Česky CZEnglish EN
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2018
WASTE COLLECTION 2018 
ОПЛАТА МІСЦЕВОГО ЗБОРУ ЗА ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В 2018 
TIỀN LỆ PHÍ ĐỔ RÁC DÂN SINH TRONG NĂM 2018

POPLATOK ZA KOMUNÁLNÝ ODPAD V BRNE

INFORMÁCIE PRE CUDZINCOV V ROKU 2019

 

Od 1. 1. 2013 miestny poplatok za komunálny odpad sú povinní platiť

-       všetci cudzinci, ktorých pobyt v Brne je dlhší  ako 3 mesiace (do roku 2012 platili len tí, ktorí mali povolenie k trvalému pobytu)

-       všetci vlastníci nehnuteľností (byt, rodinný dom, stavba určená k rekreácii), kde nie je nikto prihlásený k pobytu. Ak máte teda napríklad dva byty a v jednom ste prihlásený/á k pobytu

a v druhom nie je prihlásený nikto, platíte raz za seba z titulu pobytu a raz z titulu vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorej nikto prihlásený k pobytu nie je.

 

Pri správe daní sa konanie a písomnosti  vyhotovujú v českom jazyku.

SADZBA ZA POPLATOK   670,- Kč za poplatníka a kalendárny rok 2019

SPLATNOSŤ POPLATKU   31.5.2019

Platiť však mȏžete už od januára. Pre poplatkové povinnosti vzniknuté v období od 1. 5. do 31. 12. je pomerná časť poplatku splatná do posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci vzniku poplatkovej povinnosti.

ČÍSLO ÚČTU            111220022/0800, variabilný symbol je rodné číslo poplatníka;

Úhrada poplatku v hotovosti V POKLADNI

Adresa: Brno, Šumavská 35, budova C, 3. poschodie

Pri úhrade v hotovosti v  pokladni je žiadúce uviesť  meno, priezvisko,  dátum narodenia a bydlisko všetkých poplatníkov, za ktorých  poplatok za komunálny odpad uhrádzate.

Pokladničné hodiny:

Po:8.00 – 17.00
Ut:8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
St:8.00 – 17.00
Št:8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pi:8.00 – 12.00

 

OSLOBODENIE OD POPLATKOVEJ  POVINNOSTI:

     Od poplatku je oslobodený/á:

a)    fyzická osoba, ktorá je umiestnená do detského domova pre deti do 3 rokov veku, školského zariadenia pre výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy, alebo školského zariadenia pre preventívno výchovnú ochranu na základe rozhodnutia súdu alebo zmluvy,

b)   fyzická osoba, ktorá je umiestnená do zariadenia pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc na základe rozhodnutia súdu, na žiadosť obecného úradu obce s rozšírenou pȏsobnosťou, zákonného zástupcu dieťaťa alebo neplnoletého,

c)    fyzická osoba, ktorá je ako nezaopatrené dieťa umiestnená v domove pre osoby so zdravotným postihnutím na základe rozhodnutia súdu alebo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, alebo

d)   fyzická osoba, ktorá je umiestnená v domove pre osoby so zdravotným postihnutím, domove pre seniorov, domove s osobitným  režimom alebo chránenom bývaní,

e)    vlastník stavieb určených k individuálnej rekreácii, v ktorých nie je prihlásena k pobytu žiadna fyzická osoba, z dôvodu vlastníctva takéjto stavby,

f)    fyzické osoby, ktoré majú miesto trvalého pobytu na úradnej adrese (Brno, Hněvkovského 65, Husova 5),

g)    tretie a ďalšie dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s najmenej dvomi svojími nezaopatřenými súrodencami a ktoré v príslušnom kalendárnom roku nedosiahlo vek 15 rokov.

 

ÚĽAVA NA POPLATKU

Zníženú sadzbu poplatku vo výške 500 Kč/rok 2019 platia:

a)      dieťa do 3 rokov veku vrátane,

b)      senior nad 70 rokov veku vrátane. 

 

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

alebo povinnosť poplatníkov ohlásiť správcovi poplatku  je stanovená:

a)      cudzincom,  ktorých prechodný pobyt v Brne je dlhší ako 3 mesiace,

b)      všetkým vlastníkom spoplatnených nehnuteľností,

c)      zákonným zástupcom neplnoletých poplatníkov, ktorí sú oslobodení od platenia poplatku

d)      osobám, ktoré sú oslobodené z dôvodu ich umiestnenia v uvedených zariadeniach

e)      osobám, ktoré platia poplatok za viac fyzických osôb, identifikáciu poplatníkov v prípade jednej platby za viac poplatníkov nejneskôr v deň platby.

 

Existenciu skutočnosti majúcu za následok vznik, zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti, či nárok na oslobodenie od platenia poplatku v termíne do 15 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

 

SANKCIE ZA NESKORÚ ÚHRADU ALEBO ÚHRADU V NIŽŠEJ VÝŠKE

Zvýšenie poplatku, môže činiť až trojnásobok včas nezaplateného poplatku alebo jeho časti; zvýšenie je príslušenstvom poplatku. V krátkom časovom slede nasleduje daňová exekúcia, ktorej náklady idú na účet  dlžníka.

KONTAKTY

-          Osobné: Šumavská 35, budova C, 3. poschodie, v úradných dňoch pondelok, streda: 8.00 – 17.00 hod a piatok: 8.00 - 12.00 hod

-          Telefonické: 542 174 301, 542 174 304, 542 174 306

-          Písomné: Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

-          E-mail: odpady@brno.cz

 

Ak máte záujem o podávanie informacií v českom jazyku prostredníctvom e-mailu, môžete sa na naších webových stránkach www.brno.cz/odpady  zaregistrovať.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.12.2018 11:27
  • Datum poslední aktualizace: 17.12.2018 11:27
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design