Česky CZEnglish EN

Registrace historických a sportovních vozidel 

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb., v platném znění ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  a  vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Dnem 01. 07. 2006 byla nově zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel. Pro Jihomoravský kraj (okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo)  –  Magistrát města Brna.

Registrace historického vozidla

1. Historické vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá:

a) vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,

b) barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,

Poznámka: u motocyklů s postranním vozíkem se předkládají barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, s pravo-zadním  a levo-předním pohledem (jako u automobilů).

c) původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,

d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

e) doklad totožnosti,

f) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník součastně provozovatelem historického vozidla,

h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

 

2. Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá přihlášku do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla.

3. Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle bodu 1. 

Registrace sportovního vozidla  

1. Sportovní vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá:

a) protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,

b) průkaz sportovního automobilu  nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen „průkaz sportovního vozidla"),

c) technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán,

d) originály původních zahraničních registračních dokladů, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu,

e) souhlas AS AČR s dovozem jednotlivého sportovního vozidla s RZ  s přílohami (u vozidla dovezeného ze zahraničí),

f) potvrzení technické komise AS AČR, bylo-li vydáno,

g) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

h) doklad totožnosti,

i) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,

j) údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník součastně provozovatelem sportovního  vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

k) souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele.

 

 

Výdej dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost (popřípadě zápis údaje  o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla)  

1. Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost se vydá na základě žádosti o uznání testování silničního vozidla předložené jeho vlastníkem, který k žádosti dále předkládá:

a) vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji silničního vozidla a protokolem o kladném testování klubovou testovací komisí,

b) technický průkaz vozidla,

c) doklad totožnosti,

d) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,

e) údaje o vlastníkovi silničního vozidla nebo údaje o provozovateli silničníhoho vozidla, není-li vlastník součastně provozovatelem silničního vozidla,

f) souhlas vlastníka silničníhoho vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele silničního vozidla.

Další doklady předkládané k přihlášce k registraci historického nebo sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba:

- občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince povolení k pobytu, udělení azylu),

Právnická osoba:

- zástupce právnické osoby není-li jmenován přímo ve výpisu z OR, předloží úředně ověřenou plnou moc od statutárního orgánu a vlastní občanský průkaz.

Provozovatel vozidla (když je odlišný od vlastníka):

- plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem a souhlas vlastníka k provedení úkonu (např. leasingová nebo úvěrová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu),

- ostatní stejně jako vlastník.

 

 

Užitečné informace

Tiskopis „Žádost o provedení testování historického vozidla", formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový)  je k vyzvednutí na MMB ODSČ, v klubech historických vozidel nebo u členů krajské testovací komise.

Tiskopis „Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“,

formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový)  je k vyzvednutí na MMB ODSČ, v klubech historických vozidel nebo u členů krajské testovací komise.

Tiskopis „ Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel ", formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový)  je k vyzvednutí na MMB ODSČ.

Pro více informací doporučujeme před registrací kontaktovat pracovníky registračního místa.

Všem žadatelům o úkony spojené s registrací  HV a SV  doporučujeme telefonické objednání.

Základním předpokladem úspěšné registrace HV je kladný výsledek testování HV.

Testování HV krajskou testovací komisí (KTK)

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou stanovena v příloze č. 6 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Krajská testovací komise je jmenována právnickou osobou ve všech krajích České republiky.

Nejbližší testovací komise:

Krajská testovací komise  – Jihomoravský kraj

Číslo komise 02 – předseda KTK  Václav Baláč

                              Telefon: 604 535 564, 547 352 433 

                               E-mail:  vaclav.balac@centrum.cz

Správní poplatky při nové (první) registraci HV a SV (Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích):

- motocykl do 50 ccm                                                                                 300,- Kč

- motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popř. motorové čtyřkolky                                                                                                     500,- Kč

- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly                                                  800,- Kč

- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně                                           500,- Kč

- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti                                                     700,- Kč

Správní poplatky při zápisu údaje  o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla   (Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích):

- zápis změny do technického průkazu vozidla a  do registru vozidel          50,- Kč     

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti, případně bezhotovostně kreditní kartou na pokladnách ODSČ Magistrátu města Brna.

Registrační  místo pro registraci HV a SV – Jihomoravský kraj:

Magistrát města Brna
Odbor dopravněsprávních činností
Kounicova 67 
601 67 Brno

Ing. Josef Janečka       tel.:  542 174 023  e-mail:  janecka.josef@brno.cz

Mgr. Michaela Horniačková  tel.:  542 174 023  e-mail: horniackova.michaela@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2021 08:19
  • Datum poslední aktualizace: 21.12.2020 17:09
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design