Česky CZEnglish EN

Strategie bydlení města Brna

Vyhodnocení Akčního plánu 2018-2020 Strategie bydlení města Brna 2018-2030

Strategie bydlení města Brna 2018 - 2030 - strategická část

Strategie bydlení města Brna 2018 - 2030 - analytická část

Strategie bydlení města Brna 2018 - 2030 - manažerské shrnutí

Strategie bydlení města Brna 2018 - 2030 - prezentace

Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030 byla schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání Z7/39 dne 19.6.2018.

Strategie bydlení města Brna -aktualizace 2009

Strategie bydlení města Brna - 2001

    

Strategie bydlení města Brna byla zpracována v roce 2001 ve spolupráci s odborníky z partnerského města Utrechtu a širokou odbornou veřejností a schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání Z3/033 dne 11.12.2001.

Strategie bydlení města Brna je na rozdíl od generelu bydlení koncepčním materiálem a popisuje vizi rozvoje bydlení v Brně a kroky, které jsou nezbytné pro zlepšování kvality bydlení v Brně. Je nástrojem řešeným z úrovně města a současně se vztahuje i  k městským částem. Je určena zejména politické reprezentaci města a městských částí a odborníkům pro usnadnění rozhodování o změnách vedoucích ke zlepšení situace v oblasti bydlení ve městě Brně.

Vize strategie je, aby se Brno stalo atraktivním regionálním centrem s lákavou adresou pro nastupující generaci, které poskytne čisté a bezpečné zázemí všem skupinám a věkovým kategoriím obyvatelstva. Aby bydlení v Brně bylo finančně dostupné, kvalitní a zdravé a aby se rozvíjelo s využitím historických a přírodních hodnot města.

Strategie bydlení v úvodních kapitolách popisuje současná východiska, definuje základní a nejpalčivější problémy v oblasti bydlení a popisuje trendy vyjadřující stav v oblasti bydlení v Brně, stav legislativního rámce státu a dosavadní kroky realizované v oblasti bydlení v Brně. Dále jsou  v ní formulovány ambice města, k jejichž naplnění Strategie bydlení směřuje, a to: uspokojivé bydlení pro všechny skupiny obyvatelstva v závislosti na jejich možnostech, zlepšení všeobecné kvality bydlení ve městě Brně, zvýšení nabídky bytů, směřující k postupnému uspokojování poptávky na trhu s byty, vytvoření podmínek pro řešení potřeb specifických skupin obyvatelstva, posílení vlastnického sektoru bydlení, postupné odstraňování zanedbanosti stávajícího bytového fondu, optimální využívání potenciálu území pro novou bytovou výstavbu, posílení spoluodpovědnosti obyvatel za řešení vlastní bytové situace a vytvoření příznivých podmínek pro zapojení soukromých prostředků při realizaci nové bytové výstavby a regeneraci stávajícího bytového fondu. Zabývá se rovněž i současnými překážkami rozvoje bydlení jako jsou dlužníci nájemného, černý trh s obecními byty, růst nákladů na pořízení nového bydlení.

Obsahem dokumentu byla a nadále zůstává koncepce bydlení v horizontu deseti let – od roku 2001 do roku 2011.  Pro  toto období Strategie stanovuje k řešení 5 základních cílů s jejich rozpracováním do jednotlivých podcílů. Tyto základní cíle zůstávají rovněž nezměněny. Jsou to cíle:

1.  Podpora  uchování a regenerace stávajícího bytového fondu

2.  Podpora všech forem výstavby

3.  Rozvoj trhu s byty

4.  Podpora bydlení pro specifické skupiny obyvatel („sociální bydlení“)

5.  Spolupráce s obyvatelstvem a jinými subjekty

Dílčí hodnocení Strategie bydlení města Brna stanovených postupů, termínů a naplňování stanovených cílů bylo zpracováno v roce 2003 a projednáno Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání Z4/016 dne 11.5.2004, současně bylo uloženo Radě města Brna zajistit provedení zhodnocení Strategie bydlení jako celku včetně návrhu její aktualizace a předefinování politiky bydlení dle aktuální situace.

Strategie bydlení – aktualizace 2009 byla zpracována Bytovým odborem MMB  v průběhu roku 2009 ve vazbě na nové skutečnosti a  nástroje v oblasti bydlení , ve vazbě na dosavadní plnění stanovených cílů a dále se zohledněním výsledků veřejné ankety, která proběhla v dubnu až červnu roku 2009 formou zveřejnění článku s anketou v Brněnském Metropolitanu, prezentací a dotazníkovou akcí na Veletrhu URBIS a v neposlední řadě na internetu.

Koncept zpracovaný Bytovým odborem byl prezentován a předložen k připomínkám na semináři konaném dne 23.7.2009 , na který byli pozváni  členové ZMB, vedoucí odborů MMB, starostové městských částí a odborná veřejnost. Z výsledků a připomínek byl zpracován konečný návrh znění Strategie bydlení  města Brna – aktualizace 2009.

Základní cíle Strategie bydlení nebyly měněny, v rámci aktualizace bylo provedeno vyhodnocení dosavadního plnění, byly formulovány další podcíle , které mohou napomoci ke splnění vytyčených cílů . Byla provedena celková aktualizace textů, aktualizace nástrojů k dosažení jednotlivých cílů  ve vazbě na platnost vyhlášek, zákonů , metodik a pod a ve vazbě na vývoj v uplynulých 7 letech. Do materiálu byl zapracován pojem sociálního bydlení a  startovacích  bytů a založeny první úkoly a cíle v této oblasti. Dále byly formulovány další úkoly a postupy pro zbývající období platnosti Strategie bydlení.

Materiál byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z5/029 konaném dne 10.11.2009.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.06.2022 15:01
  • Datum poslední aktualizace: 14.06.2022 15:01
  • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design