Česky CZEnglish EN

Registr silničních vozidel (RSV)

Základní informace k registru silničních vozidel

Registr vozidel, provozovaný ministerstvem dopravy, se stále potýká s provozními problémy. Proto nelze vyloučit, že občas musí žadatelé čekat déle, než se se svou žádostí dostanou na řadu. Abychom odbavili co nejvíce žadatelů a jejich čekání co nejvíce omezili, zavedli jsme následující opatření :

Žadatelům o úkony v registru vozidel jsou v pondělí až čtvrtek vydávány maximálně dva pořadové lístky na jednoho žadatele, v pátek lístek jeden.

Pokud bude mít někdo více žádostí nebo se na něj pořadový lístek nedostane, má možnost svoji žádost nechat na podatelně registru vozidel (kancelář dveře č. 216), aby ji úřad v následujících dnech vyřídil.

O jejím vyřízení a možnosti vyzvednutí bude žadatel úřadem vyrozuměn.

Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

§ 4

(1) Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo.

§ 6

(6) prokazuje-li se zmocnění  k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

§ 8

(1) Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním  nebo novým vlastníkem.

§ 79a

(1) Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo sportovního vozidla místo bydliště, nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště nebo sídlo.

 • Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla pro Brno-město, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalé bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo je registr silničních vozidel Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna na ul. Kounicova 67 (vedle Zemské knihovny).
 • Tabulky stávajících registračních značek (SPZ) přidělené na vozidla zůstávají v platnosti.

§ 83, § 83a – správní delikty

nesplnění povinností daných zákonem je předmětem správních deliktů

Použité zkratky:

 • Registrační značka (RZ) = státní poznávací značka (SPZ)
 • Osvědčení o registraci vozidla (ORV) = osvědčení o technickém průkazu (OTP)
 • Identifikační číslo vozidla = číslo VIN, výrobní číslo, číslo karoserie, číslo rámu, číslo podvozku,

Níže  zveřejněné návody nejsou právně závazné dokumenty, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při úkonech souvisejících s registrem silničních vozidel. Tyto stránky nabízí základní informace o dopravně správních agendách v registru silničních vozidel v městě Brně. Naší snahou je poskytnout informaci a možný návod pro občana města, který by mu měl sloužit jako podklad pro jednání a vyřizování svých záležitostí v RSV.

Registrace silničních vozidel:

 1. Zápis vlastníka silničního vozidla do RSV

 2. Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do RSV

 3. Zápis změn ostatních údajů v RSV

 4. Vyřazení vozidla z RSV

 5. Zánik vozidla v RSV

 6. Poskytnutí údajů z RSV

 7. Žádost o duplikát dokladu k vozidlu

 8. Žádost o tabulky s registrační značkou

 9. Vývoz vozidla

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán, hotově nebo kreditní kartou na pokladně Odboru dopravněsprávních činností MMB.

Správní poplatky

1. Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel

(Přihlášení nového nebo dovezeného vozidla – první registrace v ČR)

K žádosti se dokládá:

a) doklad o technické způsobilosti vozidla
b) osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz vozidla)
c) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno (nepřikládá se u  vozidel dle § 40 odst.2 až 4 zákona)
d) protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové
e) zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla
f)  doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
g) potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU nebo doklad o nabytí s uvedením DPH
h) doklad totožnosti žadatele
i)  zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu  
j)  dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla
k) zvláštní registrační značka pro jednorázové použití (papírová), byla-li vydána
l)  zaplacení správního poplatku případně poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o  registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s  úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v  souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti

Provozovatel vozidla (pokud je odlišný od vlastníka) :

 • zplnomocnění při zastupování, písemná plná moc  s úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu 
 • ostatní doklady stejně jako vlastník

2. Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel

(Převod ojetého, již registrovaného vozidla)

K žádosti se dokládá:

a) platný doklad totožnosti žadatele
b) zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu    
c) v případě převodu vlastnického práva :
    – společná žádost dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem
    – osvědčení o registraci vozidla část. II (Technický průkaz vozidla)
    – osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
    – protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 dní
    – zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu
d) v případě přechodu vlastnického práva:
    – doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu-
    – doklady k vozidlu, jsou-li k dispozici
    – protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 dní
    – zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu   
e) zaplacení správního poplatku, popřípadě poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o  registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s  úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v  souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti

Provozovatel vozidla (pokud je odlišný od vlastníka) :

 • zplnomocnění při zastupování, písemná plná moc  s úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu 
 • ostatní doklady stejně jako vlastník

3. Zápis změn ostatních údajů v registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

a) platný doklad totožnosti žadatele
b) osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz vozidla)
c) osvědčení o registraci vozidla část I.– ORV (OTP) nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích
d) další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
e) zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
f)  při ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu:
    – platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla = zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla
    – platné osvědčení o technické způsobilosti  vydané STK = platná PTP
g)   zaplacení správního poplatku

Příklady změn ostatních údajů v registru silničních vozidel:

 • změna trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy
 • změna příjmení, názvu firmy
 • stěhování v rámci registračního místa Brno-město nebo z jiného registračního místa, již registrovaného vozidla
 • změna barvy
 • zápis montáže nebo demontáže spojovacího zařízení
 • zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola apod.
 • výměna karoserie
 • výměna motoru
 • obnova VIN náhradní technologií – koroze, nečitelné nebo neúplné VIN, po výměně karoserie
 • přidělení úředního čísla karoserie, podvozku, rámu
 • přestavba vozidla
 • zápis ADR
 • ukončení vyřazení vozidla 
 • úřední oprava nesprávně zapsaných technických údajů v dokladech vozidla
 • prodloužení platnosti ORV – u cizinců dle povoleného pobytu v ČR
 • další změny, pro které není stanoven jiný tiskopis

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o  registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s  úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v  souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti

4. Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

(Dočasné vyřazení – DEPOZIT)

K žádosti se dokládá:

a) osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz vozidla)
b) osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV(OTP)
c) odevzdat tabulky s registrační značkou – SPZ
d) zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc 
e) oznámení účelu využití a místa uložení vyřazeného vozidla po době delší než 12 měsíců
f)  v případě odcizení vozidla protokol o odcizení vydán a potvrzen Policií ČR
g) zaplacení správního poplatku

Upozornění:

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky k žádosti přiloží, má-li je k dispozici.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (MMB), který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud:
-    je k vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu (doložena zelená karta)
-    má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané SME a STK (platná technická prohlídka v TP)  

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o  registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s  úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v  souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti

5. Zánik vozidla v registru silničních vozidel

(Trvalé vyřazení vozidla)

K žádosti se  dokládá:

a)  osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz)
b) osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
c) odevzdat tabulky s registrační značkou – SPZ
d) zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc  
e) další doklady nutné k zániku (trvalému vyřazení) vozidla:
- potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků
- doklad o ekologické likvidaci v jiném členském státě EU
- doklad o zničení silničního vozidla-vydává pouze Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
- doklad o zániku vozidla jiným způsobem (o zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícím nakládání s odpady )

Upozornění:

Vozidlo, které zaniklo, ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz skončil platnost – je neplatný !!!

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o  registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s  úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v  souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti

6. Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

(Výdej dat (opis nebo výpis) zapsaných údajů k vozidlu)

K žádosti se dokládá:

a) prokázání právního zájmu žadatele,  právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel vozidla, jedná-li se o údaje o tomto vozidle a orgán veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti
b) zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc od vlastníka nebo provozovatele
c) zaplacení správního poplatku

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti

7. Žádost o duplikát dokladu k vozidlu

K žádosti se  dokládá:

a) platný doklad totožnosti žadatele
b) osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz vozidla) – nejedná-li se o duplikát tohoto dokladu
c) osvědčení o registraci vozidla část I.– ORV (OTP) – nejedná-li se o duplikát tohoto dokladu
d) další doklady osvědčující vydání duplikátu dokladu (např. protokol o odcizení od Policie ČR)
e) zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
f)  zaplacení správního poplatku

žadatel žádá o vydání:
-    technického průkazu silničního vozidla (TP)
-    osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV)
-    technického průkazu zvláštního vozidla (TP-ZV)
-    osvědčení o registraci zvláštního vozidla (ORV-ZV)

z důvodu:
-    ztráty
-    odcizení
-    poškození – nutno doklad odevzdat v RSV
-    zničení
-    neupotřebení (např. popsání) – nutno doklad odevzdat v RSV

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o  registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s  úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v  souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti

8. Žádost o tabulky s registrační značkou

- tiskopis Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou -  skl. č. 71

K žádosti se  dokládá:

a) platný doklad totožnosti žadatele
b) osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz vozidla) 
c) osvědčení o registraci vozidla část I.– ORV (OTP)
d) registrační značka (pokud na vozidle zůstala – př. osobní automobil – 1 kus ztráta)
e) další doklady osvědčující vydání nových registračních značek (např. protokol o odcizení od Policie ČR)
f)  zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
g) zaplacení správního poplatku
   
 
žadatel žádá o vydání registračních značek z důvodu :
-    ztráty
-    odcizení
-    zničení
-    poškození – nutno registrační značky odevzdat v RSV

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o  registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s  úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v  souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti

9. Vývoz vozidla

- tiskopis Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz -  skl. č. 69

K žádosti se  dokládá:

a) platný doklad totožnosti žadatele
b) osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz vozidla)
c) osvědčení o registraci vozidla část I.– ORV (OTP)
d) odevzdat tabulky s registrační značkou – SPZ
e) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní
f)  zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
g) zaplacení správního poplatku za výměnu registračních značek

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, Živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o  registraci apod.

Právnická osoba :

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s  úředně ověřeným podpisem nebo  podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v  souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu   
 • platný doklad totožnosti
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 20.05.2022 10:19
 • Datum poslední aktualizace: 17.03.2021 14:06
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design