Česky CZEnglish EN

Jaké podmínky musí žadatel o živnostenské oprávnění splňovat?

Uvedené informace jsou platné od 1. 1. 2014

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění se dělí na:

1) všeobecné,

2) zvláštní.

Všeobecnými podmínkami upravenými v § 6 odst. 1 ŽZ pod písm. a) – b) jsou:

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti;
b) bezúhonnost, jak je vymezena § 6 odst. 2 písm. ŽZ.

Za bezúhonného se pro účely ŽZ nepovažuje ten (pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen),

kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje.

Všechny uvedené všeobecné podmínky musí splňovat fyzické osoby, tedy buď podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby její odpovědný zástupce (pokud je ŽZ vyžadován).

Zvláštními podmínkami pro získání živnostenského oprávnění jsou:
a) odborná způsobilost,
b) jiná způsobilost.

ad a) Odborná způsobilost spočívá ve vzdělání nebo praxi v určité činnosti, kterou chce zájemce vyvíjet jako podnikatel, anebo je představována určitým dokladem prokazujícím např. složení potřebné zkoušky apod. Z pohledu živnostenského zákona se odborná způsobilost vyžaduje pro živnosti řemeslné a až na výjimky i pro živnosti vázané a koncesované. Kde se naopak odborná způsobilost nepožaduje, je tzv. živnost volná, přičemž vesměs jde o činnosti, u nichž je ochrana spotřebitele zajištěna buď jiným způsobem (např. živnosti výrobního charakteru – prostřednictvím ověřované způsobilosti výrobku), anebo u nichž riziko vzniku závažnějších škod je zanedbatelné. Nedostatek spočívající v absenci požadované odborné způsobilosti může podnikatel zhojit tím, že bude živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který bude odborně způsobilý místo něho, tzn. tento nedostatek – narozdíl od všeobecných podmínek – je zhojitelný ustanovením odpovědného zástupce.

ad b) Tzv. jiná způsobilost (tedy jiná než odborná) je výrazně menšinovou kategorií, vyskytující se výjimečně – bývá upravena zvláštními právními předpisy pro některé specifické obory zejména koncesovaných živností. Jinou způsobilostí je např. finanční způsobilost pro některé druhy dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., silniční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.12.2013 09:24
  • Datum poslední aktualizace: 12.12.2013 09:24
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design