Česky CZEnglish EN

Potřebné doklady pro podání žádosti a vyzvednutí řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, potvrzení o řidičských oprávněních a výpisů, FOTOGRAFIE, možnost vyzvednutí ŘP v zastoupení, udělení a rozšíření řidičského oprávnění – po autoškole, výměna řidičského průkazu vydaného členským státem nebo cizím státem, mezinárodní řidičské průkazy

Na registru řidičů NEFOTOGRAFUJEME

- žadatel má povinnost předložit fotografii se současnou podobou v době podání žádosti viz : http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/  řidičský průkaz – leták požadavky na fotografie

Fotografii lze pořídit na počkání – v soukromé firmě COPYCENTRUM – v přízemí budovy.

Zdejší registr řidičů je místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností – pouze pro brněnské žadatele.

Ostatní žadatelé podají žádost u místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností podle svého trvalého pobytu.

Žádost o vydání řidičského průkazu nelze podat v zastoupení z důvodu nového typu žádosti, žadatel se musí dostavit osobně.

Informace zde uvedené jsou rozděleny do těchto okruhů :

1) Místní příslušnost úřadu

2) Doklady a fotografie

3) Udělení a rozšíření řidičského oprávnění (po autoškole) UPOZORNĚNÍ – u nezletilých žadatelů se dostaví k podání žádosti také jeden z rodičů. V případě, že zákonný zástupce nemá žadatele uvedeného v občanském průkazu musí předložit i rodný list žadatele.

4) Výměna řidičského průkazu vydaného členským  státem,  řidičského průkazu vydaného cizím státem

5) Vydání mezinárodního řidičského průkazu

6) Lhůty pro vydání řidičských průkazů a správní poplatky

*

 1) Místní příslušnost úřadu

 Místní příslušnost úřadu obces rozšířenou působností je určena v § 124 odst. 5 a 7

zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Náš registr řidičů je oprávněn přijmout žádosti :

a) žadatelů s trvalým pobytem v Brně

b) žádosti žadatelů, kteří nemají v České republice trvalý pobyt ( jedná se o cizince) a mají  v Brně obvyklé bydliště dle § 2hh zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok.

Žadatelé, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nemají současně obvyklé bydliště. Tento pojem se týká pouze žadatelů, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt.

2) Doklady a fotografie (Dokladovou fotografii výhradně se současnou podobou je třeba si přinést, u nás nefotíme.)

*

- platný občanský průkaz

   nebo – platný občanský průkaz s omezenou dobou platnosti (s fotografií)

   nebo – platný občanský průkaz + potvrzení o změně  (v případě stěhování, po sňatku)

   nebo - platný pas + platné potvrzení o odcizení, ztrátě nebo odebrání neplatného  občanského průkazu s uvedením trvalého pobytu žadatele

  nebo - platný pas + doklad o trvalém pobytu žadatele, který vystaví Obvodní oddělení Policie České republiky > v případě odcizení občanského průkazu nebo oddělení evidence   obyvatel – Brno, Husova č. 5, 1. patro – na základě    předložení platného pasu

(v případě ztráty či odcizení občanského průkazu – vzhledem k místní příslušnosti úřadu obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu žadatele, je nutno předložit doklad totožnosti s uvedením trvalého pobytu žadatele) – z tohoto důvodu samotný platný pas nepostačuje – není v něm uveden trvalý pobyt a samotné platné potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení občanského průkazu nenahrazuje občanský průkaz – při podání žádosti o vydání řidičského průkazu musí být oba platné doklady předloženy současně).

*

1x nová (nepoužitá) fotografie  - výhradně se současnou podobou a čelním pohledem o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (tzv. dokladová fotografie) 

Fotografii je třeba si přinést – u nás nefotíme !

*

c) Čestné prohlášení žadatele o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění,  v kterém je uvedeno :

- příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo,

- adresa obvyklého bydliště na území České republiky (cizinec)

- číslo platného dokladu totožnosti, kdo vydal, datum vydání

- obvyklé bydliště od 18 let

- prohlášení, že žadatel není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným   členským státem EU- prohlášení, že žadateli nebyl jiným členským státem EU uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění.

**

*           

d) Kdy je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti vystavený posuzujícím lékařem :

(kdo je posuzujícím lékařem je uvedeno v § 84 zákona č. 361/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů – úplné změní zákona naleznete na www.mdcr.cz >legislativa>silniční doprava)

     A)  při podání žádosti o udělení řidičského oprávnění nebo rozšíření řidičského oprávnění  po absolvování autoškoly a zkoušky z odoborné způsobilosti, 

     B)  po změně zdravotní způsobilosti  (kdy žadatel nově musí mít, nebo např. po operaci již nemusí mít v řidičském průkazu uveden kód údajů brýle nutné, kontaktní čočky nutné nebo brýle a kontaktní čočky nutné dle § 82, 84, 85, 108 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

Doplnění :

Po operaci očí :

S lékařskou zprávou od lékaře – specialisty-  je třeba navštívit praktického lékaře, který vystaví posudek zdravotní způsobilosti - záznam zraková korekce nestačí, musí být přesně vypsáno omezení zdravotní způsobilosti např. brýle, kontaktní čočky, brýle i kontaktní čočky, aby mohl být záznam zakódován dle vyhlášky č. 31/2001 Sb., v platném znění.

*

Posudek zdravotní způsobilosti po autoškole

Vzhledem k tomu, že § 13 odst. 4 zákona č. 247/2004 Sb., připouští, že zdravotní způsobilost žadatele může být doložena v žádosti o řidičské oprávnění, musí být zápis posuzujícího lékaře pokládán za postačující ke splnění podmínky jeho přijetí k výuce a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění, ale i vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Pokud však žadatel již žádá o udělení, případně rozšíření řidičského oprávnění musí ve smyslu § 92 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., vždy přiložit k žádosti posudek zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem ve smyslu přílohy 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., jelikož o udělení řidičského oprávnění se rozhoduje ve správním řízení, přičemž musí správní orgán před vydáním konečného rozhodnutí přezkoumat všechny podklady, zejména ve vztahu k § 82 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

*

*

3) Udělení a rozšíření řidičského oprávnění (po autoškole), k podání žádosti se žadatel se dostaví osobně.

UPOZORNĚNÍ – u nezletilých žadatelů se dostaví k podání žádosti také jeden z rodičů. V případě, že zákonný zástupce nemá žadatele uvedeného v občanském průkazu musí předložit i rodný list žadatele.

Žadatelům bez trvalého pobytu na území České republiky doporučujeme osobní konzultaci na přepážkovém pracovišti registru řidičů -  ještě před přihlášením do autoškoly, kdy bude sděleno za jakých podmínek lze udělit řidičské oprávnění a následně vydat řidičský průkaz České republiky.

 K žádosti musí být přiložen :

*

a) platný občanský průkaz

-  nebo  platný  občanský průkaz s omezenou platností – s fotografií

- nebo  platný pas + Potvrzení o odcizení, ztrátě, odebrání neplatného občanského průkazu a podobně

*

b) 1 x nová (nepoužitá) aktuální otografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech -  fotografie se současnou podobou a čelním pohledem, o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. 

c) posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem nebo lékařem závodní péče

d) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,

e) doklad o trvalém pobytu v České republice

f) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt (cizinec), nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 1 písm. d), odst. 4, aktuální potvrzení o studiu, ze kterého je patrné, že k datu podání žádosti prokazuje alespoň 6 měsíců studia v prezenční formě na základní, střední či vysoké škole;

Předkládané podklady musí být aktuální – k době podávání žádosti a prokazující pobyt na území České republiky minimálně 185 dnů v kalendářním roce

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

2. aktuální výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,

3. nájemní smlouva k nemovitosti, (nebo na celou bytovou jednotku) – s ověřeným podpisem pronajímatele

4. aktuální potvrzení o zaměstnání (s uvedením údaje, od kdy, a že pracovní poměr stále trvá)

5. aktuální výpis z živnostenského rejstříku,

případně další podklady podle možností žadatele, kterými doloží osobní a pracovní vazby k České republice – je třeba osobně prokonzultovat na přepážkovém pracovišti registru řidičů

Žadatelé, kteří nejsou schopni komunikovat v českém jazyce – se dostaví s tlumočníkem.

g) čestné prohlášení žadatele, že

1.  není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem  a 

2.         jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění,( cizinec, který nerozumí česky, sepíše čestné prohlášení ve svém jazyce, nechá jej úředně přeložit a oba doklady předloží k žádosti)

h) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena.

ch) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91,

*

6) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost u příslušného úřadu státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště.

*

  Informace o vyhotovení nového řidičského průkazu

V případě, že řidičský průkaz připraven k vydání v dřívějším termínu – je tato informace uvedena na internetových stránkách Magistrátu města Brna:

 - www.brno.cz   >občan > potřebuji si vyřídit > řidičský průkaz > stav žádostí o vydání nového řidičského průkazu  – (podle data podání žádosti).

*

 Nový řidičský   průkaz   bude   vydán :

po předložení platného občanského průkazu a po odevzdání původního řidičského průkazu -  na   přepážkách registru řidičů  Brno,  Kounicova  č.  67 -  přepážky č. 31-33, přímo  naproti vchodu do budovy –  po předložení pořadového lístku.

Nový řidičský průkaz lze vyzvednout na základě plné moci k tomuto úkonu s ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněnec předloží plnou moc, svůj občanský průkaz a odevzdá původní řidičský průkaz zmocnitele a uhradí případný správní poplatek .

5) Výměna řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem Upravují § 2 hh, § 116  zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde jsou uvedeny doklady a  podklady, které budou vyžadovány.

*

*

6) Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Vystavuje se na počkání, žadatel má povinnost jej převzít osobně.

Žádost se vyplňuje přímo na přepážce, po předložení :

- platného občanského průkazu

- řidičského průkazu

1 x nová (nepoužitá) dokladová fotografie se současnou podobou a čelním pohledem, o rozměru 3,5 x 4,5 cm. 

Správní poplatek ve výši 50,- Kč - se hradí ihned.

Upravuje § 111 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

7) Lhůty pro vydání řidičských průkazů a správní poplatky

- řidičský průkaz – vydání do 20 dnů ode dne podání žádosti

správní poplatek ve výši 50,- Kč při ztrátě, odcizení, poškození, zničení řidičského průkazu, dále při vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů zapisovaných do řidičského průkazu – příjmení, bydliště, titul, zapsání i odmazání údajů o podmínce k řízení např. řízení s  brýlemi, kontaktními čočkami – pokaždé je vydán nový řidičský průkaz.

- řidičský průkaz " Blesk" vydání do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti  - správní poplatek ve výši 500,- Kč je hrazen při podání žádosti

Upozornění – žádost "Blesk" nemůže podat žadatel po první autoškole – není ještě držitelem žádného řidičského oprávnění.

- mezinárodní řidičský průkaz – vydán na počkání

- správní poplatek ve výši 50,- Kč je hrazen při podání žádosti

(další informace bod. 6)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.06.2018 07:06
  • Datum poslední aktualizace: 04.08.2017 11:45
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design