Česky CZEnglish EN

Stavba a přestavba silničního vozidla

  

Stavba – výroba jednotlivého silničního vozidla – vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.

§ 29

(1) Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.

(2) O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušným k vydání povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má výrobce sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od  místa bydliště.

§ 30 - Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla

(1) Žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí obsahovat

     a)   obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,

b)    druh a kategorii silničního vozidla,

c)     účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,

d)    způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

(2) Žádost musí být doložena těmito doklady:

a)     ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,

b)    technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,

c)     nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,

d)    návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,

e)     osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

§35a

(1) Pro účely schválení technické způsobilosti  jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného silničního vozidla může ministerstvo povolit na žádost výjimku z technických požadavků, které musí takto schvalované vozidlo splňovat, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka. Výjimku nelze udělit z technických požadavků týkajících se

1.     brzd,

2.     vnějšího hluku,

3.     emise škodlivin ve výfukových plynech,

4.     odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility.

Přestavba silničního vozidla - vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.

 

§ 73

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Jak postupovat při přestavbě silničního vozidla?

(1) Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný obecní úřad s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje ministerstvo na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro hromadnou přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.

(3) Žádost o povolení přestavby silničního vozidla nebo hromadné přestavby typu silničního vozidla musí obsahovat:

o                  obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,

o                  druh a kategorii silničního vozidla,

o                  účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

(4) Žádost musí být doložena těmito doklady:

o                  podrobným popisem přestavby silničního vozidla,

o                  návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,

o                  technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,

o                  technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

Interaktivní formulář "Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla"   

(jednotlivě vyrobené vozidlo, jednotlivě přestavěné vozidlo)  

Interaktivní formulář "Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla" 

Podrobnější informace :

Referát schvalování technické způsobilosti - stavby a přestavby

tel.: 

542 174 216

 

  

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2021 08:19
  • Datum poslední aktualizace: 23.01.2019 12:01
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design