Česky CZEnglish EN

 Kdo má ohlašovací povinnost

 neboli povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození nebo na úlevu  od poplatku, případně sloužící k identifikaci platby je stanovena:

a)  skupině cizinců, kteří pobývají v městě Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců

b)  všem vlastníkům zpoplatněných nemovitostí

c)  všem osobám, kterých se týká osvobození od poplatku, vyjma osob hlášených na úřední adrese a vyjma vlastníků staveb určených k individuální rekreaci; v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou (15 dní ode dne vzniku skutečnosti zakládající nárok), nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká;

d)    osobám, která platí poplatek za více fyzických osob, tyto jsou povinny správci poplatku ohlásit identifikační údaje těchto osob nejpozději v den platby

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p. Pokutu nelze uložit poplatníkům pod písm. c), pokud tito nesplní svou ohlašovací povinnost.

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost pro osoby uvedené pod a) až c) se plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti.

Nově zavedená  odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku

S účinností od 1.1.2016 platí: V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Formuláře

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.12.2017 16:35
  • Datum poslední aktualizace: 18.12.2017 16:35
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design