Česky CZEnglish EN

Odbor správy majetku, přehled platné legislativy

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
 • Vyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
 • Vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
 • Vyhláška 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
 • Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Vyhláška 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném znění
 • Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, v platném znění
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 • Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
 • Vyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
 • Vyhláška č. 195/2015., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
 • Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
 • Vyhláška č. 480/2012  Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění
 • Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a související předpisy
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 30.03.2016 10:14
 • Datum poslední aktualizace: 30.03.2016 10:14
 • Odpovědný útvar: Odbor správy majetku Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design