Česky CZEnglish EN

Základní povinnosti podnikatelů vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně

  

  

FINANČNÍ  ÚŘAD

    

Registrační povinnost není vázána na vznik živnostenského oprávnění, ale na vznik povinnosti podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani (§ 125 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Konkrétní povinnost přihlásit se k jednotlivé dani je stanovena ve zvláštních zákonech – např. v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o DPH, v zákoně o silniční dani.

Povinnost podat přihlášku k registraci poplatníka daně z příjmů (§ 39, § 39a, § 39b zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) má

 • Fyzická osoba – do 15 dnů ode dne, ve kterém započal podnikatel vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti nebo přijal příjem ze samostatné činnosti

 • Právnická osoba – do 15 dnů od svého vzniku (výjimka – právnická osoba založená za jiným účelem než je podnikání – např. nadace, spolek – do 15 dnů ode dne, kdy začne vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů)

Registrační povinnost nebo oznámení změn údajů uvedených v přihlášce k registraci lze splnit i podáním učiněným u živnostenského úřadu (jen daň z příjmu a daň silniční) pouze elektronicky ve formátu a struktuře dané MPO.

Územní působnost finančních úřadů v Brně:

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, Příkop 819/25, 604 23 Brno-střed
Kontakt: Telefon: +420 545561111, Fax: +420 545561398, E-mail: podatelna@br1.br.ds.mfcr.cz
Vykonává působnost pro katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdovice.

  

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno II, Cejl 44/113, 659 61 Brno-Zábrdovice
Kontakt: Telefon: +420 545120111, Fax: +420 545120398, E-mail: podatelna@br2.br.ds.mfcr.cz
Vykonává působnost pro katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany, Židenice.

 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, Šumavská 524/31, 663 49 Brno-střed
Kontakt: Telefon: +420 541511111, Fax: +420 541511398, E-mail: podatelna@br3.br.ds.mfcr.cz
Vykonává působnost pro katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna.

  

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV, Rybníček 569/2, 663 58 Brno-Královo Pole
Kontakt: Telefon: +420 541557111, Fax: +420 541557398, E-mail: podatelna@br4.br.ds.mfcr.cz
Vykonává působnost pro katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.

  

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 834/8, 604 24 Brno-střed
Kontakt: Telefon: +420 545125111, Fax: +420 545125398, E-mail: podatelna@brv.br.ds.mfcr.cz                                                                                                                                                                                                                  Vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice a Židlochovice.

  

  

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

Oznamovací povinnost je založena § 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodujícím okamžikem je zahájení samostatné výdělečné činnosti, nikoli vznik práva provozovat živnost. Za zahájení činnosti se považuje okamžik, kdy OSVČ začne vykonávat činnost s cílem „mít příjem“ (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, kupní smlouvy, pohyby na účtu apod.).

Jakmile osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) začne podnikat, je povinna  oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení  den zahájení samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ) nebo spolupráci při výkonu SVČ (spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje), a to nejpozději do osmého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájila SVČ.  

Některé další povinnosti OSVČ:

Povinnost oznámit den 

 • opětovného zahájení SVČ,  
 • ukončení nebo přerušení SVČ,
 • zániku jeho oprávnění vykonávat SVČ,
 • od kterého mu byl pozastaven výkon SVČ,
 • od kterého již nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a rodičovského příspěvku  nebo  peněžité pomoci v mateřství nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.

Oznamovací povinnost lze splnit i podáním na tiskopisech vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu učiněným u živnostenského úřadu společně s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi. Totéž platí pro oznámení změn údajů uvedených v těchto tiskopisech.

SVČ se rozděluje na hlavní SVČ a vedlejší SVČ.

SVČ se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce např.:

a) vykonává zaměstnání,

b) má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí je přiznán starobní důchod,

c) má nárok na rodičovský příspěvek nebo na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,

d) má nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců.

Tyto skutečnosti je třeba oznámit a doložit. Dokud OSVČ tyto skutečnosti nedoloží, je posuzována, jako by vykonávala hlavní SVČ; to neplatí, pokud Česká správa sociálního zabezpečení údaj o těchto skutečnostech vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Skutečnosti o SVČ vedlejší musí být oznámeny nejpozději v Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který chce být osoba považována za vedlejší OSVČ.

Důchodové pojištění  OSVČ

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2018, minimálně však 2388 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2019 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2019, minimálně však 2544 Kč. Zálohu ve výši 2544 Kč zaplatí i OSVČ začínající podnikat v r. 2020. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost je minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 stanovena dle daňového základu roku 2018, minimálně však 955 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2019 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2019, minimálně se jedná o 1018 Kč.  OSVČ vykonávající vedlejší činnost je v roce 2020 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se dobrovolně přihlásí k účasti na pojištění na rok 2020 nebo pokud její daňový základ byl v roce 2019 alespoň 78476 Kč (pro rok 2020 se bude jednat o částku 83603 Kč). Rozhodná  částka povinné účasti na důchodovém pojištění je každý rok proměnlivá a platí pro celý kalendářní rok. Pokud není SVČ vykonávána po celý rok, částka se poměrně sníží.

Nemocenské pojištění OSVČ

Účast na nemocenském pojištění  je u OSVČ dobrovolná. Vzniká na základě přihlášky -  okamžik vzniku nemocenského pojištění je datum, které OSVČ v přihlášce uvede – nemůže však vzniknout zpětně přede dnem podání přihlášky.  Pojistné si lze v  době splatnosti navýšit  a tím si zvýšit vyměřovací základ pro výpočet  nemocenské dávky. Aby mohlo být navýšené pojistné akceptováno, musí být navýšen i vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění. Nemocenské náleží OSVČ od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Minimální pojistné činí 138 Kč. Nárok na výplatu nemocenského vzniká tehdy, jestliže účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu tří kalendářních měsíců před vznikem sociální události.

Pojištění zaniká:

 • dnem, od kterého se OSVČ odhlásila (nelze se odhlásit zpětně)
 • dnem, kdy ukončila samostatnou výdělečnou činnost nebo zaniklo oprávnění k výkonu, dnem pozastavení  výkonu SVČ
 • prvním dnem, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné nebo bylo zaplaceno v nižší částce, než je minimální výše
 • dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody

    

Kontakty:

Městská správa sociálního zabezpečení Brno

Veveří 5, 660 20 Brno
Tel.: 541 516 111
Fax: 541 244 456
Internet: http://www.cssz.cz/ http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov 
Kounicova 14, 602 00 Brno
Tel.: 541 584 111
Fax: 549 258 253

   

ÚŘAD PRÁCE ČR

  

Podle § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 37 cit. zákona). Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Oznámení může učinit také prostřednictvím centrálního registračního místa na všech živnostenských úřadech.

   

Kontakt:
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Brně
Polní 1011/37,  639 00 Brno-Štýřice
Tel.: 950 104 111
Fax: 543 211 349
E-mail: posta@bm.mpsv.cz
elektronická podatelna: posta@bm.mpsv.cz

   

  

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

  

Oznamovací povinnost je založena  § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodujícím okamžikem je zahájení samostatné výdělečné činnosti, nikoliv vznik práva provozovat živnost. Za zahájení činnosti se považuje okamžik, kdy OSVČ začne vykonávat činnost s cílem „mít příjem“ (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, kupní smlouvy, pohyby na účtu apod.).

Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Oznamovací  povinnost lze splnit i podáním na tiskopisech vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu učiněným u kteréhokoliv živnostenského úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi. Totéž platí pro oznámení změn údajů uvedených v těchto tiskopisech.

Minimální měsíční záloha na pojistné činí 2352 Kč (maximální měsíční záloha byla zrušena). Zálohu v této výši  musí poprvé za leden 2020 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2020 samostatnou výdělečnou činnost hlavní, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2018 platily v roce 2019 zálohy nižší než 2352 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. OSVČ vedlejší, které zahajují činnost v roce 2020, zálohu platit nemusí (následující rok ano – ve výši vycházející z Přehledu o příjmech a výdajích).

Kontakt:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Benešova 10, 659 14 Brno
Tel.: 542 535 111
Fax: 542 535 353
E-mail: informace72@vzp.cz, podatelna@vzp.cz
Internet: www.vzp.cz/jihomoravsky 

  

Adresy ostatních zdravotních pojišťoven najdete na webových stránkách pod heslem „Zdravotní pojišťovny“ pomocí příslušného prohlížeče či vyhledávače.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2020 11:32
 • Datum poslední aktualizace: 18.02.2020 11:32
 • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design