Česky CZEnglish EN

Paměťové karty

  

Paměťové karty v systému
digitální tachograf

(Veškeré informace byly čerpány ze stránek MD ČR http://www.mdcr.cz/ – silniční doprava – digitální tachograf)

Obsah

1. současná situace a přechodné  období

                         

2. legislativní podklady vydávání paměťových karet (dále jen PK) v systému digitálního  

    tachografu (DT)

                         

3. druhy PK

                         

4. vnitrostátní právní úprava v ČR

                         

5. lhůty pro vydávání PK

Nařízení Rady (EHS)

 • harmonizace určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě
 • sjednocení úpravy pracovních podmínek řidičů v silniční dopravě v celé EU
 • jednoznačné a jednotné omezení pracovní doby řidičů v nákladní i osobní silniční dopravě
 • cíle:
  • předcházet přetěžování řidičů, minimalizovat riziko únavy
  • snížit riziko dopravní nehody v důsledku únavy a snížené koncentrace

Nařízení Rady (EHS)

 • nařízení Rady 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě    
 • stanoví povinnost používat ve  vozidlech silniční dopravy registrovaných v EU záznamová  zařízení, která umožní kontrolu dodržování pracovní doby, povinných přestávek a doby odpočinku
 • nařízením 2135/98 zaveden digitální tachograf, včetně paměťových karet
 • současně stanoveny podmínky pro vydávání PK

Od 1.5.2006 musí být ve všech nových vozidlech, na které se vztahuje povinnost vedení záznamů o provozu používána pouze záznamová zařízení typu digitálního tachografu. Od této doby také nesmí být ve starších vozidlech prováděny generální opravy záznamových zařízení staršího typu. Tato zařízení musí být nahrazena digitálním tachografem.

 Druhy paměťových karet

 • kontrolní karta
  • slouží pro kontrolu dodržování doby řízení vozidel, bezpečnostních přestávek a způsobu užívání DT
  • vydává se pouze pracovníkům kontrolních orgánů (Policie ČR, celní orgány, orgány státního dozoru)
 • servisní karta
  • slouží pouze pro osoby autorizované příslušnými orgány (Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví)
  • určena k provádění montáže, oprav a seřizování DT
 • karta vozidla
  • slouží provozovatelům vozidla
  • není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla
 • karta řidiče
  • slouží k provádění záznamů o pracovní době, dodržování stanovených dob odpočinku jednotlivých řidičů
  • jsou vydávány držitelům řidičských průkazů pro vozidla povinně vybavených DT

Karty v systému DT

      

Karta řidiče – držitelem je řidič, pracuje s ní při jízdě, na kartu se mimo jiné ukládají data o délce jízdy, spolujízdě odpočinku a překročení rychlosti, data mají vždy aktuální historii 28 dní

 (Vzor karty)

                        


        

Karta kontrolní – držitelem je policista nebo jiná osoba pověřená kontrolou, karta "odemyká vozidlovou jednotku tachografu" pro přístup datům v paměti vozidlové jednotky s aktuální historií 365 dní, data lze vytisknout, nebo vyčíst do dalších zařízení


 
                         

                      

Karta servisní – držitelem jsou subjekty certifikované MD ČR, karta slouží k „odemčení vozidlové jednotky tachografu" k následnému kalibrování přístroje

       


 

Karta vozidla (podniku) – držitelem je subjekt, který vozidlo provozuje a má zákonné právo sledovat dopravní výkony prováděné vozidlem, karta slouží k „odemčení vozidlové jednotky tachografu" k následnému vyčtení dat do dalších zařízení, data lze i tisknout.

        


                         

Účastníci procesu a základní filozofie žádosti o kartu DT

                         

-    Účastnící cyklu žádosti o kartu DT
-    ORP – kontakt s klienty
-    MD – kontrola a správa dat před odesláním do výroby
-     Asseco – vložení dat do systému, výroba karet

                                                  

Cyklus má celkovou lhůtu dle typu a okolnosti vydání  karty

                         

o tu se musí podělit všichni účastníci  v kritických lhůtách je nutné využití všech možností k urychlení procesu

                         

                         

- Nová karta 15 dnů (1-2-10-2)

- Náhrada karty 5 dnů (KS, KŘ) 15 dnů (KP)

- Obnova karty 15 dnů

                         

Reklamace funkčnosti, nebo vzhledu 5 dnů

           

Lhůty v cyklu vydání karty

                         

Proces začíná podáním žádosti na ORP a končí předáním karty klientovi na ORP.

                         

Lhůty dílčích kroků

                         

L1 -Lhůta doručení žádosti ke zpracování

-Zodpovídají pověřené obce

-podání žádosti + předání žádosti ke zpracování na SCP -odeslání s průvodnim dokladem

                         

L2 -Lhůta předání žádosti k odsouhlasení MD (správa dat)

-Zodpovídá Asseco

-pořízení žádosti do systému 

                         

L3 -Lhůta uvolnění karty k výrobě

-Zodpovídá MD

-odeslání do výroby -ORP nepracuje se systémem proto MD prování dohled nad daty  (v pořádku  x podnět k řízení)

                         

L4 -Lhůta k doručení vyrobené karty pověřené obci

-Zodpovídá Asseco

-doručení karty pověřené obci – zasílání karet pomocí ČP dle výrobních dávek – obec potvrdí přijetí zaslaných karet

                         

L5 -Lhůta na vyzvednutí karty klientem

-Zodpovídá klient

-předání karty klientovi -ORP zašle na Asseco info (protokol) o předání karty

                         

Podmínky pro vydávání a užívání PK                

 • u PK řidiče povinnost vydat kartu jen řidičům s trvalým bydlištěm na území daného státu, řidič nesmí vlastnit jinou PK
 • stanoven způsob užívání PK řidiče, způsob vedení záznamů při poškození, ztrátě, odcizení, nebo vadné funkci
 • Stanoveno nařízením 3821/85 a 1360/2002

Vnitrostátní právní úprava v ČR

                         

- zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

- výroba a vydávání kontrolních karet náleží MD

- zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- PK vozidla (podniku) vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností

- PK servisní vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností
- zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
- PK řidičů vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (upravuje v § 110a,  účinnost od 1.7.2007)

                         

      

              

Digitální tachograf  (MD ČR)

    

DODÁVKA, PERSONALIZACE A DISTRIBUCE ČK DO DIGITÁLNÍCH  TACHOGRAFŮ 

                         

                        VÝVOJ, DODÁVKA, SPRÁVA A ÚDRŽBA SYSTÉMU

                         

Nástroj ke sledování výkonu posádek v silniční dopravě

                         

Sledování doby jízdy a dodržování povinných přestávek u autobusů a nákladních vozidel nad 3,5t

                         

Sledování nepřekročení maximální povolené rychlosti vozidla

                         

Redukce nárůstu nehodovosti způsobený vysokými intenzitami dopravy

                         

Zdokonalení stávajících prostředků kontroly

                         

Vyrobeno 36 600 kusů karet


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.07.2021 07:37
 • Datum poslední aktualizace: 09.03.2011 14:16
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design