Česky CZEnglish EN

Pořádání a prezentace kulturních akcí

Pořádání kulturních akcí   

Pořádání kulturních akcí spadá do gesce jednotlivých městských částí. Podmínky pro pořádání kulturních akcí se liší podle jejich typu a místa konání (komunikace/zeleň, vnitřní/venkovní prostory atd.), proto je nutné vždy se obrátit na příslušný úřad městské části podle místa konání akce (dále jen ÚMČ). ÚMČ poskytnou konkrétní informace, jaké má pořadatel povinnosti a jaká povolení musí předložit.

Kontakty na úřady městských částí:
www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti

Pořádání kulturních akcí ve venkovním prostoru   

hudební vystoupení, divadelní představení, diskotéka, taneční zábava, filmová projekce, benefice apod. – dále jen akce

Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, které upravují nebo se mohou dotýkat pořádání kulturních akcí ve venkovním prostoru

 1. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších ob. závazných vyhlášek;

  • oznámení o plánované akci – pořadatel je povinen jej podat ÚMČ nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním;
  • akce na veřejných prostranstvích a ve venkovním prostoru (dvory, nádvoří, areály atd.) lze pořádat:
   v době mezi 6:00 – 22:00 hod;
  • žádost o výjimku – pořadatel musí písemně předložit ÚMČ nejpozději 30 dnů před konáním akce.

   

  Tato vyhláška neupravuje veřejnou produkci hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách – viz níže vyhláška č. 12/2011.
     
 2. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, ve znění pozdějších ob. závazných vyhlášek;
    
  Vybírání peněz v souvislosti s pouliční uměleckou produkcí (hudební, divadelní atd.) se nepovažuje za žebrání a je tedy povoleno. Pouliční umělci mají však ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost požádat o povolení hudební produkce a zaplatit autorskou odměnu sdružení např. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., INTERGRAM atd. V případě použití hudebních děl autorů nezastupovaných sdružením mají povinnost hudební produkci alespoň nahlásit.
     
 3. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek;
     
  Požívání alkoholu je zakázáno na některých veřejných prostranstvích ve městě Brně, např. v okruhu 50 m od škol a školských zařízení, kostelů, hřbitovů, zdravotnických zařízení, dále na sportovištích, dětských hřištích a pískovištích, která jsou přístupná bez omezení, a v okruhu 50  m od nich, v prostoru nástupních ostrůvků městské hromadné dopravy a v  okruhu 100 m od obchodních domů, obchodních center a obchodních středisek. Součástí vyhlášky jsou také 2 přílohy. V příloze č. 1 jsou vymezena další veřejná prostranství, na kterých je konzumace alkoholu zakázána, a v příloze č. 2 jsou stanoveny výjimky, kdy je konzumace alkoholu povolena v místě a čase konání konkrétní akce. Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na prostory restauračních zahrádek a okruh 5 m od stánků a jiných obdobných zařízení s občerstvením, kde je možný prodej alkoholických nápojů. Žádné u výše uvedených omezení se neuplatňuje ve  dnech 31. prosince a 1. ledna.
     
 4. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek;
 5. V příloze předmětné vyhlášky jsou vyjmenována místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase.

Zmíněné obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města www.brno.cz, v záložce Občan – Dokumenty města – Vyhlášky, nařízení a opatření obecné povahy www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy

Povolení a oznámení
   

 1. Povolení zvláštního užití komunikace 
  • Pořadatel má povinnost žádat ÚMČ o povolení, pokud zamýšlí na komunikaci (ulice, náměstí atd.) použít např. stolu, pódia, ozvučení atd.
  • Přílohou žádosti musí být souhlas Brněnských komunikací, a. s. (Středisko správy komunikací, 532 144 288, www.bkom.cz/spravni-usek), popř. majitele pozemku, na kterém je zvláštní užívání komunikace požadováno. 
  • ÚMČ může být dále vyžadováno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, (Odbor hygieny obecné a komunální, 545 113 092, www.khsbrno.cz), jehož součástí je hluková studie, kterou vyhotovuje Zdravotní ústav, (Oddělení faktorů prostředí, 543 423 348, www.zubrno.cz/Home/Sluzby/Hygienicke-laboratore) či akreditované laboratoře.
      
 2. Povolení dočasného užívání veřejného prostranství
  Pořadatel má povinnost žádat ÚMČ o povolení v případě, že se akce bude konat v parcích či jiné zeleni.
     
 3. Smlouva o krátkodobém pronájmu majetku
  • Pokud se akce bude pořádat v parcích, které spravuje Veřejná zeleň města Brna, p. o. (603 584 940, www.vzmb.cz), uzavírá pořadatel se zmíněnou organizací smlouvu o krátkodobém pronájmu majetku. Jedná se zejména o parky Denisovy sady, Kapucínské terasy, Lužánky, Tyršův sad, Koliště 1 – za Domem umění, Studánka, Špilberk a  část Wilsonova lesa.
  • Ve specifických případech Veřejná zeleň města Brna, p. o., může vyžadovat potvrzení o oznámení konání akce na  Ochranném svazu autorském.
      
  Všechna povolení jsou vyřizovány bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
     
 4. Oznámení o konání shromáždění
  Za shromáždění je možno považovat pouliční průvod např. při majálesu, nikoliv však vystoupení např. pouličních hudebníků. Svolavatel shromáždění je povinen plánované shromáždění oznámit příslušnému ÚMČ nejdříve šest měsíců a nejpozději pět kalendářních dnů před jeho konáním. V případě, že průvod bude procházet více městských částí, svolavatel oznámení podává na Magistrátu města Brna (Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-si-vyridit) rovněž pět dnů předem. Shromáždění lze konat, nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu konání shromáždění do tří pracovních dnů ode dne oznámení.

Připojení k elektrickému proudu

V případě, že pořadatel bude chtít využít připojení k elektrickému proudu např. na nám. Svobody, je možné využít k tomu určených výsuvných sloupků. V tomto případě je nutné zaslat objednávku na Technické sítě Brno, a. s., (Středisko údržby veřejného osvětlení, 545 424 036, www.tsb.cz). Přístup k elektrickému proudu je zpoplatněný a dále se platí samotný odběr.

Music point

MČ Brno-střed v letních měsících umožňuje prezentaci pouličních i  zavedených muzikantů prostřednictvím Music pointu, což je malé pódium na náměstí Svobody a Moravském náměstí.
Další informace: www.kaveeska.cz  (www stránky Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů).

Pořádání kulturních akcí ve vnitřním prostoru

hudební vystoupení, divadelní představení, diskotéka, taneční zábava, filmová projekce, benefice, ples apod.

Pořádání kulturních akcí ve vnitřním prostoru se může týkat pouze vyhláška:
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek;

Vyhláška pouze obecně stanovuje povinnost na místech, uvedených v příloze, dodržovat dobu, kdy je možné provozovat veřejnou hudební produkci. Pokud se tedy bude konat akce, kde je možné provozovat hudbu pouze do  vyhláškou stanovené hodiny, pak samozřejmě akce může pokračovat i po  tomto čase, ale pouze bez hudby.

Akce není třeba předem ohlašovat.
V případě, že je kulturní akce spojena s veřejnou produkcí hudby, hluk z  této produkce nesmí překročit hygienické limity, a to jak pro denní, tak i noční dobu. Limity hluku stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Působnost na tomto úseku vykonávají orgány veřejného zdraví, krajské hygienické stanice. Při pořádání akcí, ať již ve venkovním nebo vnitřním prostoru, nesmí být porušován noční klid ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Provozování a povolování tombol

V návaznosti na novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, zde uvádíme stručné informace o provozování a povolování tombol. 

Prezentace kulturních akcí

Prezentovat kulturní akce (koncerty, výstavy, divadelní představení, diskotéky, taneční zábavy, festivaly, filmové projekce atd.) je možné zdarma prostřednictvím kalendáře akcí na webových stránkách města Brna a  turisticko-informačního portálu GOtoBRNO, dále pak jako placenou inzerci v tištěných měsíčnících KAM v Brně… či Brněnském Metropolitanu nebo na  výlepových plochách a v prostorách TIC BRNO, příspěvkové organizace.

Webové stránky města Brna www.brno.cz
Kalendář akcí v záložce Turista/Volný čas na webových stránkách města Brna www.brno.cz/turista-volny-cas/kalendar-akci
je přesměrován na Kalendář akcí turisticko-informačního portálu GOtoBRNO www.gotobrno.cz/kalendar-akci viz níže.

Webové stránky turisticko-informačního portálu GOtoBRNO www.gotobrno.cz
Informace o brněnských kulturních událostech jsou prezentovány v Kalendáři akcí na webových stránkách turisticko-informačního portálu GOtoBRNO www.gotobrno.cz/kalendar-akci. Pro vložení akce lze vyplnit formulář na www.gotobrno.cz/pridat-akci. Vyplněné údaje podléhají schválení administrátory. Vložené informace by se měly zobrazit přibližně do dvou pracovních dnů. Tato služba je zcela zdarma. Mimo to je pro pravidelné pořadatele společenských akcí (kultura, sport apod.) možnost získat přístup přímo do portálu a  jednotlivé akce si editovat. K tomuto slouží krátké proškolení administrátory portálu GOtoBRNO.cz.
Kontakt:
info@ticbrno.cz, +420 542 427 150

KAM v Brně…
Časopis KAM v Brně... je obsáhlý kulturní měsíčník, který kromě zajímavého obsahu přináší také podrobné informace o tom nejdůležitějším, co se na poli kultury koná ve městě Brně – od koncertů, výstav a divadelních představení, přes sportovní akce a turisticky atraktivní cíle až po knižní novinky. Časopis vydává TIC BRNO, příspěvková organizace 


Kontakt:
Redakce: redakce@pocketmedia.cz
Inzerce: obchod@pocketmedia.cz
Předplatné: info@pocketmedia.cz

https://ticbrno.cz/kam-v-brne/z-obsahu
   

Brněnský metropolitan – informační noviny občanů statutárního města Brna

Měsíčník informuje o aktuálním dění v Brně, akcích a projektech města, připravovaných záměrech, práci jednotlivých odborů magistrátu a vyváženě i o názorech zástupců politických stran zastoupených v zastupitelstvu na aktuální dění v Brně. Na podzim 2018 vyšel z analýzy občanského sdružení Oživení jako nejlepší radniční zpravodaj v zemi – Brněnský metropolitan poskytuje dostatečnou názorovou vyváženost, informuje o budoucích rozhodnutích a o představitelích města píše v rozumné míře. Byl nejlépe hodnoceným mezi 65 radničními periodiky.

V placené inzerci lze informovat o činnosti a akcích brněnských kulturních institucí, sportovních klubů, ale i příspěvkových a neziskových organizací.


Kontakt:

Redakce – Mgr. Zuzana Gregorová, +420 542 172 064, gregorova.zuzana@brno.cz
Inzerce – Havel Mouka, +420 602 557 777, mouka@regvyd.cz

Výlepové plochy
Magistrát města Brna přímo neposkytuje výlepové plochy. Tyto služby zajišťuje TTIC BRNO, příspěvková organizace.

Výlepová místa:

  • nadzemní objekty
   3 sloupy na nám. Svobody
   1 sloup na Kobližné před OD Centrum
   1 výduch na Šilingrově nám.
   1 výduch na Zelném trhu
  • v objektech TIC BRNO, p. o.

Podmínky a termíny výlepu jsou dostupné na webových stránkách www.ticbrno.cz/cs/vylep-plakatu.

Kontakt:
Martina Pokorná, 775 899 356, pokorna@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz/cs/vylep-plakatu

Další výlepové plochy zajišťují soukromé firmy

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.07.2020 12:05
 • Datum poslední aktualizace: 14.07.2020 12:05
 • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design