Česky CZEnglish EN

Dopravní úřad – Taxislužba

Upozornění na změnu: Kanceláře dopravního úřadu pro taxislužbu byly přestěhovány do II. podlaží, Marie Tauchmannová, kancelář č. 236, Mgr. Edita Kopečková kancelář č. 237.

Informace k novým pravidlům pro vjezd do centra města Brna platným k 1. 9. 2018.

Bezplatně vjíždět do centra města Brna a užívat zde stanoviště taxislužby může dopravce pouze vozidlem evidovaným jako vozidlo taxislužby s taxametrem, pro které bylo Odborem dopravy MMB přiděleno kontaktní číslo k aktuální  SPZ. Stávající dopravci, kteří mají řádně evidované vozidlo s taxametrem, a bylo jim pro toto vozidlo přiděleno kontaktní číslo, nejsou povinni se v této věci dále registrovat. Seznam vozidel taxislužby Odbor dopravy MMB převede do systému, kterým se registrují vozidla pro povolení vjezdu. Ze seznamu byli ale odstraněni dopravci, kteří oznámili přerušení provozování taxislužby, kteří nemají evidované vozidlo jako vozidlo taxislužby nebo nemají přiděleno kontaktní číslo pro aktuálně evidované vozidlo taxislužby. (Týká se zejména dopravců se sídlem mimo město Brno) Dále byli ze seznamu odstraněni dopravci, kteří jsou současně  řidiči taxislužby  a nemají platné osvědčení o složení zkoušky řidiče taxislužby.

Pracoviště: Kounicova 67,

SDĚLENÍ

Dne 11. 3. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí Českého metrologického institutu o prodloužení doby krátkodobého používání pro měřící sestavy taxametrů vozidel taxislužby v době mezi ukončením jejich opravy a ověřením na dobu:

                                                                     60 dnů

pro měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, a to pro opravy provedené po datu 6. 2. 2020 za následujících podmínek:

- opravu, resp. servisní zásah provede subjekt registrovaný podle § 19 zákona o metrologii, který dále

- zajistí na místech určených pro umístění úředních značek stanovené měřidlo proti nedovoleným zásahům svými značkami stanovenými v podmínkách registrace,

- zaznamená provedení opravy, resp. servisního zásahu a další údaje stanovené podmínkami registrace do provozního deníku (Provozní kniha taxametru),

- poučí uživatele měřicí sestavy taxametru vozidly taxislužby o povinnosti předložit ČMI stanovené měřidlo k ověření.

Prodloužení doby krátkodobého používání pro měřící sestavy taxametrů vozidel taxislužby je mířeno na přechodné období exponované epidemiologické situace a omezení rizika přenosu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2.

 

II. podlaží, dv. č. 236 - Marie Tauchmannová, tel. 542 174 223
II. podlaží, dv. č. 237 - Mgr. Edita Kopečková, tel. 542 174 232 

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydává průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby provozovat taxislužbu
 • vydává  doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • provádí výkon státního odborného dozoru v taxislužbě

Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2018 o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna

 • provádí zkoušku řidiče taxislužby
 • provádí dozor nad plněním povinností stanovených touto vyhláškou
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených touto vyhláškou

Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna

 • provádí dozor nad plněním povinností stanovených touto vyhláškou
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených touto vyhláškou

Podle nařízení statutárního města Brna č. 15/2017, o maximálních cenách taxislužby

 • provádí dozor nad plněním povinností stanovených tímto nařízením
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených tímto nařízením

Informace:

Informace ke zkoušce řidiče taxislužby:

Příprava ke zkoušce řidiče taxislužby:

Formuláře:

Právní předpisy:

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 12.03.2020 14:15
 • Datum poslední aktualizace: 12.03.2020 14:15
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design