Česky CZEnglish EN

Bodové hodnocení řidiče – 12 bodů

Od 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

§ 123b zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Řidiči motorového vozidla, kterému byla za jednání zařazené do bodového hodnocení pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, zaznamená příslušný registr řidičů stanovený počet bodů ke dni uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo trestu za trestný čin.

§ 123c zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

§ 123f zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Podá-li řidič námitky ( 5 pracovních dnů od doručení oznámení ) proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci.

§ 123d zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Řidič, který podle § 123c odst.3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení.

Doklad o přezkoušení nesmí být ke dni podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění starší než 30 dnů.

Z výše uvedeného vyplývá, že podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí poloviny trestu v tomto případě zákon nepřipouští !

Doporučený postup :

Pokud se řidič domnívá, že již uplynul 1 rok ode dne pozbytí řidičského průkazu dostaví se s platným občanským průkazem na přepážkové pracoviště místně příslušného registru řidičů a požádá o vystavení výpisu z evidenční karty řidiče, který bude předkládat při přezkoušení a současně požádá o sdělení informace, má-li již nárok na odečet bodů.

Pokud bude mít nárok na odečet bodů, přihlásí se v libovolné autoškole k přezkoušení po 12 bodech. Bude absolvovat testy a jízdy pro skupiny řidičského oprávnění, o jejichž vrácení chce později žádat.

Po absolvování přezkoušení se řidič dostaví zpět na místně příslušný registr řidičů, kde po předložení platného občanského průkazu a dokladu o přezkoušení, který nesmí být k datu podání žádosti starší než 30 dnů, písemně požádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku dosažení 12 bodů.

Od 1.8.2011 řidič ještě absolvuje dopravně psychologické vyšetření s kterým se dostaví ke svému posuzujícímu lékaři a požádá o vystavení posudku zdravotní způsobilosti.

Posudek zdravotní způsobilosti předloží při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

O vrácení řidičského oprávnění je rozhodováno ve správním řízení, ve lhůtě do 30 dnů.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 16.01.2014 14:01
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design