Česky CZEnglish EN

Integrovaný regionální operační program (IROP) byl schválen Evropskou komisí 4. června 2015 a žadatelé z České republiky z něj včetně národního spolufinancování mohou získat zhruba 144 mld. Kč. IROP je široce zaměřený program směřující ke zlepšení kvality života v České republice. Hlavními oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení poskytující špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, e-government a územní plánování měst a obcí. Podporovány jsou projekty ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR. 

Přístavba mateřské školy v MČ Brno – Jehnice – cílem projektu bylo zvýšení kapacity mateřské školy v městské části Jehnice, která byla dlouhodobě nedostatečná a neuspokojovala poptávku po umístění dětí ze strany jejich rodičů. Více informací o projektu naleznete zde.

Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno – Žebětín – cílem projektu bylo vybudovat dvě nová oddělení pro 50 dětí v objektu, který bude odloučeným pracovištěm stávající MŠ Žabka v Městské části Brno – Žebětín. Důvodem byly neuspokojené požadavky po umístění dětí do předškolních zařízení. Více informací o projektu naleznete zde.

Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření – cílem projektu bylo vybudovat nový modulární objekt mateřské školky v Městské části Brno – Komín, ve kterém bude umístěno oddělení pro 25 dětí. Součástí projektu byla i úprava prostranství okolo objektu a vybavení herními prvky. Více informací o projektu naleznete zde.

Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa – cílem projektu bylo vybudovat nový modulární objekt stávající školy. V novém objektu je umístěna jedna třída včetně potřebného zázemí a vybavení. Více informací o projektu naleznete zde.

Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk – cílem projektu byla revitalizace severního přístavku NKP Špilberk, který sloužil hradu jako technické zázemí. Dále bylo vybudováno nové lapidárium z dosud uzavřených hradních vodojemů. Více informací o projektu naleznete zde.

Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD – cílem projektu byla podpora dalšího zvyšování funkčnosti a spolehlivosti systému veřejné dopravy na území města Brna a v jeho okolí a tím pádem snížení zátěže na životní prostředí a na zdraví a kvalitu života obyvatel. Více informací o projektu naleznete zde.

Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy – cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti a tím i úspora finančních prostředků nájemníků bytového domu na ulici Konopiska 33 v Městské části Brno – Bosonohy. Více informací o projektu naleznete zde.

Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina – cílem projektu byly stavební úpravy osmi vybraných volných bytových jednotek ve špatném technickém stavu, a jejich začlenění do sociálního bytového fondu města. Více informací o projektu naleznete zde.

Územní studie na veřejná prostranství – cílem projektu bylo zpracování 15 územních studií, které prověří možnosti úprav veřejných prostranství v rámci osmi brněnských městských částí. Více informací o projektu naleznete zde.

MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ – cílem projektu bylo vybudování nové mateřské školy v Městské části Brno – Bystrc, kde v současné době narůstá počet obyvatel v souvislosti s výraznou developerskou činností v obytných celcích Kamechy a Panorama. Více informací o projektu naleznete zde.

Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno – cílem projektu byla rekonstrukce 14 technicky i stavebně degradovaných bytových jednotek v bytovém domě, nacházejícím se v sociálně vyloučené brněnské lokalitě. Čtyři byty nyní slouží jako byty sociální, jejichž počet ve městě stále není dostačující. Více informací o projektu naleznete zde.

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách – cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání žáků vybraných základních škol v klíčových kompetencích, a to prostřednictvím pořízení moderních vyučovacích prvků – interaktivních tabulí. Více informací o projektu naleznete zde.

Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny – cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání v oblasti jazyků a práce s digitálními technologiemi, a to prostřednictvím vybudování nových odborných učeben. Více informací o projektu naleznete zde.

Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova – cílem projektu bylo vybudovat na základní škole tři nové odborné učebny, a to pro jazykovou výuku a výuku přírodních věd. Více informací o projektu naleznete zde.

Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno – cílem projektu bylo vybudovat dvě učebny přírodovědných oborů, informačních technologií a jazyků včetně zázemí a zajištění jejich bezbariérového přístupu. Více informací naleznete zde.

Novostavba MŠ Sýpka 26a – cílem projektu bylo vybudovat v Městské části Brno – sever novou bezbariérovou trojtřídní mateřskou školu pro 75 dětí. Součástí projektu byla úprava zahrady a vybudování herních prvků pro děti. Více informací o projektu naleznete zde.

Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o. – rekonstrukce odborných učeben – cílem projektu byla modernizace odborných učeben fyziky a chemie včetně odborné přípravny. Součástí projektu bylo zajištění bezbariérovosti školy prostřednictvím vybudování výtahu a bezbariérových toalet. Více informací o projektu naleznete zde.

Modernizace infrastruktury ZŠ Labská – cílem projektu byla rekonstrukce odborných učeben fyziky, chemie/přírodopisu a digitálních technologií. Součástí projektu bylo i vyřešení konektivity a zajištění bezbariérovosti školy. Více informací o projektu naleznete zde.

Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10 – cílem projektu byla rekonstrukce tří odborných učeben včetně kabinetů, vybudování nové odborné laboratoře, zajištění bezbariérovosti a konektivity školy. Více informací o projektu naleznete zde.

Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 – cílem projektu bylo vybudování pěti nových odborných učeben (cizích jazyků, informatiky, fyziky, chemie a přírodopisu) a vybudování výtahu pro zajištění bezbariérovosti školy. Více informací o projektu naleznete zde.

Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí – cílem projektu bylo vybudování šesti nových odborných učeben (cizí jazyky, přírodní vědy, matematika a digitální technologie), výstavba výtahu pro zajištění bezbariérovosti, úprava vstupu a venkovního prostranství. Více informací o projektu naleznete zde.

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – cílem projektu bylo vybudování odborných učeben (rukodělná, počítačová, cizích jazyků, přírodovědná, fyziky/chemie), přírodovědné laboratoře, kabinetu, skladů. Více informací o projektu naleznete zde.

ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně – cílem projektu bylo vybudování nástavby stávající základní školy a vytvoření nových odborných učeben včetně zázemí. Součástí projektu bylo i vyřešení bezbariérovosti školy a zajištění konektivity. Více informací o projektu naleznete zde.

Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3 – cílem projektu byla rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro výuku cizích jazyků, digitálních technologií, přírodních věd a univerzální dílny. Součástí projektu bylo i vyřešení konektivity školy. Více informací o projektu naleznete zde.

ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou – projekt řešil nedostatečné kapacity učeben pro výuku odborných předmětů, a to prostřednictvím vybudování dvou nových učeben nad stávající budovou jídelny a rekonstrukcí a novým vybavením již existující učebny. Více informací o projektu naleznete zde.

ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba – cílem projektu bylo vybudování pěti nových odborných učeben (3 přírodovědné a 2 jazykové) včetně zázemí v nástavbě stávající školní budovy. Projekt vyřešil i bezbariérovost části školy a její zpřístupnění osobám se zdravotním postižením. Více informací o projektu naleznete zde.

Bytový dům Mostecká 10 - zařízení sociálních služeb – cílem projektu je rekonstrukce bývalého bytového domu na ulici Mostecká na domov pro osoby se zdravotním postižením zaměřený zejména na osoby bez domova s kombinací zdravotních a sociálních diagnóz. Více informací o projektu naleznete zde.

Bytový dům Nováčkova 38 - zařízení sociálních služeb - cílem projektu byla demolice objektu na ulici Nováčkova a výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně osoby s duševním onemocněním. Více informací o projektu naleznete zde.

Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina – cílem projektu byla rekonstrukce 15 uvolněných obecních bytů v Městské části Brno – sever, které nebylo kvůli špatnému technickému stavu možné obsadit novými nájemníky. Po rekonstrukci byly byty zařazeny do sociálního bytového fondu města. Více informací o projektu naleznete zde.

Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba – cílem projektu byla rekonstrukce zchátralého bytového domu na ulici Mostecká a vytvoření 20 bytových jednotek, určených jako byty sociální, dostupné, pro mladé a bezbariérové. Více informací o projektu naleznete zde

Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno – cílem projektu je rekonstrukce bytového domu pro účely sociálního bydlení, určeného také zdravotně postiženým. Součástí projektu je i vybudování půdní vestavby a výtahu. Více informací o projektu naleznete zde.  

Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno – cílem projektu je rekonstrukce bytového domu pro účely sociálního bydlení. Součástí projektu je také vybudování půdní vestavby a výtahu. Více informací o projektu naleznete zde.  

Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben – cílem projektu je rozšířit kapacitu školy a zkvalitnit podmínky pro výuku odborných předmětů realizací přístavby nové budovy a pořízení nového vybavení. Více informací o projektu naleznete zde.

Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení - cílem projektu byla rekonstrukce 30 bytů v neobyvatelném stavu nacházejících se v Městské části Brno-střed, a jejich začlenění do sociálního bytového fondu města. Více informací o projektu naleznete zde.

Novostavba mateřské školy v Soběšicích – cílem projektu je výstavba nové mateřské školy pro 75 dětí v Městské části Brno-sever, konkrétně v Soběšicích. Více informací o projektu naleznete zde.

MČ Brno Chrlice – Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117 – cílem projektu je vybudování nového úseku cyklostezky v městské části Brno-Chrlice v délce 965 m při ulici Davídkova. Více informací o projektu naleznete zde.

Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice – cílem projektu je celková rekonstrukce bytového domu, kde bude vybudováno 8 bytů s poskytovanou sociální službou a 9 bytů startovacích. Více informací o projektu naleznete zde.

Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy – cílem projektu je vytvořit ze zanedbaného atria mezi dvěma školními budovami prostor pro kreativní výuku v oblasti přírodních věd a technických a řemeslných oborů. Více informací o projektu naleznete zde.

Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 v k.ú. Trnitá – cílem projektu je rekonstrukce bytového domu v MČ Brno-střed a vytvoření 4 bytových jednotek pro sociální bydlení se sociální službou a 8 bytových jednotek pro zdravotně postižené občany. Více informací o projektu naleznete zde.

Rekonstrukce bytu č.9 v objektu Svitavská 23, Brno – cílem projektu je rekonstrukce jedné bytové jednotky a vytvoření sociálního bydlení se sociální službou v brněnských Husovicích. Více informací o projektu naleznete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.08.2021 14:50
  • Datum poslední aktualizace: 04.08.2021 14:50
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design