Česky CZEnglish EN

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19

Dotační program je cílen na jednorázovou neinvestiční finanční podporu nezřizovaným subjektům – právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím – působícím v oblasti kultury, na pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev kvůli šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty.

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program činí 4 650 tis. Kč. Dotační program je vyhlašován pouze v roce 2020. V případě uvolnění dalších finančních prostředků, může Zastupitelstvo města Brna částku určenou pro dotační program navýšit. Dotace může být poskytnuta ve výši od 20 tis. Kč. do 50 tis. Kč včetně.

Podávání žádostí o poskytnutí dotace dle tohoto dotačního titulu bude probíhat v termínu od 26. 5. 2020 do 31 7. 2020 včetně. Žádosti budou vyhodnocovány dle data podání žádosti do okamžiku vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tento dotační titul.

Vyhlášený dotační program a jeho podmínky:
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19

Žádosti o dotace se podávají v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či e-mailu s elektronickým podpisem nebo v tištěné podobě a podepsané oprávněnou osobou. Pro podání žádosti využijte strukturovaný formulář níže.
Pokud jsou k žádosti o dotaci přiloženy plná moc nebo pověření, tyto musí být dodány podepsané oprávněnou osobouv originálu nebo v ověřené kopii. V originálu a podepsané oprávněnou osobou musí být odevzdáno i čestné prohlášení. Ostatní přílohy se dodávají v prosté kopii.

Formulář pro podání žádosti o dotaci

Kontaktní údaje:
Kontaktní místo:
OK MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro.
Kontaktní osoby:
Mgr. Veronika Majíčková, tel.: 542 172 074, email: majickova.veronika@brno.cz
vyúčtování – Bc. Lukáš Juříček, tel.: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.05.2020 08:35
  • Datum poslední aktualizace: 05.05.2020 08:35
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design