Česky CZEnglish EN

Časté dotazy

 1. POMĚRNÉ ČÁSTKY
 2. TĚŽKÁ SOCIÁLNÍ SITUACE
 3. V roce 2020 mi bude 70 let a mému vnukovi budou 3 roky. Oba jsme v roce 2020 osvobozeni z důvodu věku. Musím tuto skutečnost někam hlásit?
 4. TRVALÝ POBYT
 5. ODKLAD A SPLÁTKY
 6. Jsem student (cizinec), bydlím na kolejích (privátu) a na víkendy jezdím domů. Musím platit?
 7. Pokud se někdo nastěhoval do Brna v červnu 2014, musí do konce následujícího měsíce zaplatit poměrnou část poplatku za všechny měsíce do konce roku včetně měsíce, ve kterém se přistěhoval?
 8. Pokud někdo na začátku roku již ví, že se bude stěhovat mimo město Brno, zaplatí pouze část poplatku podle počtu měsíců, které zde bude pobývat?
 9. Pokud někdo zaplatil poplatek na celý rok, ale odstěhuje se z Brna před koncem roku, bude mu poplatek vrácen odpovídajícím poměrem? Jakým způsobem?
 10. Pokud v jednom bytě bydlí více lidí, každý spolubydlící má povinnost platit poplatek?
 11. Ve čtyřčlenné rodině, za kolik osob a od jakého věku se platí? Třetí dítě se už neplatí?
 12. Narodilo se mi třetí dítě, mám podávat čestné prohlášení každý rok? Musím dodat podepsané prohlášení?
 13. Přijde mi složenka, abych věděl kolik a kdy mám platit? Přijde upomínka, v případě, že nezaplatím ve lhůtě?
 14. Pokud někdo zaplatil poplatek, stěhuje se mimo Brno a někdo jiný se stěhuje na jeho místo, může považovat poplatek zaplacený i za následníka nebo se musí první odhlásit, nechat si vrátit peníze a druhý přihlásit a doplatit zbytek roku?
 15. Na můj plat byla nařízena exekuce srážkou ze mzdy. Jakou částku smí zaměstnavatel (plátce mzdy, platu, odměny z dohody o pracovní činnosti, dávek státní sociální podpory, nemocenského, ošetřovného, důchodu, peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, odstupného, atd.) srazit z mého příjmu a jaká částka mi musí být ze zákona vyplacena?Časté dotazy
 16. Musím platit, když jsem (dcera, syn, bratr, teta) v zahraničí/mimo Brno/na chalupě/v nemocnici (studuje, pracuje, vdala se, je v důchodě, je na operaci)?
 17. Kolikrát mám platit, když mám trvalý pobyt v Brně, vlastním v Brně byt, rodinný dům a chatu? V bytě mám nahlášen pobyt.
 18. Jsem vlastníkem pěti bytů, jen ve dvou je hlášena k pobytu fyzická osoba. Já mám pobyt nahlášen v Praze. Kolikrát platím?
 19. Proč mám třídit, stejně to nemá vliv na výši poplatku?
 20. Platí studenti?
 21. Proč jsou osvobozeny osoby evidované na úřední adrese?
 22. Mohu požádat o úhradu poplatku ve splátkách, i v případě, že již byla zahájena exekuce?
 23. Nezdržuji se na adrese trvalého pobytu, ale chci, aby mi byla doručována úřední korespondence na adresu, kde se skutečně zdržuji.
 24. Byl mi doručen exekuční příkaz, mohu uhradit vymáhanou částku?
 25. Jsem ochoten dobrovolně uhradit dlužnou částku na poplatku, ale nechci platit exekuční náklady za nařízenou exekuci, když exekuce bude zastavena z důvodu úhrady vymáhané částky a nebude realizována. Mohu se nějakým způsobem zprostit úhrady těchto exekučních nákladů?
 26. Moje peněžní prostředky na účtu v bance jsou exekučně zablokovány a nemám žádné peníze na úhradu životních potřeb, lze požádat o uvolnění části zablokovaných prostředků na účtu?
 27. Je mi 70 let a vlastním byty, ve kterých není nikdo přihlášen, musím platit za tyto byty místní poplatek?
 28. Jak hradit poplatek po splatnosti u nezletilých dětí?
 29. Musím za dítě platit i v případě, že jsem otec, ale v péči ho má matka?

Pokud na svůj dotaz nenaleznete odpověď, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám při řešení Vaší situaci pomůžeme.

1. POMĚRNÉ ČÁSTKY (včetně přeplatků)

S výší poplatkové povinnosti souvisí i

 • změny trvalého pobytu; 
 • úmrtí.

Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na základě podepsané žádosti na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně, částka se zaokrouhluje na koruny dolů. Přeplatek do 100 Kč se vrací jen výjimečně. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze písemně požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

 

Poměrné částky 2021

sazba 670 Kč

670,-

leden

615,-

únor

559,-

březen

503,-

duben

447,-

květen

391,-

červen

335,-

červenec

280,-

srpen

224,-

září

168,-

říjen

112,-

listopad

56,-

prosinec

 

Kontakt:
Ing. Libuše Mlejnková, vedoucí ekonomického referátu
tel. 542 174 306, mail: mlejnkova.libuse@brno.cz

2. TĚŽKÁ SOCIÁLNÍ SITUACE

Občané sociálně potřební, nezaměstnaní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný sociální odbor se žádostí o pomoc v hmotné nouzi.

3. V roce 2020 mi bude 70 let a mému vnukovi budou 3 roky. Oba jsme v roce 2020 osvobozeni z důvodu věku. Musím tuto skutečnost někam hlásit?

Nemusíte, správce poplatku si údaj o věku zjistí z evidence obyvatel, a to v souladu s ust. § 14a zákona o místních poplatcích, kdy „povinnost ohlásit údaj se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.“

4. TRVALÝ POBYT

Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5.

5. ODKLAD A SPLÁTKY

Od ledna do května můžete hradit jakékoliv poměrné částky jedním z výše uvedených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k 31.05. daného roku měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek. Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek na jednoho žadatele. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám prodraží. Nutno poznamenat, že podání žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vyhověno. V každém případě doporučujeme projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou.

6. Jsem student (cizinec), bydlím na kolejích (privátu) a na víkendy jezdím domů. Musím platit?

Ano, musíte. Denní studium předpokládá, že se v Brně zdržujete po dobu delší, než je 90 dní, aniž by přitom zákon podmiňoval nepřetržité setrvávání v Brně, tzn., že pokud se během měsíce vracíte pravidelně domů – mimo ČR, nebo z Brna odjíždíte kamkoli jinam, pak to neznamená, že nejste poplatníkem a nesplňujete podmínky pro vznik poplatkové povinnosti. Pokud se český občan, hlášený k pobytu v Brně, pravidelně rekreuje mimo město Brno, či dokonce v zahraničí, pak ho to poplatkové povinnosti nezbavuje, ani není jinak osvobozen ani mu není poskytnuta úleva. Pokud by zákon přistupoval odlišně k občanům země a odlišně k cizincům, pak by se jednalo o diskriminační přístup. 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/odpovedi-na-dotazy/2019/mp-4-2019-plneni-poplatkove-povinnosti-36465

Studenti české státní národnosti studující v Brně platí v místě svého trvalého pobytu.

7. Pokud se někdo nastěhoval do Brna v červnu 2020, musí do konce následujícího měsíce zaplatit poměrnou část poplatku za všechny měsíce do konce roku včetně měsíce, ve kterém se přistěhoval?

Ano, v tomto případě jste povinen uhradit poměrnou část poplatku ve výši odpovídající počtu měsíců pobytu v Brně (včetně měsíce, ve kterém jste se přistěhoval, protože pro výpočet poměrné částky je rozhodující stav k poslednímu dni v měsíci), a to nejpozději do konce měsíce července 2020.

Výpočet: 670 (roční poplatková povinnost) děleno 12 (počet měsíců v roce) krát 7 (počet měsíců, ve kterých máte pobyt v Brně, tedy za dobu od června do prosince 2020).

670:12 = 55,83 X 7 = 390,83, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru, tj. po zaokrouhlení 391,-Kč k úhradě.

8. Pokud někdo na začátku roku již ví, že se bude stěhovat mimo město Brno, zaplatí pouze část poplatku podle počtu měsíců, které zde bude pobývat?

Pokud se odstěhujete z Brna nejpozději do 31. 5. (tedy do data splatnosti poplatku), můžete uhradit poměrnou část poplatku ve výši odpovídající počtu měsíců pobytu v Brně (bez měsíce, v kterém se odstěhujete, protože pro výpočet poměrné částky je rozhodující stav k poslednímu dni v měsíci), nejpozději do konce měsíce května. Pokud se odstěhujete např. v dubnu 2020, platíte poměrnou částku poplatku za období od ledna do března 2020.

Výpočet: 670 (roční poplatková povinnost) děleno 12 (počet měsíců v roce) krát 3 (od ledna do března 2020).

670:12 = 55,83 X 3 = 167,49, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru, tj. po zaokrouhlení 168,-Kč k úhradě.

Pokud se odstěhujete až po 31. 5. (po datu splatnosti poplatku), jste povinen uhradit nejpozději do konce května částku poplatku za celý rok a po odstěhování z Brna Vám bude případný přeplatek na Vaši žádost vrácen. Viz. Poměrné částky

9. Pokud někdo zaplatil poplatek na celý rok, ale odstěhuje se z Brna před koncem roku, bude mu poplatek vrácen odpovídajícím poměrem? Jakým způsobem?

Ano, po odstěhování může poplatník požádat správce poplatku o vrácení přeplatku, který odpovídá počtu měsíců v roce, kdy již poplatník nebydlí v Brně. Přeplatek lze vrátit 3 způsoby: bezhotovostním převodem na účet, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na pokladně správce poplatku. Nezávazný vzor žádosti o vrácení přeplatku je k dispozici zde. Žádost musí být podepsaná, bližší informace sdělí Ing. Mlejnková, mlejnkova.libuse@brno.cz, tel. 542 174 306.

10. Pokud v jednom bytě bydlí více lidí, každý spolubydlící má povinnost platit poplatek?

Povinnost platit poplatek se vztahuje na každou fyzickou osobu, která má poplatkovou povinnost. Více v odkazu Kdo je poplatník.

11. Ve čtyřčlenné rodině, za kolik osob a od jakého věku se platí? Třetí dítě se už neplatí?

Povinnost platit poplatek se vztahuje na každou osobu, od roku 2020 jsou od placení poplatku osvobozeny děti, které v daném kal. roce nedovrší 4 roky věku. Za nezletilé děti platí poplatek jejich zákonní zástupci (rodiče). Ve čtyřčlenné rodině (rodiče a 2 děti starší 3 let) platí každý člen rodiny.

Třetí a další v pořadí narozené dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhne věku 15 let, neplatí poplatek, pokud žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci. Vznik i zánik nároku na osvobození od placení poplatku je povinen každý rok zákonný zástupce osvobozeného dítěte správci poplatku oznámit nejpozději do konce lhůty splatnosti, jinak nárok na osvobození zaniká. Nezávazný vzor ohlášení je k dispozici zde.

12. Narodilo se mi třetí dítě, mám podávat čestné prohlášení každý rok? Musím dodat podepsané prohlášení?

Ano, oznámení musíte podávat každý rok. Nezávazný vzor ohlášení je k dispozici na  webu. Ohlášení lze zaslat i email formou.

13. Přijde mi složenka, abych věděl kolik a kdy mám platit? Přijde upomínka v případě, že nezaplatím ve lhůtě?

Poplatek je splatný bez vyměření a lhůta splatnosti je stejná od roku 2002, tj k 31.5. daného roku.

Složenky jsou k dispozici na kontaktních místech MMB, zasílány do schránek nejsou a nebudou. Složenkami platí každým rokem méně poplatníků, zřejmě i z toho důvodu, že jde o nejvíce zpoplatněný způsob úhrady. Poměrné částky si každý poplatník musí vypočítat sám, případně se informovat prostřednictvím kontaktů u správce poplatku.

Správce poplatku může zvýšit včas neuhrazený poplatek až na jeho trojnásobek. Rozhodně se nevyplatí vyčkávat, zda budou zasílány upomínky, může se stát, že zaslán bude přímo platební výměr nebo bude vyměřeno hromadným předpisným seznamem i se zvýšením a poplatníkovi se jeho zapomnětlivost prodraží ještě o exekuční náklady, protože daňová exekuce následuje v rychlém časovém sledu po vyměření.

14. Pokud někdo zaplatil poplatek, stěhuje se mimo Brno a někdo jiný se stěhuje na jeho místo, může považovat poplatek za zaplacený i za následníka, nebo se musí první odhlásit, nechat si vrátit peníze a druhý přihlásit a doplatit zbytek roku?

V daném případě musí poplatník, který se odstěhoval z Brna, požádat o vrácení přeplatku (viz. výše – přeplatek) a nový poplatník se musí přihlásit a uhradit poměrnou část poplatku do konce roku (viz. výše – poměrné částky).

15. Na můj plat byla nařízena exekuce srážkou ze mzdy. Jakou částku smí zaměstnavatel (plátce mzdy, platu, odměny z dohody o pracovní činnosti, dávek státní sociální podpory, nemocenského, ošetřovného, důchodu, peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a  mateřství, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, odstupného, atd.) srazit z mého příjmu a jaká částka mi musí být ze zákona vyplacena?

Zjednodušeně lze říci, že nelze srazit tzv. základní (nezabavitelnou) částku. Na  dlužníka činí nezabavitelná částka dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Na ostatní osoby, kterým povinný musí poskytovat výživné, se počítá jedna čtvrtina nezabavitelné částky povinného. Na manžela povinného se přitom započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Jednotlivé nezabavitelné částky se následně sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Celková nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy. Z  této částky pak lze bez omezení srazit vše nad součet životního minima a normativních nákladů na bydlení. Po provedení této operace (lze-li tak vůbec učinit) se zbývající částka zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro přednostní pohledávky pak lze srazit (ještě) dvě třetiny, pro ostatní pohledávky pouze jednu třetinu.

16. Musím platit, když jsem (dcera, syn, bratr, teta) v zahraničí / mimo Brno / na chalupě / v nemocnici (studuje, pracuje, vdala se, je v důchodě, je na operaci)?

Ano, musíte. Místní poplatky stanovené zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jsou stejně jako daně nenávratnými veřejnými příjmy, které slouží k realizaci obecních a veřejných potřeb. Úhrada místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je neekvivalentní platbou, neboť za ni není poskytována žádná přímá protihodnota. Tento místní poplatek plní zejména fiskální funkci, jeho smyslem je pokrytí části finančních prostředků, které obec vynaložila na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Jde o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu. 

17. Kolikrát mám platit, když mám trvalý pobyt v Brně, vlastním v Brně byt, rodinný dům a chatu? V bytě mám nahlášen pobyt. 

V tomto případě:

- budete platit jako fyzická osoba s trvalým pobytem v Brně;

- jako vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém máte nahlášen pobyt platit nebudete;

- jako vlastník rodinného domu a/nebo bytu, pokud v něm nikdo není hlášen k pobytu, platit budete;

- za stavbu určenou k individuální rekreaci platit nebudete, neboť jste v této souvislosti na základě ustanovení v obecně závazné vyhlášce města Brna osvobozen.

Poplatkovou povinnost máte jak z titulu pobytu, tak z titulu vlastnictví, jedna povinnost nevylučuje druhou (kumulují se).

18. Jsem vlastníkem pěti bytů, jen ve dvou je hlášena k pobytu fyzická osoba. Já mám pobyt nahlášen v Praze. Kolikrát platím?

Jako vlastník tří bytů, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu, platíte 3 x 670,-Kč. Viz Poměrné částky.

19. Proč mám třídit, stejně to nemá vliv na výši poplatku?

Výpočet sazby místního poplatku zohledňuje míru třídění, a to tak, že pokud se bude třídit, náklady na sběr a svoz netříděného odpadu klesnou a tudíž klesne i celková sazba poplatku. Třídění odpadu je nejen povinností vyplývající ze zákona o odpadech, ale zejména spočívá v nastavených osobních hodnotách každého jednoho z nás, v naší ekologické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme, což je hlavní motivací před motivací finanční úlevy. 

20. Platí studenti?

Od 1.1.2013 je (po více jak deseti letech zákonem o místních poplatcích č. 565/1990Sb., v platném znění,) zavedeno zpoplatnění všech cizinců (vč. studujících cizinců) žijících na území města Brna a vlastníků nemovitostí (staveb určených k individuální rekreaci, rodinných domů a bytů), v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tímto opatřením se rozšířil okruh osob povinných platit poplatek, které se doposud podílely na vytváření komunálního odpadu, avšak nepodílely se na úhradě nákladů souvisejících s provozem systému nakládání s tímto odpadem. Nejsou tak zatíženy pouze osoby s trvalým pobytem ve městě Brně.

21. Proč jsou osvobozeny osoby evidované na úřední adrese?

Osvobození některých skupin poplatníků, které schvaluje v rámci obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvo města Brna, je motivováno mj. sociálně-ekonomickými důvody, zejména v případě osvobození osob, které mají místo trvalého pobytu na ohlašovně. Mezi tyto osoby patří z velké části osoby žijící v zahraničí, osoby nepřizpůsobivé a na pokraji chudoby; zvláštní matrika například slouží pro celou Českou republiku, takže osvobození těchto lidí je v souladu se záměrem zákonodárce (místní poplatek by primárně měli platit ti, kteří systému zároveň mohou využívat) a současně v souladu se zásadou hospodárnosti. Snaha o výběr poplatku od těchto osob by byla ekonomicky nákladnější než případný výběr, který by navíc byl v rozporu s dobrými mravy. Nelze však vyloučit, že některé osoby jsou hlášeny na ohlašovně ze spekulativních důvodů, není však úkolem správce poplatku napravovat tento stav, ke kterému by vůbec nemělo docházet.

22. Mohu požádat o úhradu poplatku ve splátkách, i v případě, že již byla zahájena exekuce?

Podle daňového řádu lze podat žádost o rozložení úhrady poplatku na splátky, současně s žádostí je však také třeba uhradit správní poplatek ve výši 400,-Kč. Pokud není správní poplatek uhrazen ani po výzvě správce poplatku, nelze žádosti vyhovět a řízení o takové žádosti je zastaveno. K povolení splátek musí vést závažné důvody, které jsou vyjmenovány daňovým řádem (vážná újma pro poplatníka v případě neprodlené úhrady poplatku nebo ohrožení výživy poplatníka nebo osob odkázaných na jeho výživu), a které musí žadatel v řízení prokázat. Žádost o povolení splátek lze podat kdykoliv v průběhu poplatkového řízení, avšak pokud již bylo zahájeno exekuční řízení, je velice nepravděpodobné, že žádosti bude vyhověno.

23. Nezdržuji se na adrese trvalého pobytu, ale chci, aby mi byla doručována úřední korespondence na adresu, kde se skutečně zdržuji. 

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů. Doručovací adresou se rozumí jakákoli adresa v ČR, která vykazuje znaky adresy (adresou se rozumí kombinace názvu okresu, obce, části obce, katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo), adresa v zahraničí, PO BOX, dodávací schránka. Doručovací adresou není e-mailová adresa, fax, číslo mobilu pro zaslání SMS a adresa ve formě POSTE RESTANTE. Adresu pro doručování písemností podle zvláštních právních předpisů, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně podle místa trvalého pobytu (v podmínkách statutárního města Brna Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5). Pracovníci Magistrátu města Brna, Odboru správních činností tento údaj zavedou do agendového informačního systému evidence obyvatel, který mají k dispozici všechny instituce veřejné správy.

V případě, že poplatník nevyužije uvedené možnosti, musí správci poplatku nahlásit adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. V opačném případě je správce poplatku povinen doručit veškeré písemnosti na adresu trvalého pobytu. V současné době již není třeba zjišťovat, zda se adresát písemnosti v daném místě zdržuje či nikoli nebo zda má či nemá označenou domovní schránku. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních služeb, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

24. Byl mi doručen exekuční příkaz, mohu uhradit vymáhanou částku?

Poplatník může kdykoliv v průběhu celého daňového (poplatkového) řízení uhradit jakoukoliv částku. V případě, že je uhrazena část vymáhané částky, vydá správce poplatku rozhodnutí o částečném zastavení daňové exekuce, pokud je uhrazena celá vymáhaná částka (včetně exekučních nákladů) před nabytím právní moci exekučního příkazu, je daňová exekuce rozhodnutím zcela zastavena. Uvedená rozhodnutí se doručují do vlastních rukou dlužníka i poddlužníka (banka, zaměstnavatel, ČSSZ, atd.). Pokud již exekuční příkaz nabyl právní moci (tuto skutečnost oznamuje správce poplatku výhradně poddlužníkovi, nikoliv dlužníkovi), je třeba nejprve kontaktovat správce poplatku a poddlužníka a informovat se, zda již nedošlo k plnění na základě exekučního příkazu, aby nedošlo k dvojímu plnění.

25. Jsem ochoten dobrovolně uhradit dlužnou částku na poplatku, ale nechci platit exekuční náklady za nařízenou exekuci, když exekuce bude zastavena z důvodu úhrady vymáhané částky a nebude realizována. Mohu se nějakým způsobem zprostit úhrady těchto exekučních nákladů?

Exekuční náklady je povinen hradit dlužník vždy, pokud nebyla daňová exekuce nařízena neoprávněně. Při daňové exekuci přikázáním pohledávky z účtu nebo srážkami ze mzdy vzniká dlužníkovi povinnost uhradit exekuční náklady spočívající v nákladech za nařízení daňové exekuce (2% z vymáhané částky, nejméně však 500,- Kč) vydáním exekučního příkazu. Není tedy podstatné, zda bude exekuce realizována či nikoliv, ke vzniku povinnosti úhrady exekučních nákladů postačí samotné vydání (tj. odeslání) exekučního příkazu. V této souvislosti je nutno podotknout, že v případě úhrady částky nižší než vymáhané částky se ze zákona přednostně uspokojují exekuční náklady a až poté ostatní vymáhané nedoplatky na poplatku.

26. Moje peněžní prostředky na účtu v bance jsou exekučně zablokovány a nemám žádné peníze na úhradu životních potřeb, lze požádat o uvolnění části zablokovaných prostředků na účtu?

Banka na žádost vyplatí dlužníkovi částku odpovídající dvojnásobku životního minima. Jde pouze o jednorázovou ochranu dlužníka, peněžní prostředky banka vyplatí dlužníkovi na jeho žádost nejvýše jednou.

27. Je mi 70 let a vlastním byty, ve kterých není nikdo přihlášen, musím platit za tyto byty místní poplatek?

Ano. Od 1.1.2020 jsou osvobozeni od poplatku osoby, které v tomto roce dosáhnou či dosáhly 70 let a více. Pokud však vlastní nemovitost podléhající zpoplatnění, nadále zůstávají poplatníky poplatku z titulu vlastnictví, přičemž sazba je v základní výši, tedy 670  Kč za jednu nemovitost a rok.

28. Jak hradit poplatek po splatnosti u nezletilých dětí?

V případě nedodržení data splatnosti (31. 5. daného roku nebo dle obecně závazné vyhlášky) přechází poplatková povinnost z nezletilého dítěte na jeho zákonného zástupce. 

29. Musím za dítě platit i v případě, že jsem otec, ale v péči ho má matka?

Zákonní zástupci nesou odpovědnost společně a nerozdílně, není-li uhrazen poplatek ke dni splatnosti, správce daně si může vybrat kteréhokoli ze zákonných zástupců, a na něho převede nedoplatek nezletilce.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.12.2020 14:07
 • Datum poslední aktualizace: 14.12.2020 14:07
 • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design