Česky CZEnglish EN

Ohlašovací povinnost

= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě do konce splatnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od poplatku, případně sloužící k identifikaci platby

= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek změnu poplatkové povinnosti nebo nároku na osvobození od poplatku

Kdo musí plnit ohlašovací povinnost

a) cizinci, kteří jsou poplatníky (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti).

b) vlastníci nemovitostí podléhajících zpoplatnění (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti).

c) osoby, které platí poplatek za více fyzických osob (jsou povinny při každé společné platbě správci poplatku ohlásit jméno, příjmení a datum narození těchto osob)

d) osoby, které jsou osvobozeny (za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník). Ohlašovací povinnost plní každý rok

- třetí a další v pořadí narozené dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,

- fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,

- fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

- fyzické osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Společná ustanovení

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou (do splatnosti), nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká (nelze však těmto poplatníkům uložit pokutu za nesplnění své povinnosti);

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p.

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku

S účinností od 1.1.2016 platí: V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.03.2020 17:43
  • Datum poslední aktualizace: 31.03.2020 17:43
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design