Česky CZEnglish EN

Sazebník správních poplatků

   

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti, případně bezhotovostně kreditní kartou na pokladnách ODSČ Magistrátu města Brna za úkony provedené v registru silničních motorových vozidel, v registru řidičů a oddělení autoškol.

Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu - za každé vozidlo

- za každou i započatou stránku

50 Kč

- za první stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15 Kč

- za každou další stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 

5 Kč

Položka 16

a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)

100 Kč

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, jde-li:

- o motocykl do 50 cm3

300 Kč

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným  nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500 Kč

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800 Kč

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500 Kč

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700 Kč

b) Vyřazení vozidla z provozu

200 Kč

c) Vydání tabulky registrační značky, za každou tabulku

200 Kč

d) Vydání tabulky registrační značky na přání, za každou  tabulku5 000 Kč

e) Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou,   za každou tabulku 

600 Kč

f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky, za každou  tabulku

500 Kč

g) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel, za každou změnu

50 Kč

h) Vydání řidičského průkazu

50 Kč

i) Změna v řidičském průkazu

50 Kč

m) Rezervace registrační značky na přání, při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

300 Kč
n) Rezervace registrační značky na přání, v ostatních případech500 Kč

Položka 27

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla

2 000 Kč

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES (GLOBÁLNÍ HOMOLOGACE)

1 500 Kč

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1 000 Kč

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě
spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan

500 Kč

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly

2 000 Kč

b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1 000 Kč

c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v  autoškole

300 Kč

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole

100 Kč

e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů

1 000 Kč

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů

100 Kč

g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

200 Kč

h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 

700 Kč

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.05.2022 10:19
  • Datum poslední aktualizace: 31.12.2015 13:36
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design