Česky CZEnglish EN

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání

     

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jehož přílohou je sazebník. Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání jsou v sazebníku uvedeny v části I. v položce 24 takto:

a)

Ohlášení   živnosti   při   vstupu do   živnostenského   podnikání

1 000 Kč

b)

Další   ohlášení   živnosti

500 Kč

c)

Přijetí   žádosti   o   koncesi   při   vstupu do   živnostenského   podnikání

1 000 Kč

d)

Přijetí   další   žádosti   o   koncesi

500 Kč

e)

Změna   rozhodnutí   o   udělení   koncese

500 Kč

f)

Vydání   rozhodnutí   o   schválení odpovědného   zástupce   pro koncesovanou   živnost

500 Kč

g)

Vydání   výpisu   z živnostenského rejstříku   po   provedení   oznámené změny

100 Kč

h)

Vydání   úplného   nebo   částečného výpisu   z   živnostenského   rejstříku na   žádost za   každou   i   započatou   stránku

20 Kč

i)Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli5 Kč

j)

Přijetí   podání   kontaktním   místem veřejné   správy   podle   §   72 živnostenského   zákona

50 Kč

    

Předmětem poplatku není

 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
 5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

—————————————-

 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.)

Od 1.7.2010 nejsou osvobozeny od správních poplatků úkony vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (pokud sazba poplatku nepřevyšovala 2 000 Kč).

—————————————– 

26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

   

Úhrada správních poplatků

Správní poplatky je možné platit v budově Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, v přízemí dv. č. 019 – Informační středisko (tj. přímo v sídle Živnostenského úřadu města Brna). Správní poplatek se hradí vždy až po jeho vyměření a potvrzení živnostenským úřadem. Úhradu je možné provést hotovostně nebo pomocí platební karty.

V případě podání zaslaných elektronicky nelze současně s tímto podáním uhradit příslušný správní poplatek. Po přijetí podání úřadem a jeho zhodnocení bude následně vyměřen příslušný správní poplatek a žadatel bude vyzván k jeho úhradě. Platbu lze pak provést bezhotovostně bankovním převodem s předepsanou identifikací platby (variabilní a specifický symbol), kterou bude možné následně jednoznačně spárovat s daným podáním. Výjimečně lze úhradu provést i hotovostně na pokladně MMB po předložení obdržené výzvy k úhradě (z důvodu správné identifikace platby).  

Správní poplatky nelze hradit kolkovými známkami na obecních živnostenských úřadech, tedy ani na Živnostenském úřadu města Brna. 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.02.2022 16:39
 • Datum poslední aktualizace: 02.02.2022 16:39
 • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design