Česky CZEnglish EN

Bytový odbor (BO)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Malinovského náměstí 3, Brno 601 67

  

 

Bytový odbor 

 • V samostatné působnosti odbor zpracovává koncepci bydlení ve městě Brně, rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města včetně majetku svěřeného městským částem a zajišťuje její realizaci.
 • Vede evidenci bytových domů a bytů v majetku města, zajišťuje prodej bytových domů z majetku města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.
 • Dále zabezpečuje pronájem bytů v domech nesvěřených městským částem, zabezpečuje náhradní byty v důsledku živelné pohromy nebo jiné mimořádné události a pronajímá byty v celoměstském zájmu.
 • Zastupuje město Brno v soudních řízeních ve věcech týkajících se nájmu bytů a nebytových prostor.
 • Zabezpečuje agendu Fondu bytové výstavby včetně poskytování příspěvků a zápůjček městským částem na opravy bytového fondu a novou bytovou výstavbu.
 • Zajišťuje přípravu lokalit pro novou bytovou výstavbu a výstavbu obecních bytů včetně bytů v domech s pečovatelskou službou (DPS) z úrovně města včetně výstavby technické infrastruktury.
 • V přenesené působnosti rozhoduje zejména o odvoláních proti rozhodnutím vydaným ve správním řízení.

 

Kontaktní místo pro bydlení

Na kontaktní místo se mohou obracet občané, kteří řeší svoji bytovou situaci. Kontaktní místo poskytuje poradenství, které se týká možností řešení bytové nouze, hledání vhodného bydlení ve městě Brně a dalších situací spojených s bytovou oblastí. Kontaktní místo pro bydlení přijímá a eviduje žádosti o byt s komplexní sociální podporou. Ohledně podávání žádostí o jiné typy obecního bydlení poskytuje poradenství a přijímá žádosti o běžný obecní byt. Na základě posouzení situace sociálním pracovníkem je možnost domluvit konzultaci řešeného problému s právníkem.

Kontaktní místo pro bydlení se nachází  v budově Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, dv.č. 011 (v přízemí vlevo) a je otevřeno v úředních hodinách Magistrátu města Brna, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v pátek potom od 8:00 do 12:00. 

Kontakty: e-mail: bydleni@brno.cz, telefon: 542 173 181                    

Družstevní bydlení

https://bydleni.brno.cz/bydleni-pro-mlade/

 

 

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon

Vedoucí Bytového odboru MMB

JUDr. Iva Marešová maresova.iva(zavinac)brno.cz542 173 220
 sekretariátEva Zezulovázezulova.eva(zavinac)brno.cz542 173 221

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

Oddělení Bytového odboru

Právní oddělení zajišťuje

 1. Pronájem bytů v majetku města Brna, které nejsou svěřeny městským částem – uzavírá nájemní smlouvy k bytům
  -  vydává souhlas s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu v domě nesvěřeném městské části /směně bytu/
  - bere jménem města na vědomí splnění podmínek pro přechod nájmu bytu

 2. Evidenci žadatelů o byt s potřebou komplexní sociální podpory

 3. Pronájem bytů v majetku města Brna v celoměstském zájmu – uzavírá nájemní vztahy s vybranými právnickými či fyzickými osobami
  -  poskytuje náhradní byty v souvislosti investiční činností města Brna a v případě mimořádných událostí
  -  uzavírá nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení, popř. dává souhlas k jejich uzavření, tj. bezbariérových bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou

 4. Právní služby pro činnost odboru, především v oblasti nové bytové výstavby – smluvní vztahy na přípravu a zainvestování lokalit
  -  smluvní vztahy na přípravu a realizaci nových obecních bytů budovaných z úrovně města
  -  smluvní vztahy na přípravu a realizaci domů s pečovatelskou službou

  Oddělení bytové výstavby a správy fondů zajišťuje

 • koncepční a analytické materiály v oblasti bydlení (Strategie bydlení města Brna, Generel bydlení města Brna, ...)
 • přípravu lokalit pro novou bytovou výstavbu včetně výstavby technické infrastruktury
 • novou výstavbu bytů a bytů a rekonstrukci bytů zvláštního určení (bezbariérové byty a byty v režimu DPS), startovacích bytů, sociálních bytů a bytů určených pro sdílené bydlení a bytů družstevních
 • regeneraci bytového fondu, revitalizaci přestavbových lokalit bydlení
 • správu a hospodaření FBV a FRBmB

Odkazy

Žádosti o obecní byty – viz. Životní situace v sekci Potřebuji si vyřídit

Žádost o byt přijímá městská část, kterou si žadatel o byt zvolí. Žádost o byt může podat kterýkoliv žadatel, který je zletilý, nevlastní on ani jeho manželka bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou, nebo je nájemcem bytu, který je vzhledem k jeho finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena domácnosti nevyhovující, a je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, nabídne městské části, která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu, jeho uvolnění. Žádost o byt může podat žádost u jedné městské části, od 1.11.2014 může podat žádost na více městských částí. 

Výběr žadatelů provádí městská část podle kritérií schválených zastupitelstvem městské části.

Město Brno vede pouze centrální evidenci žadatelů o byt a eviduje a řeší žádosti o byty zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou a o byty bezbariérové a dále eviduje a řeší žadatele o byt v celoměstském zájmu.


Postoupení práv z nájemní smlouvy k bytu /směna bytu/ – viz. Životní situace v sekci Potřebuji si vyřídit

Souhlas k dohodě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu /směně bytu/ v domě svěřeném městské části vydává městská část.

Souhlas k dohodě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu v domě nesvěřeném městské části vydává Město Brno. Městu Brnu – bytovému odboru MMB je třeba předložit:

·                     dohodu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu, podpisy účastníků dohody musí  být úředně ověřeny

·                     občanský průkaz

·                     nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující jej k užívání bytu

·                     potvrzení správce domu, že nedluží nájemné


Přechod nájmu bytu– viz. Životní situace v sekci Potřebuji si vyřídit

Osvědčení o přechodu nájmu bytu v domě nesvěřeném městské části vydává město Brno. Osvědčení o přechodu nájmu bytu v domě svěřeném městské části vydává městská část.

Bytovému odboru MMB musí být předloženy následující doklady:

·                     žádost o vydání osvědčení (formulář)

·                     občanský průkaz žadatele, je-li ženatý/vdaná, pak občanský průkaz obou

·                     v případě úmrtí úmrtní list nájemce

·                     doklad, na jehož základě nájemce byt užíval (nájemní smlouva, rozhodnutí o přidělení bytu)

·                     výpis z evidenčního listu od správce domu

·                     potvrzení od správce domu, že nejsou dluhy na nájemném

·                     žádá-li o vydání osvědčení vnuk/vnučka, předloží rodný list

Prodej bytů– viz. Sekce Prodej bytových domů  

Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyziských osob byla zrušena usnesením ZMB č. Z7/05 dne 14.4.2015, vyjma čl. č. 13 těchto "Pravidel"

Půdní vestavba – viz. sekce Pravidla pro budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna

Domy vhodné pro půdní vestavby zveřejňuje město, jsou-li svěřeny městské části, zveřejní je městská část. Po jejich zveřejnění provedou město či městská část výběr z přijatých žádostí.

Žádost o půdní vestavbu musí obsahovat:

·                     údaje o stávajících bytových a rodinných poměrech, je-li žadatelem fyzická osoba,

·                     záměr a způsob realizace vestavby, včetně předpokládané doby výstavby,

·                     způsob financování stavby.

Žádost o půdní vestavbu nebytového prostoru musí obsahovat:

·                     záměr využití a způsob realizace vestavby, včetně předpokládané doby trvání výstavby,

·                     způsob financování výstavby,

·                     návrh výše nájemného.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 09.05.2022 14:18
 • Datum poslední aktualizace: 09.05.2022 14:18
 • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design