreační oblast Moravského krasu.

Zajímavé cykloportály

Cykloportál Jižní Moravy

www.cyklo-jizni-morava.cz  - cykloportál Jižní Moravy, na kterém si snadno naplánujete svůj výlet na kole nejen po Brně a jeho blízkém okolí, ale můžete se vydat za krásami celé Jižní Moravy.


Portál obsahuje interaktivní mapu včetně výškových profilů a můžete si také zvolit doporučené trasy podle svých zkušeností a možností.

Cyklotrasy v Brně a jeho okolí

www.vyletnik.cz  - cyklotrasy v Brně a jeho okolí. Naleznete zde podrobné popisy jednotlivých tras, včetně výškových profilů a stoupání.

Interaktivní cyklomapa města Brna

www.brnonakole.cz  - interaktivní cyklomapa města Brna.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.11.2017 11:09
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2018 12:12
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design