Česky CZEnglish EN

Družstevní bydlení pro mladé

       

Obecně o programu družstevní bydlení pro mladé:

Bytové družstvo se zakládá za účelem poskytování bytových potřeb svých členů. Jeho založení je iniciováno Statutárním městem Brnem, v rámci projektu „Družstevního bydlení pro mladé“. V rámci tohoto projektu Statutární město Brno ze své pozice formou zřízení tohoto bytového družstva a jeho následné správy zajišťuje cílové skupině obyvatel možnost pořízení bydlení, a to jako odpověď na potřebu naléhavého řešení bytové koncepce na území města. 

Statutární město Brno potom jako garant celého projektu poskytuje družstvu výhody oproti jiným družstvům či jiným formám bydlení, které se projevují jak ve výsledné ceně družstevního bydlení, tak v jeho komfortu. Statutární město Brno, jako jeden za zakladatelů je tak klíčovým subjektem, pro fungování bytového družstva, a je garantem, že bytové družstvo založené v rámci tohoto projektu, bude skutečně naplňovat svůj účel a nebude sloužit třetím osobám ke generování zisku, naopak, že bude levnější variantou družstevního bydlení pro osoby, jež nedosáhnou na klasický hypoteční úvěr. 

V tomto směru je potom Statutární město Brno garantem lepších podmínek ať již vyjednaných s bankou, či dodavateli družstva, zejména činností spojených s výstavbou bytového domu. Takto definovaný účel družstva se družstvo a všichni jeho členové zavazují dodržovat a ctít, zavazují se nejednat proti tomuto účelu, ani proti podmínkám projektu „Družstevního bydlení pro mladé“, a to po celou dobu svého členství, stejně jako v době po jeho zániku. Svojí existencí a činností toto bytové družstvo sleduje naplnění veřejného zájmu, tj. zajištění bydlení mladým rodinám s omezenými příjmy.

Rozvojové lokality určené k Družstevnímu bydlení pro mladé:

 • Černovice „Na Kaménkách“
 • Nový Lískovec, Kamenný vrch II.
 • Starý Lískovec, Západní brána

Dispozice bytů v rámci družstevního bydlení pro mladé:

 • 2kk
 • 3kk
 • 4kk

Kritéria nabídkového řízení pro vstup do bytového družstva

Obligatorní podmínky:

 • Žadatel musí být ČR nebo občanem členského státu EU
 • manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka dosáhli ke dni podání žádosti 18 let, žádný z manželů či partnerů, samoživitel nebo samoživitelka však v den podání žádosti nedosáhl věku 36 let
 • manželé či partneři žijí ve společné domácnosti (prokazováno nájemní smlouvou či pouze dokladem totožnosti), neplatí pro samoživitele, samoživitelku
 • žadatel prokáže, že čistý příjem obou manželů či partnerů /samoživitele, samoživitelky byl v rozmezí od 35.000,-Kč do 50.000,-Kč za jeden kalendářní měsíc v období 3 měsíců přede dnem podání žádosti a zároveň v předcházejícím kalendářním roce. Demonstrativní výčet: peněžitá pomoc v mateřství, příjem ze závislé činnosti, příjem z podnikání, příspěvky na děti.
 • manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka nesmí vlastnit jakýkoliv nemovitý majetek určený k bydlení (bude prokazováno výpisem z katastru nemovitostí)
 • nesmí být ke dni podání žádosti v rozvodovém řízení, neplatí pro samoživitele, samoživitelku
 • manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka k žádosti musí dále doložit výpisy z rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti (zdravotní pojišťovna, příslušný finanční úřad)

Podání přihlášky do projektu Družstevního bydlení pro mladé

Přihláška bude podávána pouze elektronicky, a to skrze on-line přihlášku zveřejněnou na webových stránkách www.brno.cz, sekce Bytový odbor / Družstevní bydlení pro mladé. 

Přihláška bude zpřístupněna dne 01.10.2018 ve 12:00 hod. Žadateli bude následně do jeho e-mailové schránky doručeno vyrozumění o přijetí přihlášky.

Přihláška do projektu Družstevního bydlení pro mladé je prvním iniciačním krokem směrem k získání bytu v rámci projektu Družstevního bydlení pro mladé, svým charakterem není právně závazná a má formu čestného prohlášení.

K prokázání uvedených skutečností bude žadatel vyzván Bytovým odborem Magistrátu města Brna před faktickým vstupem do bytového družstva dle dané lokality.

Žadatel může kdykoliv z projektu Družstevního bydlení pro mladé před faktickým vstupem do bytového družstva na základě vlastního prohlášení (volná forma podání) vystoupit.

Kritérium věku žadatele je posuzováno ke dni podání této žádosti.

Žadatelé splňující výše uvedené podmínky, budou přijímáni do družstva v pořadí dle data (hodiny a minuty) podání žádosti. Upřednostněni budou manželé, partneři, samoživitel nebo samoživitelka, jsou-li rodičem dítěte nebo dětí žijících ve společné domácnosti (vztahuje se také na děti osvojené jedním z manželů nebo partnerů).

V první vlně lze přihlášky do projektu družstevního bydlení pro mladé podávat do 31.12.2018. Přihláška je nepřenosná.

V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucího právního oddělení Bytového odboru MMB Mgr. Michala Ibrmajera,              tel.: 542173216, e-mail: ibrmajer.michal@brno.cz .

Vzor přihlášky

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2019 09:10
 • Datum poslední aktualizace: 01.10.2018 11:59
 • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design