Česky CZEnglish EN

Odbor městské informatiky , přehled platné legislativy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, v platném znění
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění
 • Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), platném znění
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění 
 • Zákon č. 359/1992 Sb., České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění 
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění 
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném znění 
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění 
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., o centrální adrese, v platném znění
 • Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění 
 • Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, v platném znění 
 • Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy), v platném znění 
 • Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy), v platném znění 
 • Vyhláška č. 469/2006 Sb., formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích), v platném znění
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, v platném znění
 • Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby, v platném znění 
 • Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění 
 • Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013., o útocích na informační systémy a nahrazení rozhodnutí Rady 2005/222/SVV
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
 • Akční plán k Národní strategii KB ČR 2015 – 2020
 • Usnesení vlády ČR č. 889/2015  k dalšímu rozvoji ICT služeb veřejné správy
 • Usnesení vlády ČR č. 889/2015 – PŘÍLOHA 1 - Strategie rozvoje ICT služeb VS, opatření na zefektivnění
 • Usnesení vlády ČR č. 889/2015 – PŘÍLOHA 2 - Zásady postupu čerpání finančních prostředků
 • Usnesení vlády ČR č. 889/2015 – PŘÍLOHA 3 - Statut Rady vlády pro informační společnost
 • Usnesení vlády ČR č. 421/2015 o strategii správy rádiového spektra
 • Usnesení vlády ČR č. 390/2015 – 2. aktualizace seznamu KI
 • Usnesení vlády ČR č. 981/2015 – 3. aktualizace seznamu KI
 • Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 2020
 • Geoinfostrategie 
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 06.01.2020 07:31
 • Datum poslední aktualizace: 06.01.2020 07:31
 • Odpovědný útvar: Odbor městské informatiky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design