Česky CZEnglish EN

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

    Kontakty             OdborZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67a, 601 67 Brno

 • Stanovuje postupy implementace evropských fondů v podmínkách města, metodicky vede a koordinuje postupy v oblasti finančních podpor z evropských fondů.
 • Plní úkoly příslušející Odboru implementace evropských fondů v rámci projektového cyklu konkrétních projektů financovaných z evropských zdrojů.
 • Plní funkci správce Fondu kofinancování evropských projektů.
 • Poskytuje konzultace a organizuje školení pro nositele a inciátory projektů z řad MMB, městských částí a příspěvkových organizací.
 • Plní funkci centrálního pracoviště v oblasti veřejné podpory a podpory de minimis, poskytované a přijímané statutárním městem Brnem a metodicky vede problematiku veřejné podpory na MMB.

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
vedoucí Odboru implementace evropských fondůIng. Ivan Hloušekhlousek.ivan(zavinac)brno.cz542 174 700
sekretariát, podatelnaBc. Daria Szabovászabova.daria(zavinac)brno.cz542 174 701

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00
Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Odbor implementace evropských projektů

Referát právně – ekonomický

 • Zajišťuje právní agendu odboru.
 • Pořizuje socioekonomické studie a podklady.
 • Zajišťuje funkci garanta veřejné podpory, koordinuje poskytování a přijímání veřejné podpory a podpory de minimis.
 • Zpracovává stanoviska k záměrům poskytnutí či přijetí plnění, které by mohlo naplňovat znaky veřejné podpory a podpory de minimis, poskytuje konzultace útvarům MMB v otázkách veřejné podpory.
 • Zpracovává podklady návrhu rozpočtu města za OIEF, zabezpečuje veškerou ekonomickou agendu zaměřenou na přípravu, sledování a čerpání rozpočtu odboru, zpracovává účetní doklady.
 • Zpracovává návrh rozpočtu Fondu kofinancování evropských projektů a zajišťuje pro Fond výkon předběžné, průběžné a následné kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému.
 • Provádí komplexní výkon specializovaných činností při zajišťování výběrových řízení a uzavírání koncesních smluv v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MMB.
 • Sleduje externí zakázky odboru z hlediska dodržování podmínek uzavřených smluv.
 • Zabezpečuje funkci centrálního monitorovacího pracoviště MMB pro sledování agendy EU a soustavně monitoruje agendu EU z hlediska jednotlivých dotačních titulů, pobídek a podpůrných programů.
 • Distribuuje informace o dotačních možnostech ze zdrojů EU příslušným odborům MMB, městským částem a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno.
 • Poskytuje konzultace iniciátorům a nositelům projektů (odbory MMB, MČ a příspěvkové organizace města) z oblasti evropských finančních zdrojů.
 • Zajišťuje správu a průběžnou aktualizaci informací o městských projektech (spolu)financovaných ze zdrojů Evropské unie umístěných na webových stránkách statutárního města Brna.
 • Oddělení implementace projektů

 • Metodicky usměrňuje cíle, strategii, finanční a časové plány, technické specifikace a jiné aspekty projektových záměrů v souladu s pravidly příslušných operačních programů.
 • Koordinuje zpracování podkladů a příloh pro projektové žádosti konkrétních projektů.
 • Odpovídá za administraci a koordinaci procesu přípravy projektů a žádostí o dotace z fondů EU a zajišťuje jejich formální správnost, přičemž spolupracuje s dotčenými útvary MMB, příspěvkovými organizacemi statutárního města Brna a obchodními společnosti s majetkovou účastí statutárního města Brna.
 • Zajišťuje koordinaci realizace projektů statutárního města Brna podporovaných z fondů EU, Fondu soudržnosti, komunitárních inciativ a projektů v rámci jiných podpůrných programů EU.
 • Po ukončení realizace projektu sleduje dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.

Referát mezinárodních projektů a územní spolupráce

 • Koordinuje procesy související s nástroji a čerpáním prostředků územních intervencí v souladu s metodickými pokyny.
 • Poskytuje konzultace potenciálním partnerům, útvarům MMB, MČ a příspěvkovým organizacím zřízeným městem ohledně zapojení města do projektů podporovatelných z dotačních programů a finančních nástrojů, komunitárních iniciativ EU, či projektů v rámci jiných podpůrných programů platných na území ČR.
 • Zajišťuje koordinaci realizace projektů města se zapojením zahraničních subjektů podporovaných z dotačních programů a finančních nástrojů, komunitárních iniciativ EU, či projektů v rámci jiných podpůrných programů platných na území ČR.
 • Sleduje v době realizace a po ukončení projektů, dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace (či jiným druhem právního aktu) uzavřenou v souvislosti s čerpáním finančních prostředků na partnersky realizované mezinárodní projekty.

Odkazy

Dotace EU - rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice.

Formuláře

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 15.09.2021 14:26
 • Datum poslední aktualizace: 15.09.2021 14:26
 • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design