Česky CZEnglish EN

Odbor zdraví, přehled platné legislativy

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění
 • Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České Republiky, v platném znění
 • Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve změně pozdějších předpisů
 • Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, a odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), v platném znění
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném zněníZákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění
 • Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů  (lázeňský zákon)
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.06.2019 12:47
 • Datum poslední aktualizace: 02.08.2017 10:52
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design