Česky CZEnglish EN

Oddělení právně – kontrolní

v samostatné působnosti

 • zpracovává a předkládá ke schválení návrhy na změny a doplnění zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti odboru
 • podílí se na kontrolní činnosti, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, v oblasti své působnosti
 • vyjadřuje se k návrhům nových právních předpisů nadřízených orgánu
 • zpracovává návrhy smluv mezi městem a organizacemi v oblasti zdravotnictví
 • plní úkoly dle požadavků KÚ JMK v oblasti krizového plánování
 • metodicky usměrňuje řízené organizace v oblastech, upravených pravidly schválenými zřizovatelem
 • provádí poradenskou činnost pro organizace v oblasti zdravotnické legislativy
 • ustanovuje komplexní kontrolní týmy k zajištění  kontrol v příspěvkových organizacích v působnosti odboru, se zaměřením na jejich hospodaření a správnost účetnických operací

  v přenesené působnosti

 • přezkoumává rozhodnutí ve věci přestupků na úseku zdravotnictví (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • zajišťuje komplexně agendu vydávání speciálního označení vozidla lékaře ve službě (č. O 5) v návaznosti na § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zajišťuje administrativní agendu ve vztahu k ustanovením zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu)
 • kontroluje činnost ÚMČ na úseku přenesených působností a poskytuje jim na tomto úseku odbornou pomoc
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 28.08.2017 12:49
 • Datum poslední aktualizace: 28.08.2017 12:49
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design