Česky CZEnglish EN

OŽP MMB, referát ochrany ovzduší, provádí měření kvality ovzduší na území města Brna svými stacionárními monitorovacími stanicemi v těchto lokalitách:

- ZVONAŘKA – ul. Opuštěná, před MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2

- LÁNY – ul. Lány, MČ Bohunice, areál bývalé SZTŠ

- ARBORETUM – Tř. gen. Píky, MČ Brno – sever, areál Arboreta MZLU

- SVATOPLUKOVA - Svatoplukova, MČ Brno – Židenice, areál kasáren Armády ČR

- VÝSTAVIŠTĚ - ul. Bauerova, Pisárky, předprostor IX. brány BVV

Monitorovací stanice pracují v nepřetržitém provozu, naměřená data jsou v reálném čase předávána pomocí sítě mobilních operátorů do centrálního dispečinku OŽP MMB. Na uvedených stanicích je monitorován oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2) a suspendované prachové částice frakce 10 µm (PM10), na monitorovacích stanicích Lány, Zvonařka a Svatoplukova jsou měřeny suspendované prachové částice frakce PM1 a PM2,5 (částice velikosti 1 µm a 2,5 µm), troposférický ozón O3 je měřen na stanici Zvonařka. Na všech stanicích jsou měřeny meteoveličiny (teplota, vlhkost, směr a rychlost větru, barometrický tlak je měřen na stanicích Zvonařka, Svatoplukova a Výstaviště).

Nejvyšší koncentrace škodlivin v ovzduší – zejména oxidu dusičitého a polétavých prachových částic PM10 a PM2,5 –  jsou registrovány v chladnější části roku za nepříznivých rozptylových podmínek (teplotní inverze, malá rychlost větru) a u komunikací s vysokou intenzitou dopravy. V letních měsících, zejména za bezoblačných a slunných dnů dosahuje svých maximálních hodnot troposférický ozón. Nejvyšších hodnot je dosahováno v odpoledních hodinách s následným poklesem ve večerních hodinách.

Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok pro znečišťující látky monitorované stanicemi OŽP MMB

Imisní limity a meze tolerance pro vybrané znečišťující látky jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

 

Znečišťující

látka

 

Doba průměrování

 

Hodnota imisního limitu

(µg.m-3)

SO2

1 hod.

24 hod.

350 1)

125 2)

PM 10

24 hod.

1 rok

50 3)

40

NO2

1 hod.

1 rok

200 4)

40

CO

max. denní
osmihodinový průměr

10 000

cílový imisní limit pro troposférický ozon
O3

 

 

max. denní
osmihodinový průměr

 

 

120 5)

·                     1) nesmí být překročeno více než 24 x za kalendářní rok 

·                     2) nesmí být překročeno více než 3 x za kalendářní rok 

·                     3) nesmí být překročeno více než 35 x za kalendářní rok

·                     4) nesmí být překročeno více než 18 x za kalendářní rok 

·                     5) nesmí být překročeno ve více než 25 dnech za kalendářní rok v průměru za 3 rok

 Doporučení pro občany při déle trvajících nepříznivých rozptylových podmínkách a při zvyšujících se koncentrací škodlivin v ovzduší

- omezte používání vozidel na minimum, k cestám, zejména do centrální části města, používejte výhradně městskou hromadnou dopravu

- vyhýbejte se pohybu v blízkosti komunikací a křižovatek charakterizovaných vysokou intenzitou dopravy

- pobyt venku omezit na minimum, zejména v době od 7.00 do 11.00 hod a od 15.00 do 19.00 hod

- při pobytu venku omezte zvýšenou tělesnou aktivitu (sport, těžká fyzická práce atp.)

- větrejte pouze intenzivně a krátkodobě (cca do 5 min)

- podle možnosti odložte či zrušte exkurze a veškeré akce spojené s pobytem mimo uzavřené prostory

- neprovádějte malířské, natěračské a údržbářské práce s materiály obsahující organická rozpouštědla

- nerozdělávejte otevřené ohně, nepoužívejte krbová topeniště

- v domácích topeništích spalujte jen paliva určená výrobci

Tyto hlavní zásady chování obyvatelstva v období nepříznivých rozptylových podmínek jsou zaměřeny zejména na rizikové skupiny populace, tj. děti – především předškolního věku, gravidní ženy, kardiaky, alergiky, lidi starší 60 let a pod.

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.01.2013 15:35
  • Datum poslední aktualizace: 07.01.2013 15:35
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design