Česky CZEnglish EN

Oddělení prorodinné politiky

v samostatné působnosti

 • zajišťuje realizaci prorodinné politiky města Brna
 • podílí se na přípravě strategického dokumentu Plán zdraví statutárního města Brna v oblastech politika zdravé rodiny a aktivní a zdravé stárnutí
 • spolupracuje s odbory MMB, ÚMČ, vysokými školami i nestátními organizacemi při realizaci prorodinných opatření
 • organizuje, ve spolupráci s nestátními organizacemi, akce se zaměřením na podporu rodiny  a mezigeneračního soužití 
 • podílí se na přípravě a realizaci opatření v oblasti sociální a bytové, pokud se týkají rodin
 • spolupracuje s JMK v oblasti prorodinné politiky s cílem jednotného přístupu k potřebám rodiny a přenosu dobé praxe
 • zabezpečuje agendu Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu po stránce organizační a administrativní
 • získává a vede informace o organizacích, které se zabývají podporou rodiny, zveřejňuje tyto informace na webových stránkách města a provádí jejich pravidelnou aktualizaci
 • zajišťuje informovanost veřejnosti o oblasti prorodinné politiky města včetně garance obsahu a formy informačních materiálů a jejich distribuce
 • zajišťuje realizaci koncepčních dokumentů Politika zdravé rodiny a Aktivní a zdravé stárnutí
 • zpracovává věcné i ekonomické podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti aktivit na podporu rodiny a aktivit v rámci realizace Plánu aktivního stárnutí
 • zajišťuje komplexní koordinaci programu Plán aktivního stárnutí ve městě Brně včetně jeho organizačního, technického, provozního a personálního zajištění v oblastech priorit tohoto programu
 • spolupracuje s KBZM na všech aktivitách, které tato kancelář v rámci realizace programu Plán aktivního stárnutí ve městě Brně zajišťuje
 • zajišťuje organizačně a technicky činnost platformy, pracovních sekcí a spolupráci s odpovědnou politickou reprezentací města
 • vede přehled ročních plánů a každoročně vyhodnocuje monitorovací indikátory Plánu aktivního stárnutí, výsledky prezentuje na jednání platformy a v příslušných orgánech města (komise RMB, RMB)
 • zajišťuje realizaci opatření programu WHO Globální města přátelská seniorům, pokud mají návaznost na program Plán aktivního stárnutí ve městě Brně
 • získává a vede informace o organizacích, které se zabývají podporou rodiny, zveřejňuje tyto informace na webových stránkách města a provádí jejich pravidelnou aktualizaci
 • vyhledává akce a projekty v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti podpory rodiny a spolupracuje se zahraničními partnery a partnerskými městy v této oblasti
 • vyhledává akce a projekty v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti aktivního stárnutí a zajišťuje podklady pro spolupráci a spolupracuje se zahraničními partnery a s partnerskými městy v této oblasti
 • iniciuje aktivity v oblasti zpřístupňování města, zajišťuje pravidelnou aktualizaci mapového portálu a tiskovin o přístupnosti objektů na území města
 • organizačně zajišťuje realizaci opatření k odstraňování bariér z veřejného prostoru a spolupracuje s útvary MMB, které se na vytváření veřejného prostoru podílejí, s městskými organizacemi i nestátními neziskovými organizacemi, které se angažují v oblasti odstraňování bariér
 • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů města o financování investičních akcí v oblasti odstraňování bariér
 • organizačně zajišťuje činnost Poradního sboru pro bezbariérové Brno
 • podílí se na kontrolní činnosti, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, v oblasti své působnosti
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro zdravotně postižené občany se zvláštním zaměřením na zrakově postižené
 • koordinuje vzájemnou spolupráci MMB s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově postiženým občanům
 • vytváří a zajišťuje aktualizaci informačních stránek na webu města se zaměřením na zrakově postižené občany

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.06.2019 12:47
 • Datum poslední aktualizace: 09.01.2017 09:46
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design