Česky CZEnglish EN

Hlídání dětí (předškolní zařízení – mateřské školy, mateřská a dětská centra, jesle, dětské skupiny ad.)

Mateřské školy (příp. jiná předškolní zařízení) je nutné v první řadě rozlišit na ty, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení vedeného podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů), a na ty, které do tohoto rejstříku zařazeny nejsou.

1. MATEŘSKÉ ŠKOLY V REŽIMU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Ve smyslu § 3 odst. 3 písm. t) živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), výchova a vzdělávání v předškolních zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení není živností, a podléhá tedy režimu nikoli živnostenského, ale školského zákona. Školky se zřizují   jako právnické osoby, často mají  formu  např. obecně prospěšných společností, nebo   obchodních společností podle obchodního zákoníku. MŠ mohou mít celodenní, polodenní a internátní provoz. Hlavní výhodou tohoto kroku je možnost získat část finančních prostředků od státu. Zároveň se však jedná o poměrně složitou proceduru vzniku takového subjektu a jeho zápisu do příslušných rejstříků a závazek dodržet vzdělávací programy stanovené ministerstvem, které by měly garantovat přípravu dětí pro budoucí přijetí na základní školu. Speciálním typem školy je "firemní školka" – mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů podle § 34 odst. 8 školského zákona.
Bližší informace lze získat na krajských úřadech; v našem kraji zde:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor školství
Cejl 73
602 00 Brno
tel.: 541 653 502
e-mail: os@kr-jihomoravsky.cz

2. PODNIKÁNÍ V REŽIMU ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Činnost předškolních zařízení nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení podléhá režimu živnostenského zákona. Její zařazení do konkrétní živnosti se řídí věkem dítěte, hranicí jsou tři roky věku dítěte.

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

a) Pokud bude poskytována služba spočívající ve výchově dětí nad tři roky věku, půjde o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 72 "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti", jehož obsahová náplň je následující:

Výchova  dětí  nad  tři  roky  věku  v  předškolních   zařízeních, výuka  v  soukromých    školách  a  zařízeních  sloužících  odbornému vzdělávání,    pokud   tato    nejsou    zařazena    do  rejstříku  škol a   školských    zařízení.   Jiná  mimoškolní  výchova  a  vzdělávání, doučování   žáků   a   studentů,   výchovně   vzdělávací   činnost   na    dětských táborech   a   jiných   zotavovacích   akcích,   zejména   vedení   těchto    akcí, zajišťování    výchovných,    relaxačních   a   vzdělávacích  programů  pro účastníky    těchto   akcí,   dohled   nad   dětmi   a   podobně.   Výuka  jazyků, případně   znakové  řeči,   výuka   hry   na   hudební    nástroj,    výtvarného umění  (malířství,   sochařství,  umělecké  fotografie  a  podobně), baletu,    uměleckého   tance,   herectví,   mimického   projevu    a    podobně. Společenská    výchova    a  s   ní   spojená  výuka   společenského   tance. Pořádání   odborných   kurzů   blíže     specifikovaných     (například výpočetní   techniky,  šití,  vaření,  pěstování   rostlin)  a    pořádání seminářů   a   školení   v  různých  oblastech,   zejména   organizační zajištění    kurzů  a  školení, zajištění  prostor  pro  konání   akce, příprava   materiálů   a   podkladů    pro  školení, zajištění   lektorů a   vlastní   lektorská   činnost.  Kondiční   a    zdokonalovací    výcvik držitelů    řidičského   oprávnění,   zdokonalování   odborné    způsobilosti řidičů.   Výuka  obsluhy  a  řízení   technických   zařízení   sloužících    pro různé   účely   (výtahů,   zdvižných  vozíků, lyžařských   vleků   a    dalších technických   zařízení).     Výuka    řízení     sportovních   létajících zařízení.
Obsahem  činnosti  není   výchova a  vzdělávání  ve  školách, předškolních   a    školských   zařízeních zařazených  do rejstříku  škol a  školských zařízení,  vzdělávání   v    bakalářských,   magisterských a   doktorských   studijních    programech  a  programech    celoživotního vzdělávání   podle jiného  právního  předpisu. Obsahem  činnosti   dále není    dohled  na  dětmi  v  rodinách,  zprostředkování  ani  prodej zájezdů,  poskytování   hostinské  činnosti,  ubytovacích   služeb,   ani pořádání   kurzů  a školení subjekty  zřízenými   za  tím    účelem  podle jiných  právních  předpisů,  výcvik střelby ze zbraní,  výuka  řízení motorových   vozidel,  letadel,   poskytování  tělovýchovných a  sportovních  služeb,  pořádání    kurzů    a    školení  podle jiných předpisů školami  a  školskými   zařízeními   zařazenými  do  rejstříku škol a  školských zařízení.  Obsahem  činnosti rovněž  není  zaškolení obsluhy    technického     zařízení  jeho   výrobcem   v souvislosti s  uvedením  zařízení  do  provozu,   výuka   obsluhy   technických  zařízení provozovaná  ve   školách   a   školských   zařízeních   zařazených   do rejstříku  škol  a  školských   zařízení.
   

b) Další možností v rámci živnostenského podnikání je obor činnosti č. 79. "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost" volné živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", jehož obsahová náplň je následující:

Poskytování  služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu  domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální  péče o osoby, zejména o děti nad tři  roky věku  v rodinách, příležitostné  krátkodobé  hlídání  dětí   (včetně dětí do tří let věku), obstarávání nákupů a jiných záležitostí  souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost. Obsahem činnosti není poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, péče o  děti   do   tří  let   věku   v denním   režimu,   ostraha   osob   a   objektů   (osobní   strážci,   hlídači   a   podobně)  a  další  činnosti  související   s    chodem    domácnosti,  jež  jsou předmětem   živností  řemeslných,  vázaných  a  koncesovaných.

c) V případě, že by se jednalo o výchovu, resp. péči o děti  do tří let věku, už by daná činnost nespadala pod shora jmenovanou živnost volnou, ale do živnosti vázané "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu", jejíž obsahová náplň je následující:

Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních,  výtvarných   schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich  pobytu  na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a  osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Obsahové náplně živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.
Jesle – zařízení do dvou let věku dítěte – bylo možné provozovat i mimo režim živnostenského zákona, tj.  jako zdravotnické zařízení. Tato možnost skončila dne 1. 4. 2012 nabytím  účinnosti zákona o zdravotních službách a provozovatelé jeslí – zdravotnických zařízení, kteří hodlají v  této činnosti pokračovat, si musí vyřídit nejpozději k 1. 4. 2013 uvedenou vázanou živnosti.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VOLNOU ŽIVNOST

K získání živnostenského oprávnění na volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,  obory činnosti č. 72 a č. 79, není třeba prokázat odbornou způsobilost.


ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO ŽIVNOST PÉČE O DÍTĚ DO TŘÍ LET VĚKU V DENNÍM REŽIMU A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VÝKON ČINNOSTI

1) Odborná způsobilost pro živnost

Pro získání živnostenského oprávnění je požadováno splnění níže uvedené odborné způsobilosti:

a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu, nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu, nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu, nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu

Ad a)
všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, záchranář

právní úprava: zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

> odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry  – § 5 cit. zákona
> odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta – § 29 cit. zákona se 
> odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele – § 36 cit. zákona
> odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky  – § 6 cit. zákona 
> odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře – § 18 cit. zákona
 

Ad b)
sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

právní úprava: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

> odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka – § 110 odst. 4
> odborná způsobilost pracovníka  v sociálních službách – § 116 odst. 5 cit. zákona

Ad c)
učitel mateřské školy

právní úprava: zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

> odborná způsobilost k výkonu učitele mateřské školy – § 6 cit. zákona

Ad d)
chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

právní úprava: zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů


2) Odborná způsobilost fyzické osoby vykonávající činnosti

Výše uvedená vázaná živnost "Péče o dítě do tři let věku v denním režimu" spadá mezi živnosti, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost (dle § 7 odst. 6 živnostenského zákona).

Požadovaná odborná způsobilost pro výkon této činnosti je upravena v příloze č. 5 živnostenského zákona a je stanovena následovně:

a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů),  nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu (zák.č.179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Bude-li tedy výkon živnosti realizován osobně podnikatelem – fyzickou osobou, statutárním orgánem právnické osoby, zaměstnanci podnikatele apod., musí tyto osoby splňovat výše  uvedenou odbornou způsobilost.

ZPŮSOBILOST PROVOZOVNY

Neméně důležitá je rovněž druhá rovina problému, a sice otázka způsobilosti prostoru, v němž je činnost vykonávána,  po stránce stavební, hygienické apod.

Ve smyslu § 17 odst. 4 živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.

Těmito zvláštními předpisy jsou zejména předpisy stavební, kde základem je stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a rovněž předpisy hygienické -  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví…, ve znění pozdějších předpisů, a řada prováděcích předpisů. U předškolních zařízení především vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. (změna vyhláškou č. 343/2009 Sb.), která podrobně stanovuje požadavky na  prostor a hygienu, včetně vyžadovaného množství zeleně v okolí, teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru apod.. Podle § 1 se  vyhláška vztahuje  na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně (dále jen "provozovny pro výchovu a vzdělávání").

Jelikož ustanovení právních předpisů bývají mnohdy poměrně přísná, a tedy ne každý objekt musí nutně jejich požadavkům vyhovět (např. nelze vyloučit nutnost změny stavby či změny v užívání stavby), doporučujeme obrátit se v první řadě na příslušný stavební úřad (na území města Brna fungují zpravidla v rámci úřadů městských částí), a taktéž na krajskou hygienickou stanici; v našem kraji zde:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Jeřábkova 4
602 00 Brno
tel. 545 211 221
e-mail:  sekretariat@khsbrno.cz

Jde totiž zejména o to, aby nedošlo ke zřízení živnostenského oprávnění a následně zjištění, že není v možnostech objektu, v němž má být zamýšlená činnost vykonávána, požadované stavební či hygienické požadavky naplnit.

    

3. DĚTSKÉ SKUPINY
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Účinnost: 1. 1. 2015
 

Péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí. V dětské skupině nesmí být více než 24 dětí.

Poskytovatel –  fyzická nebo právnická osoba (FO nebo PO) – zaměstnavatel rodiče nebo  právnická osoba, která nemusí být zaměstnavatelem rodiče a činnost vykonává v souladu se zakládacími dokumenty  nebo předmětem své činnosti (např. ústav, nadace, obec, kraj, spolek, církevní právnická osoba…).

Oprávnění k poskytování služby – vzniká dnem zápisu FO nebo PO do evidence poskytovatelů vedené Ministerstev práce a sociálních věcí. Podmínkami pro zápis jsou  bezúhonnost a odborná  způsobilost poskytovatele. Žádost lze podat na tiskopise předepsaném ministerstvem nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva. K žádosti se mj. přikládá závazné stanovisko hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude služba poskytována a opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

Služba péče o děti není podnikáním. Je poskytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou nebo úplnou úhradou nákladů, a to na základě písemné smlouvy o poskytování služby uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem. Výdaje si rodiče mohou odečíst formou slevy na dani.

Zákon stanoví technické požadavky na stavby (z hlediska stavebních předpisů musí jít o místnosti, které splňují požadavky na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost), v nichž bude služba poskytována. U dětské skupiny nad 12 dětí nadále platí  hygienické požadavky uvedené ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. U dětské skupiny do 12 dětí platí vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.

Kontrola poskytování služby

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce

Krajské hygienické stanice – kontrolují plnění hygienických požadavků na stravování a hygienických požadavků na prostory a provoz.

Porušení povinností stanovených zákonem je u FO přestupkem; u PO a podnikajících FO je správním deliktem, za které se ukládá pokuta. Za podmínek stanovených v zákoně ministerstvo zruší oprávnění k poskytování služby.

   
Právní stav ke dni 1. 1. 2015.
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.02.2015 09:52
  • Datum poslední aktualizace: 18.02.2015 09:52
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design