Česky CZEnglish EN

Operační program Zaměstnanost (OPZ) byl schválen Evropskou komisí 6. května 2015 a žadatelé z České republiky z něj mohou získat 2,15 mld. EUR. OPZ je zaměřený na zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR. Konkrétně se zaměřuje na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů, další vzdělávání, sociální začleňování a boj s chudobou, zdravotní služby, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-housing) – cílem projektu bylo ukončení bezdomovectví 50 rodin bydlících v Brně v nevhodných podmínkám pomocí inovativního nástroje systému zabydlení rodin, který bude pilotně ověřen. Více informací o projektu naleznete zde.

Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně – cílem projektu bylo zvýšení kvality života zapojených klientů díky posunu ze substandardního bydlení do vlastních neizolovaných bytů za pomoci intenzivní sociální práce s inovativními prvky. Více informací o projektu naleznete zde.

Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB – cílem projektu byla realizace komplexních vzdělávacích aktivit pro zaměstnance Magistrátu města Brna v oblasti projektového řízení, komunikace s veřejností, eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti. Více informací o projektu naleznete zde.

Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života – cílem projektu byla celková optimalizace a zefektivnění procesu strategického plánování ve městě Brně a posílení partnerského přístupu v rámci plánovacího procesu. Více informací o projektu naleznete zde.

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně – cílem projektu byla kontinuální podpora stávajícího procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování, a to především formou oživení, inovace a posílení organizační a personální struktury procesu plánování. Více informací o projektu naleznete zde.

Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně – cílem projektu bylo odstraňování sociokulturních a jazykových bariér při jednání mezi veřejnými institucemi a migranty ve městě Brně. Více informací o projektu naleznete zde.

Asistenti prevence kriminality v Brně – cílem projektu bylo posílení bezpečnosti, veřejného pořádku a zvýšení kvality občanského soužití v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna. Více informací o projektu naleznete zde.

Prevence ztráty bydlení ve městě Brně – cílem projektu je řešení problému ztráty bydlení zejména z důvodu vzniku a neřešení dluhů na nájemném v obecním bytovém fondu. Více informací o projektu naleznete zde.

Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna – cílem projektu bylo nastavení efektivního systému přípravy na zaměstnání osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením osob ohrožených, a dále vytvoření lokální sítě zaměstnanosti. Více informací o projektu naleznete zde.

Komplexní podpora bydlení na území města Brna – cílem projektu bylo prostřednictvím různých aktivit, zejména sociální práce, řešení bytové nouze domácností a zajištění komplexní a intenzivní sociální podpory v oblasti bydlení. Více informací o projektu naleznete zde.

Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám – cílem projektu je u osob z cílové skupiny dosáhnout alespoň dílčí pozitivní změny v oblasti péče o zdraví, nebo jejich napojení na systém zdravotní péče. Více informací o projektu naleznete zde.

Podpora stabilizace ohrožených rodin I. – cílem projektu je pozitivně podpořit ohrožené rodiny tak, aby  došlo k jejich stabilizaci zejména v oblasti přímé práce s rodinami, rodinných vztahů, péče o děti. Více informací o projektu naleznete zde.

Podpora stabilizace ohrožených rodin II. – cílem projektu je pozitivně podpořit ohrožené rodiny tak, aby  došlo k jejich stabilizaci zejména v oblasti přímé práce s rodinami, rodinných vztahů, péče o děti. Více informací o projektu naleznete zde.

Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna – projekt řeší široké spektrum problémů strategického plánování, komunikace s občany, implementace GDPR a výkonnosti úřadu. Více informací o projektu naleznete zde.

Kontaktní místo pro bydlení v Brně – projekt řeší bytovou nouzi osob sociálně vyloučených, a to prostřednictvím komplexní sociální podpory tak, aby si tyto osoby po skončení projektu bydlení udržely. Více informací o projektu naleznete zde.

Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení - hlavním cílem projektu je vyřešení bytové nouze minimálně 20 domácností prostřednictvím zabydlení a poskytnutí sociální práce, a to do poloviny roku 2022. Více informací o projektu naleznete zde.

Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna – cílem projektu je poskytovat individuální pomoc při získání zaměstnání skupinám osob nejvíce ohrožených na trhu práce. Více informací o projektu naleznete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.08.2021 11:19
  • Datum poslední aktualizace: 06.08.2021 11:19
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design