Česky CZEnglish EN

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 byl schválen Evropskou komisí dne 30. dubna 2015.  Finanční příspěvek Evropské unie pro OP ŽP byl stanoven ve výši 2,71 EUR. Realizované projekty přispějí k dosažení základních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti životního prostředí, tedy na adaptaci na změny klimatu, snižování emisí, zachování přírodních a krajinných hodnot, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů a dále k dosažení cílů její stěžejní iniciativy Evropa účinněji využívající zdroje.

Zateplení ZŠ Laštůvkova – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Laštůvkova v MČ Brno-Bystrc. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení úřadu Městské části Brno – Maloměřice a Obřany – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy úřadu Městské části Brno – Maloměřice a Obřany. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy Společenského centra Bystrc – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy společenského centra v Městské  části Brno – Bystrc. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy Polikliniky Lesná – cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Polikliniky Lesná v Městské části Brno – sever. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy MŠ Černopolní – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Černopolní v Městské části Brno – sever. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Základní umělecké školy Františka Jílka, pobočky v Městské části Brno – Bohunice. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy MŠ Nejedlého – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy na ulici Nejedlého v Městské části Brno – sever. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení radnice Oderská 4 – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy radnice Městské části Brno – Starý Lískovec. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy ZŠ Štolcova – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Štolcova v Městské části Brno – Černovice. Více informací o projektu naleznete zde.

Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15 – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy ve které sídlí pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně – Bystrci. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení budovy Hapalova 20 – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory Naděje v Městské části Brno – Řečkovice a Mokrá hora. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení budovy Hapalova 22 – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Centra prevence pro osoby závislé na návykových látkách v Městské části Brno – Řečkovice a Mokrá hora. Více informací o projektu naleznete zde.

Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Úřadu městské části Brno – Ivanovice. Více informací o projektu naleznete zde.

Kino Art – stavební úpravy budovy – cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy jednoho z nejstarších brněnských kin. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení DS Koniklecová – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory na ulici Koniklecová v Městské části Brno – Nový Lískovec. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení SDH Obřany – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Sboru dobrovolných hasičů v Obřanech, které jsou součástí Městské části Brno – Maloměřice a Obřany. Více informací o projektu naleznete zde.

Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna – cílem projektu bylo zpracování digitálních povodňových plánů 22 městských částí a vybudování varovného informačního systému v oblastech s významným povodňovým rizikem. Více informací o projektu naleznete zde.

Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část – cílem projektu je zajištění ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném prostředí Husovic, které jsou součástí Městské části Brno – sever a které trpí nedostatkem kvalitní a dostupné veřejné zeleně. Více informací o projektu naleznete zde.

Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B – cílem projektu je regenerace a dosadba degradované veřejné zeleně založené již při výstavbě sídliště ve 2. polovině 20. století. Více informací o projektu naleznete zde.

Revitalizace parku Dvorského – cílem projektu je zlepšení návaznosti parku na ostatní plochy zeleně a stromořadí, zvýšení biodiverzity prostoru, navrácení přírodě blízkých společenstev a otevření prostoru pro život živočichům. Více informací o projektu naleznete zde.

Doplnění veřejné zeleně MČ Brno – Kohoutovice – Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída – 1. část – cílem projektu je doplnění zeleně na sídlišti v Brně – Kohoutovicích. Sídliště vzniklo na odlesněném skalnatém vrcholu a výsadba zeleně neproběhla v dostatečné míře a kvalitě. Více informací o projektu naleznete zde.

Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno–Nový Lískovec – cílem projektu je úprava a dosadba veřejné zeleně v okolí bytových domů na ulici Oblá v Novém Lískovci. Více informací o projektu naleznete zde.

Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy – cílem projektu byla sanace erozí silně narušené skály nacházející se za domy v ulici Práčata v městské části Brno – Bosonohy. Bezpečnost majitelů byla ohrožena spadem kamenů ze zvětralé skály. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka – cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a tím i snížení emisí CO2. Toho bude dosaženo výměnou otvorových výplní a zateplením objektu. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení objektu DS Vychodilova – cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu domova pro seniory a snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Bude provedeno zateplení obvodových zdí, podlahy půdy a také bude vyměněna zbývající část původních otvorových výplní. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova – cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy a snížení emisí. Bude provedeno zateplení střešního a obvodového pláště, výměna oken, rekonstrukce elektrorozvodů, rozvodů tepla, výměníkové stanice a instalace vzduchotechnického zařízení s rekuperací. Více informací o projektu naleznete zde.

MŠ Laštůvkova – nucené větrání se ZZT – cílem projektu je v rekonstruované a zateplené školce vybudovat nucené větrání se zpětným získáváním odpadního tepla. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina – cílem projektu je snížení energetické náročnosti zařízení péče o děti v dětské skupině – jesliček. Součástí projektu je zateplení obvodového pláště budovy a výměna střešního pláště. Více informací o projektu naleznete zde.

Revitalizace parku Marie Restituty – I. etapa – zeleň – cílem projektu je zlepšení životního prostředí ve významné ploše městské zeleně jak pro živočichy, tak pro okolní obyvatelstvo. Budou provedeny probírky stávajících dřevin, kácení neperspektivních dřevin, dosadba stromů a keřů, regenerace travnatých ploch a vytvoření zimoviště pro drobné živočichy. Více informací o projektu naleznete zde

Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému sledování kvality ovzduší – cílem projektu je obměna stávajících analyzátorů monitorujících koncentrace prachových částic v ovzduší a orientace na měření menších frakcí částic. Více informací o projektu naleznete zde.

Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k. ú. Kníničky – cílem projektu byla sanace zvětralé skalní stěny v rekreačně velmi vyhledávané lokalitě Sokolského koupaliště Brněnské přehrady. Více informací o projektu naleznete zde.

Sanace skalního řícení v ulici Myslínova, městská část Brno-Královo Pole - cílem projektu byla sanace zvětralé skalní stěny na rodinnými domky na ulici Myslínova v Městské části Brno-Královo Pole. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení objektu Okružní 29 – cílem projektu je snížení energetické náročnosti Domova pro seniory Okružní v Městské části Brno-sever, a to prostřednictvím zateplení objektu a výměny střešního pláště a otvorů. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy MŠ Laštůvkova – cílem projektu je snížení energetické náročnosti Mateřské školky v Městské části Brno-Bystrc. Realizováno bude statické zajištění objektu, zateplení fasády a střechy a instalován bude také hromosvod. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení objektu Podpěrova 4 – cílem projektu je snížení energetické náročnosti Domova pro seniory Podpěrova v Městské části Brno-Medlánky, a to prostřednictvím zateplení objektu a výměny střešního pláště a otvorů. Více informací o projektu naleznete zde.

Snížení energetické náročnosti DS Věstonická – cílem projektu je snížení energetické náročnosti Domova pro seniory Věstonická v Městské části Brno-Židenice, a to prostřednictvím zateplení fasády a střechy. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy objektu Budínská 2 – cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Městské policie Brno, umístěné v Městské části Brno-Slatina, a to prostřednictvím zateplení objektu a výměny oken a střešní krytiny. Více informací o projektu naleznete zde.

Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků – Brno-Žebětín – cílem projektu je instalace ocelových a betonových zábran na frekventované komunikaci v oblasti Žebětínského rybníka. Bude tak zajištěna bezpečná migrace obojživelníků, zejména ropuch obecných. Více informací o projektu naleznete zde.

Sběrné středisko odpadů Slaměníkova - cílem projektu je vybudování nového sběrného střediska odpadů v MČ Brno – Maloměřice a Obřany, v blízkosti křížení komunikací Slaměníkova a Vrbí. Více informací o projektu naleznete zde.

Sběrné středisko odpadů Sochorova - cílem projektu je vybudování nového sběrného střediska odpadů v MČ Brno – Žabovřesky, v prostoru vymezeném ulicemi Sochorova, Kníničská a tělesy tramvajových tratí. Více informací o projektu naleznete zde.

Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice - cílem projektu je vybudování nového sběrného střediska odpadů v MČ Brno – Židenice při ulici Lazaretní. Více informací o projektu naleznete zde.

Úprava dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno – Žabovřesky – cílem projektu je revitalizace sídlištní zeleně spočívající ve zmlazení a pročištění stávajících stromů a keřů. Dále pak bude navazovat založení nových trávníků, výsadba keřů a stromů. Více informací o projektu naleznete zde.

Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice - cílem projektu je revitalizace sídlištní zeleně spočívající v pročištění stávajících stromů a keřů. Dále pak bude navazovat založení nových trávníků, okrasných trvalkových záhonů, výsadba keřů a stromů. Více informací o projektu naleznete zde.

Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice - cílem projektu je revitalizace sídlištní zeleně spočívající v kácení a ošetření stávajících stromů, Na to naváže výsadba navržených stromů a keřů, výsadba trvalek, osazení mobiliáře a rekonstrukce zpevněných ploch. informací o projektu naleznete zde.

Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. – Lesopark Černovice - cílem projektu je revitalizace části lesoparku v Černovicích. Dojde k probírce stávajících náletových dřevin, na kterou naváže výsadba stromů, keřů, obnova trávníků, vybudování poznávací zahrady, osazení mobiliáře a doplnění pítka pro ptáky. Více informací o projektu naleznete zde.

Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno – cílem projektu je umístění fotovoltaických panelů na plochou střechu objektu domova pro seniory, pomocí nichž bude vyráběna elektřina pro běžný provoz domova. Více informací o projektu naleznete zde

Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice – cílem projektu je úprava a výsadba sídlištní zeleně v okolí ulic Stamicova, Libušina třída a aquaparku v Městské části Brno – Kohoutovice. Více informací o projektu naleznete zde.

Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A – cílem projektu je rekonstrukce zeleně při ulici Klímova, zahrnující travní, keřové i stromové patro včetně instalace ptačích budek pro zvýšení biodiverzity. Více informací o projektu naleznete zde.

Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa – cílem projektu je revitalizace významného krajinného prvku v lesoparku Čertova rokle na sídlišti Lesná. Zeleň zde je postupně degradována jak dlouhotrvajícím suchem, tak i stářím lesoparku, který je umístěný v nejstarším brněnském sídlišti. Více informací o projektu naleznete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.07.2021 11:24
  • Datum poslední aktualizace: 19.07.2021 11:24
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design